Viết đoạn văn tiếng anh về môn học yêu thích

     

Đề tài viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học ưa chuộng rất thông dụng trong những đề thi, đề đánh giá viết. Mỗi ngày chúng ta phải học rất nhiều môn học tập trên trường, tất cả lẽ ai ai cũng có môn thương yêu và môn không ham mê riêng.

Bạn đang xem: Viết đoạn văn tiếng anh về môn học yêu thích

Hôm nay hãy cùng idstore.vn mày mò về cách viết đoạn văn giờ đồng hồ Anh về môn học tập yêu thích tốt nhất.


*
*
Từ vựng thường dùng làm viết đoạn văn bằng tiếng Anh về môn học tập yêu thích
Passion /ˈpæʃ.ən/: Niềm đam mê.Circumstance /ˈsɜː.kəm.stɑːns/: hoàn cảnh, tình huống.Spanish /’spæniʃ/: giờ đồng hồ Tây Ban NhaGeography/dʒiˈɒɡrəfi/: Địa lýHistory /ˈhɪstəri/: lịch sửEpic /ˈep.ɪk/: Có đặc thù sử thi.Majestic /məˈdʒes.tɪk/: Tráng lệ, oách nghiêm.Empire /ˈem.paɪər/: Đế chế.Revolution /ˌrev.əˈluː.ʃən/: cách mạng.Archaeologist /ˌɑː.kiˈɒl.ə.dʒɪst/: công ty khảo cổ.Science /saɪəns/: Khoa họcInformation Technology /ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/ : technology thông tinPhysical Education /ˌfɪz.ɪ.kəl ed.jʊˈkeɪ.ʃən/: Thể dụcAchievement /əˈtʃiːvmənt/: thành tựu, thành tíchBenefit /ˈbenɪfɪt/: lợi íchLiterature /ˈlɪtərətʃər/: Văn họcBiology /baɪˈɒlədʒi/: Sinh họcPhysics /ˈfɪzɪks/: thứ lýChemistry /ˈkemɪstri/: Hóa họcAlgebra /ˈældʒɪbrə/ Đại sốFavorite /ˈfeɪ.vər.ɪt/: được yêu thương thíchEssential /ɪˈsenʃl/: buộc phải thiết, quan tiền trọngAmazing /əˈmeɪzɪŋ/: thú vị, giỏi vờiGeometry /dʒiˈɑːmətri/: Hình họcCivic Education: giáo dục công dânInformatics /ˌɪnfəˈmatɪks/: Tin họcExplore /ɪkˈsplɔː(r)/: thăm khám pháExercise /ˈeksəsaɪz/: luyện tập, rèn luyệnTechnology /tɛkˈnɒlədʒi/ Công nghệPolitics /ˈpɒlɪtɪks/: chính trị họcPsychology: /sʌɪˈkɒlədʒi/: tư tưởng họcCraft /krɑːft/: Thủ côngAstronomy /əˈstrɒnəmi/: Thiên văn họcEconomics /iːkəˈnɒmɪks/: kinh tế tài chính họcSocial Science: khoa học xã hộiPhilosophy /fɪˈlɒsəfi/: Triết họcNational Defense Education: giáo dục đào tạo quốc phòng

3. Những mẫu câu nhắc nhở cho nội dung bài viết về môn học hâm mộ bằng giờ Anh

My favourite subject in high school is…Môn học yêu dấu của tôi làm việc trường là…I’m interested in/keen on/into…Tôi thích/đam mê…The first/second/third reason I like that subject is that…Lý vị đầu tiên/thứ hai/thứ bố tôi yêu thích môn học đó là……plays an important role in both education & daily life.

Xem thêm: Bài Thơ Ánh Trăng Của Nguyễn Duy Gợi Cho Em Những Suy Nghĩ Gì

… vào vai trò đặc trưng trong học tập tập với đời sống.In my opinion, …is one of the most powerful/effective tools that helps us explore the world.Theo chủ ý của tôi,… là một trong những công cụ bao gồm sức mạnh/ kết quả giúp họ khám phá nạm giới.… is the mirror reflecting humans & their lifestyle.…là tấm gương đề đạt con bạn và lối sinh sống của họ.Thanks khổng lồ this subject, I can understand/explore…Nhờ vào môn học này, tôi có thể hiểu/ thăm khám phá……is not limited khổng lồ a subject to be learnt at school. Furthermore, this subject teaches humans about many aspects of life.…không chỉ giới hạn trong một môn học trong nhà trường. Hơn nữa, nó dậy con người về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.The one advantage I have in being good at…is that…Lợi nạm của tôi lúc học tốt…là…In short,… is an important subject that I am really keen on.Tóm lại,… là một trong những môn học quan trọng đặc biệt mà tôi đích thực yêu thích.

Xem thêm: Cho M Gam Hỗn Hợp Al Và Na Vào Nước Dư Thu Được 8,96 Lít H2

4. Những lưu ý khi viết đoạn văn về môn học yêu dấu bằng giờ Anh

Lựa lựa chọn môn học dễ dàng viết, dễ bao gồm ý tưởng

Khi viết về môn học ngưỡng mộ bằng giờ đồng hồ Anh, như sẽ nói làm việc trên, chúng ta có rất nhiều môn học tập để lựa chọn lựa. Tuy nhiên, chúng ta nên chọn rất nhiều môn đại trà phổ thông và thân ở trong như: Toán, Ngữ Văn, giờ đồng hồ Anh… nhằm tránh bị bí phát minh và từ bỏ vựng.