A

     

A. Reading (trang 128-130 SGK giờ Anh 12)

I. BEFORE YOU READ (Trước lúc đọc)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Chú ý hình và trả lời câu hỏi.)

*

1.

Bạn đang xem: A

Can you name the thể thao in the picture? (Bạn rất có thể nêu tên môn thể dục trong bức tranh?)

=> It’s water polo. (Đó là trơn nước.)

2. Where is it played? (Nó được nghịch ở đâu?)

=> It"s played in a pool. (Nó được nghịch trong một hồ nước bơi.)

3. How vị people play it? (Mọi tín đồ chơi nó như vậy nào?)

=> People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms. (Mọi người chơi nó bởi một quả bóng, được truyền mang đến nhau bằng tay hoặc nâng cấp đầu xung quanh nước giữa hai cánh tay của bạn chơi.)

II. WHILE YOU READ (Trong lúc đọc)

Read the passage & do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn với làm bài bác tập kèm theo.)

Click tại trên đây để nghe:

 

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high và at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar và a net.

There are seven players per team, six swimmers và a goalie. The home team wears white caps, the visiting team blue ones & the goalies wear red caps with the number 1 in white.

Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool và both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands.

Defensive players are not allowed to interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box và a player is ejected after committing five personal fouls.

For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không tính tiền throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must cảm ứng the ball after a không tính phí throw before a goal can be scored.

A game is divided into quarters ranging from five to lớn eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, two teams continue to play 3-minute overtime until the referee’s decision is made.

Hướng dẫn dịch: 

Môn nhẵn nước được chơi trong hồ (bơi) sâu 1,8 mét, nhiều năm 30 mét và rộng đôi mươi mét. Với form thành (cầu môn) cao 3 mét và cao trên mặt nước ít nhất 0,9 mét. Form thành được lưu lại bằng hai trụ trực tiếp đứng, một thanh ngang cùng lưới.

Có 7 mong thủ ngơi nghỉ mỗi đội: sáu tay bơi lội và một thủ môn. Đội nhà nhóm mũ trắng, nhóm khách nhóm mũ xanh dương và các thủ môn team mũ đỏ với số 1 màu trắng.

Giống như trơn đá, cuộc thi đấu ban đầu với trái banh chính giữa hồ bơi lội và nhì đội tập bơi nhanh mang đến nó từ đường khung thành của mình. Thừa banh rất có thể được đưa đến trước vì chưng chuyền bằng tay thủ công hoặc bơi lội với đầu bên trên nước và quả banh giữa hai cánh tay, vì thế trái banh lướt trên sóng tạo nên bởi đầu của ước thủ. Ko một ước thủ như thế nào trừ thủ môn bao gồm thề giữ lại banh với cả hai tay.

Hậu vệ không được can thiệp vào dịch rời của đốì phướng trừ phi cầu thủ đang nắm dữ banh. Phần đông lỗi nặng trĩu bị phạt một phút vào vùng cấm địa và một ước thủ bị đuổi ra phía bên ngoài sau khi tự bản thân phạm năm lỗi.

Đối với lỗi nhẹ, như nắm hoặc bấm bóng, một quả ném thoải mái được thưởng trường đoản cú điểm phạm lỗi. Ít tốt nhất hai ước thủ đề nghị chạm bóng sau trái ném trường đoản cú do trước lúc bàn chiến thắng được ghi

Một trận đấu được phân thành các hiệp từ bỏ 5 đến 8 phút. Sau đó 1 trận hòa, có hai lần thêm giờ, các lần 3 phút. Giả dụ trận đấu vẫn còn đấy hòa sau phần đa lần thêm giờ, nhì đội liên tiếp chơi thêm một lần thêm tiếng 3 phút cho tới khi trọng tài quyết định.

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B. (Làm câu hỏi từng đôi. Ghép đa số từ ở cột A với nghĩa của triệu chứng ở cột B.)

