TIẾNG ANH LỚP 11

     

Bài học tập Unit 7 Lớp 11 World population phần Listening giúp các em phát triển năng lực nghe phát âm với nội dung xoay quanh vụ việc về dân số nỗ lực giới.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11


1. Before you listen Unit 7 Lớp 11

2. While you listen Unit 7 Lớp 11

2.1.Unit 7 Lớp 11 Listening Task 1

2.2.Unit 7 Lớp 11 Listening Task 2

3. After you listen Unit 7 Lớp 11

4. Tapescript Listening Unit 7 Lớp 11

5. Bài bác tập trắc nghiệm


Work in pairs.Discuss the following questions.(Làm vấn đề theo cặp. Trao đổi các thắc mắc sau.)

Do you think that our world is overpopulated? (Em tất cả nghĩ rằng hiện tại tại quả đât đang vượt đông dân?)What continent has the largest population? (Châu lục nào bao gồm số dân đông nhất cầm cố giới?)Guide to lớn answerYes, I doAsia has the largest population.

You will hear Dr. Brown, a world population expert, talk about the world population. Listen lớn the interview và do the tasks that follow. (Các em đã nghe tiến sỹ Browm, một chuyên viên nghiên cứu vãn về dân số trái đất nói về vấn đề dân sinh toàn cầu. Lắng tai bài vấn đáp và làm cho những bài bác tập sau.)


Choose the best answer A, B, C, or D for the following statements & questions. (Chọn giải đáp A, B, C hoặc D đúng nhất cho những phát biểu và câu hỏi sau.)

1. The expert says that there are………..people in the world today.

A. Over 6.7 billion C. About 6.7 million

B. 6.7 billion D. 6.6 billion

2. According to lớn the expert, the population of the world increases by……….a year.

A. 66 million

B. About 66 million

C. 76 billion

D. About 76 million

3. According lớn the expert, the area that has the highest population growth rate is……...

A. Africa

B. Asia

C. Latin America

D. The Middle East

4. Scientists say that the main reason for population explosion is……………

A. Death rates

B. Birth rates

C. An increase in death rates

D. A decrease in death rates

5. Which of the following problems is NOT mentioned by the speaker?

A literacy C. Shortage of food

B. Lack of hospitals and schools D. Poor living conditions

6. Which of the following solutions is NOT mentioned by the speaker?

A. Providing safe, inexpensive birth control methods

B. Educating people

C. Advising people khổng lồ use birth control methods

D. Strictly implementing a family planning policy

Guide khổng lồ answer
123456
ADCDAB


Listen again & answer the following questions.

Xem thêm: Bà Bầu Ăn Đậu Rồng Được Không ? Có Giảm Cân Không? Có Bầu Ăn Đậu Rồng Được Không

(Lắng nghe lại và vấn đáp những câu hỏi sau)

According khổng lồ experts, what will the population of the world be by the year 2015? (Theo những chuyên gia, mang đến năm năm ngoái dân số quả đât là bao nhiêu?)What did the expert say about the population growth rates in some parts of the world? (Chuyên gia nói gì về tỉ lệ cách tân và phát triển dân số ở một số nơi trên gắng giới?)According lớn the expert, what is the reason for a fall in the death rates? (Theo siêng gia, vày sao tỉ lệ thành phần tử vong giảm?)According khổng lồ the expert, what problems does population explosion cause to the world, particularly to developing countries? (Theo siêng gia, sự bùng nổ dân sinh gây ra vấn đề gì cho ráng giới, đặc biệt là các nước sẽ phát triển?)How many solutions did the expert offer & what are they? (Chuyên gia đã giới thiệu bao nhiêu phương án và những chiến thuật đó là gì?)Guide khổng lồ answerAccording to the experts, by the year 2015, the population of the world will be over 7 billion.He said that the population growth rates in some parts of the world are not the same. The population grows more quickly in some parts of the world than others.According khổng lồ the expert, the reason for a fall in the death rates is the improvement of public health services và medical care.The problems population explosion causes to the world, particularly to developing countries are shortage of foods, lack of hospitals và schools, illiteracy, & poor living conditions.The expert offered 4 solutions. They are:to educate people và make them aware of the danger of having more children,to provide safe, inexpensive birth-control methods,to strictly implement a family planning policy,to exercise strict và fair reward and punishment policies.

