READ THE PASSAGE CAREFULLY AND CHOOSE THE CORRECT ANSWER

     

Câu hỏi: Read the following passage & mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the questions

University Entrance Examination is very important lớn Vietnamese students. High school graduates have to lớn take it và get high results lớn be admitted lớn universities. The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken to reduce the heat around these exams, since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families. In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded. Normally, candidates take 3 exam subjects, và each lasts 180 minutes for the fixed group of subjects they choose. There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, và Chemistry; Group B: Mathematics, Chemistry và Biology; Group C: Literature, History, và Geography; Group D: Literature, Foreign Language, và Mathematics.In addition lớn universities, there are community colleges, art and technology institutes, professional secondary schools, & vocational schools which offer degrees or certificates from a-few-month to 2-year courses.According to lớn Vietnam"s Ministry of Education và Training, there are currently 23 non-public universities, accounting for 11% of the total number of universities. These non-public universities are currently training 119,464 students or 11.7% of the total number of students. The government is planning lớn increase the number of non-public universities to 30% by 2007.Bạn đang xem: University entrance examination in vietnamese is very ______

Câu 1: University Entrance Examination in Vietnam is very _________.

Bạn đang xem: Read the passage carefully and choose the correct answer

A. Interesting

B. Stressful 

C. Free 

D. Easy

Câu 2: The word “those” refers to lớn _________.

A. Exam subjects 

B. Young people

C. Universities 

D. Examinations

Câu 3: In 2004, the proportion of the students who got success in University Entrance Examination was about _________ percent.

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

Câu 4: Which sentence refers lớn the University Entrance Examination in Vietnam?

A. Students find it easy khổng lồ get success in the University Entrance Examination.

B. Maths is compulsory in the University Entrance Examination.

C. Students are not allowed to lớn choose their exam subjects.

D. There are four fixed groups of exam subjects for students lớn choose.

Câu 5: According to lớn the passage, _________.

A. The Vietnamese government will close all non-public universities by next year

B. The Vietnamese government does not appreciate non-public universities

C. The Vietnamese government encourages the establishment of non-public universities

D. Vietnamese students have no alternative to lớn continue their higher study besides universities


*

Tạm dịch với lời giải:

Kỳ thi tuyển chọn sinh đh rất quan trọng đặc biệt đối với sv Việt Nam. Học tập sinh xuất sắc nghiệp trung học phải tham gia và bao gồm được công dụng cao để được trao vào các trường đại học. Áp lực đối với thí sinh vẫn còn đó rất cao bỏ mặc các phương án đã được thực hiện để bớt độ nóng xung quanh những kỳ thi này, do việc đảm bảo vị trí trong một trường đại học được xem như là một cách tiến đặc biệt quan trọng hướng đến sự nghiệp thành công cho những người trẻ tuổi, đặc biệt là những bạn từ nông thôn giỏi các mái ấm gia đình khó khăn. Những năm 2004, mong tính ngay gần 1 triệu học sinh Việt Nam sẽ thi vào trường đại học, cơ mà trung bình chỉ có một trong 5 sỹ tử thành công. Thông thường, thí sinh tham gia 3 môn thi, từng môn kéo dãn 180 phút. Gồm 4 khối thi cố kỉnh định: Khối A: Toán học, đồ dùng lý và Hóa học; Khối B: Toán học, Hóa học cùng Sinh học; Khối C: Văn học, lịch sử vẻ vang và Địa lý; Khối D: Văn học, nước ngoài ngữ, cùng Toán học.

Ngoài các trường đại học, có các trường cao đẳng cộng đồng, những viện nghệ thuật và kỹ thuật, những trường cấp và các trường dạy dỗ nghề hỗ trợ bằng hoặc chứng chỉ còn một vài ba tháng cho 2 năm.

