Speaking

     

Bài viết phía dẫn biện pháp xây dựng bài nói đến chủ đề phong phú văn hóa, cung ứng các từ bỏ vựng cũng như cấu tạo cần lưu ý và gợi ý giải bài xích tập để bạn làm việc tham khảo, ship hàng cho câu hỏi học trên lớp và những bài kiểm tra.


*

I. Từ vựng

generation<,dʒenə"rei∫n> (n): nắm hệroof (n): mái nhànursing house (n): viện chăm sóc lãotypical<"tipikl> (adj): điển hìnhfeature<"fi:t∫ə> (n): nét đặc biệt, nét đặc trưnggroceries<"grousəriz>: sản phẩm tạp phẩmincome<"iηkʌm> (n): thu nhập

II.Cấu trúc buộc phải lưu ý

point of view (n): quan liêu điểmto lead an independent life (v): sống cuộc sống thường ngày tự lậpto hold hands: ráng tayto be based on: dựa vào

III. Gợi ý giải bài xích tập:

Task 1: Work in pairs. Express your point of view upon the following ideas, using the words or expressions in the box.

Bạn đang xem: Speaking

(Làm bài toán từng đôi. Trình bày quan điểm của em về những ý tưởng sau, dùng rất nhiều từ hay các từ vào khung.)

In Vietnam, three or four generations living together in a home: Ở Việt Nam, bố hay tư thế hệ sống phổ biến một nhàA happy marriage should be based on love: Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải có gốc rễ tình yêuIn some Asian countries,love is supposed lớn follow the marriage, not precede it.: Ở một vài ba nước châu Á, tình yêu mang lại sau hôn nhân, chưa hẳn trước.In some countries, a man and a woman may hold hands & kissing each other in public: Ở một vài ba nước, một người bọn ông và một tín đồ phụ nữ hoàn toàn có thể sẽ vậy tay và hôn nhau ở vị trí công cộng.

Các nhiều từ được lưu ý sử dụng

I think/feel/believe...: Tôi nghĩ/cảm thấy/tin rằngIn my opinion,...: Theo quan lại điể của tôiFor me...: với tôiI don"t agree: Tôi ko đồng ýIt"s not true: Điều không đúngThat"s wrong: chính là sai

Gợi ý cách đưa ý kiến:

1.

A.I think it"s a good idea lớn have three or four generations living together under one roof. They can help one another a lot.B.Idon"t agree. It"s been said there"s a “generation Hap” between the old và the young. Therefore, there may usually be conflicts among family members. In some countries, specially in developing countries, old-aeed people lượt thích to live in a nursing homes, where they can lead independent lives.

2.

C.In my opinion, it"s obvious a happy marriage should be based on love, the true love, because love is the prerequisite for the family happiness. Only the true love can bring about forgiveness & sacrifice.D.That"s true. It’s love that joins a man with a woman together.

3.

E: I don’t think it"s a good idea that love can be supposed lớn follow the marriage. It"s an obsolete thought. Everyone should have a right to make decisions for his / her own, especially the one relating to his /her personal life. In the other hand, he / she determines & chooses his / her spouse freely. We love something whenever we know and understand it well. The more we know (something), the more we lượt thích (it).F: That’s my thought, too. A happy marriage should he built on love.

4.

G: I think it"s OK. Holding one"s hands is a way to lớn express one’s feelings or love, especially the intimacy.H: I agree with you. How about kissing each other in public?G: Personally, it’s not our traditional culture. Our personal feelings may not be performed in public. I mean in front of other people, except for appropriate or necessary circumstances.

Task 2:Below are some typical features of the American culture. Work in pairs. Discuss and find out the corresponding features of the Vietnamese culture.

(Dưới đây là một vài điểm đặc trưng của văn hóa truyền thống Mĩ. Làm việc từng đôi, bàn thảo và tìm kiếm những điểm sáng tương ứng của văn hóa Việt Nam.)

American

Vietnamese

Two generations (parents and children) live in a home

Two or more generations can live in a home.

Old-aged parents live in nursing homes.

Old-aged parents often live with their children.

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Về Sơ Đồ Điện Xe Dream, Hệ Thống Và Sơ Đồ Mạch Điện Xe Máy Honda Dream

It is not polite lo ask questions about age, marriage và income.

It"s a common mailer in Viet Nam, but now under the influence of Western culture, some people abide this rule, too.

Americans can greet anyone in the family first.

Usually the inferior must greet the superior first.

Groceries are bought once a week.

Groceries can be bought at any time when necessary.

Christmas và New Year holidays are the most important.

Only New Year (Lunar New Year-Tet) holidays are the most importanit.

Americans celebrate birthdays & give presents at birthday parties.

Now this custom is also done in Vietnamese families, but usually in rich or young ones. Most Vietnamese people celebrate parents" or grandparents" death anniversay.

Children sleep in their own rooms.

Small children usually sleep with their parents, but older children sleep in their own room.

Xem thêm: Các Dạng Đề Bài Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt (23 Mẫu), Luyện Thi Đại Học Môn Văn Tại Hà Nội

Task 3:Work in groups. Talk about the similarities và differences between Vietnamese & American cultures, using the features discussed inTask 1.

(Làm việc từng nhóm. đàm luận những điểm giống như và khác biệt giữa văn hóa việt nam và văn hóa Mĩ, dùng số đông đặc điềm được đàm luận ờTask 1.)

Gợi ý bí quyết trả lời:

I think that a happy marriage should be based on love, because most people who love each other will truely respect their marriage. They are willingly to lớn live each other & want to lớn have a sustainable relationship.I bởi not agree that love is supposed to lớn following marriage, because not everyone who marry to each other will have love then, & if they fall in love with another person, it will easily lead to lớn divorce.In my opinion, Hold hands và kiss in public is suitable or not depends on different culture. But the important is we should respect the culture of each country & follow it.