Listen again. Work in groups & summarise the main ideas of the passage.(Nghe lại. Thao tác nhóm với tóm tắt các ý chủ yếu của đoạn văn.)

The world population today is over 6.7 billion. A year the world population increases by about 76 million. By the year 2015, the world population will be over 7 billion. The number of problems which the expert mentions is 4. The number of solutions which the expert offers is 4.


Interviewer: Good evening ladies và gentlemen. In our program tonight, we are honoured khổng lồ have Dr. Brown, a world famous population expert. Dr. Brown, could you tell us something about the world population?Dr. Brown: Well, there are over 6.700 million people in the world today, & the total is increasing at the rate of about 76 million a year. Experts say that the population of the world could be over 7 billion by the year 2015.Interviewer: vì chưng all parts of the world have the same rate of population growth?Dr. Brown: No, they don"t. The population is growing more quickly in some parts of the world than others. Latin America ranks first. Africa second, và Asia third.Interviewer: What is the main reason for the population explosion?Dr. Brown: Well, I think the main reason is a fail in death rates. This is due lớn the improvement of the living conditions và medical care.Interviewer: I believe the explosion of population has caused many problems. Is it right?Dr. Brown: Yes, it is. It caused a lot of problems such as shortage of food, lack of hospitals và schools, illiteracy, & low living standards.Interviewer: Can you make some suggestions on how khổng lồ solve these problems?Dr. Brown: I think, there are a number of solutions lớn the problems. The first is khổng lồ educate people và make them aware of the danger of having more children. The second is lớn provide safe, inexpensive birth control methods. The third is to lớn strictly implement a family planning policy. And the fourth is khổng lồ exercise strict and fair reward & punishment policies.Interviewer: Thank you very much for being with us tonight, Dr. Brown.Dr. Brown: You’re welcome.

Như vậy là các em đã xem qua bài bác giảng phần Listening Unit 7 Lớp 11. Để củng cố kỹ năng và kiến thức bài học mời các em tham gia bài xích tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 11 Listening.


Câu 1:Read the passage carefully, then choose the correct answersThe dramatic growth of the world"s population in the twentieth century was on a scale without parallel in human history. Most of this growth had occurred since 1950 và was known as the population "explosion". Between 1950 và 1980 the world population increased from 2.5 khổng lồ over 4 billion, and by the kết thúc of the twenty century the figure had risen to about 6.6 billion. Growth of this size cannot continue indefinitely. Recent forecasts suggest that the total population will level out at between 10 and 15 billion in the mid twenty first century. Already there are encouraging signs that the rate of increase in many less developed countries is beginning to lớn slow down.

It has been forecast that, by the middle of the twenty-first century _____.


A.various measures will have been taken to encourage population growthB.the world population will be stabilized at around 10 to lớn 15 billionC.the population growth rate in less developed countries will be much higherD.the rate of population increase will have doubled the 1950 rate

Câu 2:

In 2000, the world"s population was about ______.

Xem thêm: Dàn Ý Tư Tưởng Đất Nước Của Nhân Dân Trong Đoạn Trích Đất Nước


A.four billionB.six billionC.ten billionD.fifteen billion

Câu 3:

It is pointed out in the passage that the increase in the world population ______.


A.is expected to lớn continue even faster until 2050B.will not continue into the next centuryC.has been going on noticeably since 1950D.has been much faster in the industrialized countries

Trên đó là nội dung bài học kinh nghiệm Unit 7 giờ Anh lớp 11 World Population phần Listening, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào không hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự cung ứng từ xã hội HỌC247. Chúc những em học tập tốt!