Theo Bộ giáo dục và Đào tạo thành Việt Nam hiện giờ có 23 trường đh ngoài công lập, chiếm 11% tổng thể trường đại học. Các trường đh ngoài công lập này hiện đang đào tạo và huấn luyện 119.464 sinh viên hay chiếm phần 11,7% tổng cộng sinh viên. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ đang lên chiến lược tăng số trường đại học ngoài công lập lên 30% vào trước năm 2007.

Câu 1: Thi tuyển chọn sinh đại học ở việt nam rất _________.

Xem thêm: Tổng Hợp Máy Nghe Đĩa Cd Để Học Tiếng Anh, Máy Nghe Đĩa Cd Cầm Tay Nhỏ Gọn Đa Chức Năng

A. Thú vị

B. Căng thẳng

C. Từ bỏ do

D. Dễ dàng

Đáp án : B. Stressful 

Giải thích:

Thông tin: The pressure on the candidates remains very high despite the measures that have been taken khổng lồ reduce the heat around these exams

Câu 2: Từ "those" đề cập đến _________.

A. Các môn thi

B. Những người dân trẻ tuổi

C. Trường đại học

D. Những kỳ thi

Đáp án là: B. Young people

Giải thích:

“those” đề cập mang lại “young people” ngơi nghỉ phía trước: since securing a place in a state university is considered a major step towards a successful career for young people, especially those from rural areas or disadvantaged families.

Bởi việc bảo đảm vị trí trong một trường đh được coi là một bước tiến quan trọng đặc biệt hướng đến sự nghiệp thành công cho tất cả những người trẻ tuổi, đặc biệt là những người từ nông thôn tốt các mái ấm gia đình khó khăn.

Câu 3:

Năm 2004, phần trăm sinh viên thành công xuất sắc trong kỳ thi tuyển chọn sinh đh là khoảng chừng _________ phần trăm.

A. 5 B. 10 C. Trăng tròn D. 50

Đáp án là: C. 20

Giải thích:

Thông tin: In the year 2004, it was estimated that nearly 1 million Vietnamese students took the University Entrance Examination, but on average only 1 out of 5 candidates succeeded.

Trong năm 2004, mong tính ngay gần 1 triệu học viên Việt Nam vẫn thi vào ngôi trường đại học, mà lại trung bình chỉ có một trong 5 sỹ tử thành công. (20%)

Câu 4:

Câu nào đề cập mang lại kỳ thi tuyển chọn sinh đại học ở Việt Nam?

A. Học sinh thấy thuận tiện để thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học.

B. Toán là bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh Đại học.

C. Học sinh không được phép lựa chọn môn thi.

D. Bao gồm bốn khối các môn thi thắt chặt và cố định để học viên lựa chọn.

Đáp án là: D. There are four fixed groups of exam subjects for students khổng lồ choose.

Giải thích:

Thông tin: There are 4 fixed groups of subjects: Group A: Mathematics, Physics, và Chemistry; Group B: Mathematics, Chemistry and Biology; Group C: Literature, History, & Geography; Group D: Literature, Foreign Language, và Mathematics.

Xem thêm: Tính Số Tuổi Của Bố Biết Năm Nay Tổng Số Tuổi Của Bố Và Con Là 34 Tuổi

Đáp án:D

Câu 5:

A. Bao gồm phủ nước ta sẽ đóng toàn bộ các trường đh ngoài công lập vào thời điểm năm tới

B. Chủ yếu phủ vn không review cao những trường đại học ngoài công lập

C. Bao gồm phủ vn khuyến khích thành lập và hoạt động các trường đh ngoài công lập

D. Học viên Việt Nam không tồn tại lựa lựa chọn nào để tiếp tục học cao hơn ngoài các trường đại học

Đáp án là: C. The Vietnamese government encourages the establishment of non-public universities

Giải thích:

Thông tin: These non-public universities are currently training 119,464 students or 11.7% of the total number of students. The government is planning to increase the number of non-public universities to 30% by 2007.