Unit 4 Lớp 11 Language Focus

     

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về kiểu cách phát âm /w/ cùng /j/ trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về danh đụng từ hoàn thành và phân từ trả thành. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như lí giải giải bài tập vào sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

mountain (n)<"mauntin>: núimow (v): cắtnatural disaster (n)<"næt∫rəldi"zɑ:stə>: thiên taiorder (n)<"ɔ:də>: mệnh lệnhorder (v) ra lệnhorphanage (n)<"ɔ:fənidʒ>trại mồcôiovercome (v)<,ouvə"kʌm>vượt quapark (v)đậu xe

II. Cấu tạo cần lưu giữ ý:

Âm /w/ trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những phụ âm, phạt âm của vần âm “w”Âm /j/ trong tiếng Anh là 1 trong những phụ âm, phân phát âm của chữ cái “y” hoặc “u”

III. Gợi ý giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/w/

We: chúng tôiWest: phía TâyWine: rượu vangWheel: bánh xeWet: ẩm ướtWhale: cá voi

/y/:

Yes: đồng ýYellow: vàngYoung: trẻYears: nămUse: dùngYork: lòng đỏ

Practise reading aloud these sentences:

1. We went for a walk in the woods near the railway. (chúng tôi đi bộ trong rừng gần con đường tàu)2. We wore warm clothes và walked quickly to keep warm. (Chúng tôi khoác quần áo nóng và đi cấp tốc để giữ lại ấm)3. At about twelve, we had veal sandwiches and sweet trắng wine, and we watch TV (Lúc 12 giờ, cửa hàng chúng tôi có sandwich thịt bê và rượu vang ngọt, và cửa hàng chúng tôi xem TV)4. Excuse me, did you use khổng lồ live in York? (xin lỗi, có phải các bạn từng sống làm việc York không?)5. Did you use to lớn be a tutor at the University? (Có buộc phải bạn đã có lần là bạn hướng dẫn ở đh không?)6. I read about Hugh in the newspaper yesterday. (Tôi hiểu được về Hugh nghỉ ngơi trên báo ngày hôm qua)

2. Grammar:

Exercise 1.Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau sử dụng danh rượu cồn từ phù hợp dưới đây)

spend behave wait park

start bend meet listen

e.g: He found thatparkingwas difficult in that city.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 11 language focus

1. I have no objection to lớn hearing lớn your story again.2. Cảm biến your toes without bending your knees!3. You should be ashamed of yourself for behaving so badly.4. I am looking forward lớn meeting you.5. You can"t prevent him from spending his own money.6. Would you mind waiting for a moment?7. In spite of starting late, we arrived in time.

Exercise 2.Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box. (Hoàn thành các câu sau thực hiện phân từ kết thúc dưới đây)

Lie modernize cửa hàng pass prepare

Rise try read bum

e.g: I saw him…………..my house.

—> I saw him passing my house.

1. She smelt something burning và saw smoke rising.2. If she catches you reading her diary, she’ll be furious.3. They found a tree lying across the road.4. I’m going shopping this afternoon.5. He doesn"t spend much time preparing his lessons.6. They wasted the whole afternoon trying to repair the bike.7. They spend a lot of money modernizing the house.

Xem thêm: Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh Được Gắn Với Thời Đại Nào Trong Lịch Sử Việt Nam

Exercise 3.Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle. (Điền hễ từ vào khu vực trống dưới dạng danh rượu cồn từ xong xuôi hoặc phân từ trả thành)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

—> He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object lớn himhaving madecalls on the office phone.2.Having beenhis own quái nhân for such a long time, he found it hard khổng lồ accept orders from another.3. They deniedhaving beenthere.4.

Xem thêm: Bổ Nghĩa Cho Động Từ: Từ Gì Có Thể Đứng Sau Động Từ Là Gì, Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

Having tiedone kết thúc of the rope khổng lồ his bed, he threw the other kết thúc out of the window.5.Having readthe instruction, he snatched up the fire extinguisher.6. The children admittedhaving takenthe money.