Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

     

Dùng 340,1 kg xenlulozơ cùng 420 kg HNO3nguyên chất hoàn toàn có thể thu được từng nào tấn xenlulozơ trinitrat, biết sự hao hụt trong quá trình sản xuất là 20%?
Bạn đang xem: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Cho xenlulozơ phản nghịch ứng với anhiđric axetic (có H2SO4làm xúc tác) thu được 11,1 gam tất cả hổn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6 gam axit axetic. Thành phần xác suất theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat cùng xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là


Thể tích hỗn hợp HNO363% (D = 1,52 g/ml) buộc phải dùng để công dụng với lượng dư xenlulozơ chế tác 258,39 gam xenlulozơ trinitrat là


Xenlulozơ công dụng với anhiđrit axetic (có H2SO4 có tác dụng xúc tác) tạo nên 9,84 gam este axetat cùng 4,8 gam CH3COOH, phương pháp của este axetat bao gồm dạng là


Cho xenlulozơ tính năng với anhiđrit axetic, người ta nhận được axit axetic với 82,2 g các thành phần hỗn hợp rắn có xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà 1/10 lượng axit tạo thành cần sử dụng 80 ml hỗn hợp NaOH 1M. Phần trăm khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp rắn thu được lần lượt là


Thể tích hỗn hợp HNO367,5% (khối lượng riêng rẽ là 1,5 g/ml) yêu cầu dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo nên thành 178,2 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%)


Thể tích dung dịch HNO363 % (khối lượng riêng biệt là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ sản xuất thành 103,95 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 40%):


Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta phân phối được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết năng suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Quý giá của m là:


Xenlulozơ chức năng với HNO3cho ra thành phầm A gồm %N = 14,14%. Xác định CTCT của A, tính trọng lượng HNO3 cần dùng để làm biến toàn cục 324g xenlulozơ thành A.


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 90%). Giá trị của m là
Xem thêm: Lời Bác Hồ Dạy Ngày Này Năm Xưa: “Vì Lợi Ích Mười Năm Thì Phải Trồn

Cho xenlulozơ bội phản ứng với anhiđric axetic (có H2SO4làm xúc tác) thu được 92,4 gam hỗn hợp X tất cả xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat với 51 gam axit axetic. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat với xenlulozơ điaxetat vào X thứu tự là


Cho xenlulozơ phản nghịch ứng cùng với anhiđrit axetit (có H2SO4làm xúc tác) thu được CH3COOH, 5,34 gam tất cả hổn hợp X có xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hòa axit buộc phải dùng 500 ml hỗn hợp NaOH 0,1M, khối lượng (gam) của xenlulozơ triaxetat với xenlulozơ điaxetat trong hỗn hợp X theo thứ tự là :


Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, nóng. Để có 594g xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m g axit nitric ( hiệu suất phản ứng là 60%). Giá trị của m là


Khi mang đến xenlulozo phản ứng hoàn toàn với anhiđric axetic (CH3CO)2O nhận được 18 gam CH3COOHvà 33,66 gam hỗn hợp X có a mol xenlulozo triaxetat và b mol xenlulozo điaxetat. Tỉ lệ thành phần a : b vào x là


Từ 72,9 tấn xenlulozơ người ta cung ứng được m tấn xenlulozơ trinitrat (biết công suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 60%). Giá trị của m là :


*

Trang web share nội dung miễn chi phí dành cho tất cả những người Việt.


khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài tập

Giải bài tập những môn

bộ đề trắc nghiệm các lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn phí

Thông tin luật pháp


Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, việt nam

vietjackteam


Xem thêm: Vì Sao Pháp Xâm Lược Việt Nam Năm 1858, Lịch Sử Lớp 8

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền