UNIT 7 LỚP 9: LISTEN

     

Cùng nhau lắng tai một bài bác nói về tích điện mặt trời sau đó trả lời các câu hỏi. Bạn học cần chăm chú các từ bỏ vựng và cách phát âm với nghe lại những lần nhằm hiể được chi tiết bài nói. Bài viết sau là nhắc nhở giải bài bác tập vào sách giáo khoa.
Bạn đang xem: Unit 7 lớp 9: listen

*

LISTEN – UNIT 7: SAVING ENERGY

a) Listen to lớn the news on solar energy & decide whether the statements are true or false. Kiểm tra (x) the boxes and correct the false statements. (Nghe tin tức về tích điện mặt trời và khẳng định xem các câu sau là đúng tuyệt sai. Đánh vết (x) vào khung cùng sửa những câu sai.)

Giải:

T

F

1. Solar energy can be cheap và clean. (Năng lượng mặt trời rẻ và sạch)

x

2.Most of our electricity now comes from nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu xuất hiện từ năng lượng hạt nhân)

x

3. The solar energy that gets khổng lồ the earth cannot provide enough power for the world’s population. (Năng lượng phương diện trời mang đến trái khu đất không thể cung cấp đủ tích điện cho dân số toàn cầu)

x

4.Solar energy can be used on cloudy days. (Năng lượng phương diện trời có thể được thực hiện vào đa số ngày tất cả mây)

x

5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. (Mọi tòa nhà ở Thụy điển đang đều được gia công nóng bởi năng lượng mặt trời vào thời điểm năm 2050)

x

Sửa câu sai:

2.Most of our electricity now comes from nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu ra đời từ năng lượng hạt nhân)=> Most of our electricity now comes from the use of coal, và gas, oil or nuclear power. (Hầu hết điện bây gờ thì đếu sinh ra từ việc sử dụng than đá, khí ga, dầu hoặc tích điện hạt nhân)3. The solar energy that gets khổng lồ the earth cannot provide enough power nguồn for the world’s population.Năng lượng mặt trời cho trái đất không thể hỗ trợ đủ tích điện cho số lượng dân sinh toàn cầu)=>One percent of the solar energy that reaches the earth is enough khổng lồ provide power nguồn for the total population. (Một phần tram năng lượng mặt trời cho được trái khu đất thì cũng đầy đủ đề hỗ trợ năng lượng cho toàn thể dân số.)5. All buildings in Sweden will be heated by solar energy in 2050. (Mọi tòa nhà tại Thụy điển đã đều được làm nóng bởi năng lượng mặt trời vào năm 2050)=> All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015. (Mọi tòa nhà tại Thụy điển sẽ đều được làm nóng bởi năng lượng mặt trời vào khoảng thời gian 2015.)

2.

Xem thêm: Chu Kỳ Đăng Kiểm Xe Bán Tải Và Những Điều Bạn Cần Biết, Chu Kỳ Đăng Kiểm Xe Bán Tải


Xem thêm: "New 2022" Tải Ứng Dụng Ose – Box Primary School For Android


Listen again & fill in each blank with one word you hear.(Nghe lại lần tiếp nữa và điền vào chỗ trống một từ mà các bạn nghe được.)

Giải:

The sun can be aneffectivesource of power. (Mặt trời có thể là một nguồn năng lượng hiệu quả.)Solar enorgy doesn’t causepollution. (Năng lượng khía cạnh trời không khiến ô nhiễm.)A lot ofcountriesin the world are already using solar energy. (Rất nhiều non sông trên nhân loại đang sử dụng năng lượng mặt trời.)It is possible tostoresolar energy for a number of days. (Có thể lưu giữ trữ tích điện mặt trời cho những ngày)Solar panels are installed on theroofof a house to receive the energy from the sun. (Các tấm pin khía cạnh trời được lắp để trên mái nhà để nhận năng lượng từ phương diện trời.)We can save natural resources by using solar energyinsteadof coal, gas và oil. (Chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm khoáng sản thiên nhiên bằng cách sử dụng tích điện mặt trời thay vì than đá, khí đốt và dầu.)

Audio scripts:

Are you looking for a cheap, clean, effective source of power nguồn that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, & gas, oil or nuclear power. This power nguồn could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide nguồn for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house và the Sun’s energy is used khổng lồ heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy too. Sweden has an advanced solar energy program. There, all buildings will be heated by solar energy và cars will use solar power nguồn instead of gas by the year 2015.

Dịch:

Bạn đã tìm kiếm một nguồn năng lượng giá rẻ, sạch mát và hiệu quả không gây ô nhiễm và độc hại hoặc lãng phí các nguồn khoáng sản thiên nhiên? Hãy nhìn xa hơn vào năng lượng mặt trời từ khía cạnh trời của bọn chúng ta. Hiện nay, đa phần điện năng của bọn họ là từ các việc sử dụng than đá, dầu khí, dầu mỏ hoặc điện hạt nhân. Tích điện này có thể được cung cấp bởi khía cạnh trời. Một phần trăm của tích điện mặt trời mang đến Trái đất là đủ để cung cấp điện cho toàn bộ dân số. Nhiều đất nước đã sử dụng tích điện mặt trời. Các tấm pin mặt trời được đặt trên mái công ty và tích điện của phương diện trời được sử dụng để làm nóng nước. Năng lượng rất có thể được lưu giữ trữ trong nhiều ngày, vày đó, vào phần đa ngày nhiều mây bạn có thể sử dụng năng lượng mặt trời. Thụy Điển gồm một chương trình tích điện mặt trời tiên tiến. Ở đó, toàn bộ các tòa nhà sẽ được sưởi bởi năng lượng mặt trời và xe hơi sẽ sử dụng năng lượng mặt trời nắm cho khí ga vào thời điểm năm 2015.