LANGUAGE FOCUS UNIT 6 LỚP 12

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về phong thái phát âm của tự nối, giới từ cùng ngữ pháp mệnh đề tình dục trong giờ Anh. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần để ý cũng như lí giải giải bài bác tập trong sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

usual<"ju:ʒl> (adj): bình thường ≠ unusualadv)lạ, không giống thườngfog (n): sương mùto descend (v): đi xuốngto import<"impɔ:t> (v): nhập vào ≠ to export v): xuất khẩuarrow<"ærou> (n): mũi tênto recover (v): bình phục, ngoài bệnh, vượt quato be injured<"indʒəd>: bị thương

II. Kết cấu cần lưu giữ ý

to turnoffthe lights: tắt đèn ≠ khổng lồ turnonthe lights: mở đènto go out for a meal: rời khỏi ngòai cần sử dụng bữato falloff: rơi xuốngto geton:lên, trèo lên

III. Khuyên bảo giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

Conjuntions

(Từ nối)

Weak form

(Âm yếu)

Strong form

(Âm mạnh)

And

/ən/ - /ənd/

/ænd/

But

/bət/

/bʌt/

That

/ðət/

/ðæt/

Preposition

(Giới từ)

Weak form

(Âm yếu)

Strong form

(Âm mạnh)

At

/ ət/

/ æt/

From

/ frəm/

/ frɒm/

Of

/ əv/

/ɒv/

To

/tə/

/tu:/

For

/ fə/

/ fɔ:/

Pratice reading these sentences:

1. What are you looking at (bạn đang chú ý gì vậy?)2. I want to go but I don’t know when (Tôi hy vọng đi dẫu vậy không biết là khi nào)3. She bought a book và two pens (Cô ấy đã mua một quyển sách cùng hai loại bút4. Thanks for coming (Cảm ơn vì chưng đã tới)5. Where is it from? (Nó đến từ đâu?)6. I’m from Hanoi (Tôi đến từ Hà Nội)7. She is the one I’m phông of (Cô ấy là tín đồ tôi thích)8. First of all, I want lớn thank you for coming (Trước hết, tôi ước ao cảm ơn các bạn vì vẫn đến)9. The letter was lớn him, not from him (Bức thư là gửi cho anh ấy, chưa phải từ anh ấy)10. I want lớn ask you a question. (Tôi ý muốn hỏi chúng ta một câu hỏi)

2. Grammar:

Exercise 1:Add who, whoever, whose, whom or which to complete the following sentences. (Thêm who, whoever, whose, whom hoặc which để hoàn hảo các câu sau.)

1. There is one person to……whom……I owe more than I can say.2. It was the kind of accident for……which…..nobody was really lớn blame.3. ……Whoever…..leaves last should turn off the lights.4. Mary was late yesterday,……which……was unusual for her.5. At 6.00 pm,……which….was an hour before the plane was due, thick fog descended.6. I don’t know…who…told you that, but they were wrong.7. Mrs Brown was the first owner…whose…..dog won three prizes in the same show.8. I’ve just spoken lớn Sally,……who…..sends you her love.9. On Sunday,…which….was my birthday, we went out for a meal.10. The success of a shared holidav depends on ……whom…… you nội dung it with.

Bạn đang xem: Language focus unit 6 lớp 12

Exercise 2:Join the following sentences in two ways. (Kết hợp đa số câu sau theo nhị cách.)

1. I read a book. It was writen by a friend of mine

I read a book that was written by a friend of mine.

I read a book written by a friend of mine.

2. A man got on the bus. He was carrying a lot of money in a box

A man who was carrying a lot of money in a box got on the bus.

A man carrying a lot of money in a box got on the bus.

3. In the street there were several people. They were waiting for the shop to open.

In the street there were several people who were waiting for the siêu thị to open.

In the street, there were several people waiting for the siêu thị to open.

4. Britain imports many cars. They were made in Japan.

Xem thêm: Cách Chỉnh Dòng Trong Word 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 Chuẩn Nhất

Britain imports many cars which were made in Japan,

British imports many cars made in Japan.

5. There are a lot of people in your office. They want to talk khổng lồ you

In your office there are a lot of people who want khổng lồ talk lớn you.

In your office there are a lot of people wanting khổng lồ talk to lớn you.

6. The cowboy fell off his horse. He had been wounded by an arrow

The cowboy who had been wounded by an arrow fell off his horse,

The cowboy wounded by an arrow fell of his horse.

7. Most of the people recovered quickly. They were injured in the crash

Most of the people who were injured in the crash recovered quickly,

Most of the people injured in the crash recovered quickly.

8.John looked anxiously ai his watch. He wished he hadn’t come to lớn the party

John, who wished he hadn’t come khổng lồ the party, looked anxiously to his watch,

John, wishing he hadn’t come to lớn the party, looked anxiously to lớn his watch.

9. The children were playing foodball I the schoolyard. They were my students.

The children who were plavina foootball in the schoolyard were my students,

The children playing football in the schoolyard were my students.

Xem thêm: Top 5 Những Bài Hát Có Hợp Âm Đơn Giản Nhất, Những Bài Hát Có Hợp Âm Đơn Giản Nhất

10. Vietnam exports a lot of rice. It is grown mainly in the south of the country.

Vietnam exports a lot of rice which is grown mainly in the south of the country,