A

B

 1. Opponent

 2. Penalize

 3. Eject

 4. Foul

 5. Tie

 a. To make someone leave a game

 b. An action in sports that is against the rules

 c. To punish a team or player who breaks the rules

 d. A situation in a trò chơi when two teams have the same scores

 e. Someone who tries to defeat another person in a competition

Lời giải:

1. Opponent- e. someone who tries to defeat another person in a competition

(đối thủ - 1 người cố nạm để đánh bại một người khác vào một cuộc thi)

2. Penalize - c.

Xem thêm: 8 Đặc Điểm Riêng Của Người Mang Nhóm Máu O Tính Cách Như Thế Nào? ?

 to punish a team or player who breaks the rules

(xút vạc - để trừng phạt một tổ hoặc bạn chơi vi phạm những quy tắc)

3. Eject- a. to make someone leave a game

(đuổi - để tạo nên ai đó rời một trò chơi)

4. Foul - b. an kích hoạt in sports that is against the rules

(trái nguyên tắc - một hành động trong thể thao sẽ là trái với các quy tắc)

5 .tie - d. a situation in a game when two teams have the same scores

(hòa - một trường hợp trong một trò nghịch khi nhì đội bao gồm cùng số điểm)

Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage. (Điền hầu như câu sau, dùng tin tức từ đoạn văn.)

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……....long and……….wide.

=> Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide. (Bóng nước được nghịch trong một hồ bơi lội sâu 1,8 mét, dài 30 mét và rộng trăng tròn mét.)

Thông tin: (cầu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long và 20 metres wide, with a goal 3 metres high and at least 0.9 metre above the water.”

2. The trang chủ team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

=> The home team wears white caps, the visiting team wears blue caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.  ( Đội chủ nhà đội mũ trắng, đội khách team mũ xanh và thủ môn team mũ đỏ với số 1 màu trắng. )

Thông tin: (đoạn 2) “The trang chủ team wears trắng caps, the visiting team xanh ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.”

3. Both teams sprint for the ball from…………….

=> Both teams sprint for the ball from their own goal lines. (Cả hai đội đẩy trái bóng từ vạch xuất phát. )

Thông tin: (đoạn 3) “Like football, the trò chơi begins with the ball in the centre of the pool & both teams sprint for it from their own goal lines.”

4. A không lấy phí throw is awarded for minor fouls, such as…………….

=> A không tính phí throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball. (Một trái ném phạt tự do được trao cho phần lớn pha phạm lỗi nhỏ, ví dụ như cầm xuất xắc đấm vào bóng. )

Thông tin: (đoạn 5) “For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không lấy phí throw is awarded from the spot of the foul.”

5. A game is divided into quarters ranging from………….in length.

=> A trò chơi is divided into quarters ranging from five lớn eight minutesin length. (Một trò đùa được phân thành các hiêp từ bỏ 5 mang lại 8 phút. )

Thông tin: (cầu đầu đoạn cuối cùng) “A trò chơi is divided into quarters ranging from five khổng lồ eight minutes in length.”

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Hỏi và trả lời những thắc mắc sau.)

1. Where can people play water polo? (Người ta có thể chơi láng nước sinh sống đâu?)

=> People can play it in a pool. ( Mọi người rất có thể chơi nó trong một hồ nước bơi.)

Thông tin: (câu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool”

2. Where is the ball when the trò chơi starts? (Bóng ở chỗ nào khi trận chiến bắt đầu?)

=> It is in the centre of the pool. (Đó là trong trung trọng tâm của hồ nước bơi.)

Thông tin: (đoạn 2) “the trò chơi begins with the ball in the centre of the pool”

3. How can the ball be advanced? (Làm vắt nào để quả trơn được nâng cao?)

=> Ball can be advanced by passing with in a hand or swimming with the head above the water và the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer"s head. (Bóng rất có thể được nâng cao bằng cách truyền đi thủ công bằng tay hoặc bơi với đầu cùng bề mặt nước cùng bóng giữa các cánh tay nhằm nó cưỡi bên trên sóng tạo nên bởi đầu của fan bơi. )

Thông tin: (đoạn 3) “The ball can be advanced by passing with one hand ...”

4. Which players are allowed lớn hold the ball with both hands? ( tín đồ chơi nào được phép giữ lại cả nhì tay?)

=> Only the goalies can hold the ball with both hands.(Chỉ bao hàm cầu thủ new được duy trì quả bóng bởi cả nhì tay. )

Thông tin: (đoạn 3) “No player except the goalie can hold the ball with both hands.”

5. What happens lớn a player who commits five personal fouls? (Điều gì xảy ra với một ước thủ phạm lỗi cá nhân?)

=> He is ejected from the same after committing five personal fouls. (Anh ta bị đuổi thoát khỏi cùng một lúc sau thời điểm thừa dấn 5 lỗi cá nhân.)

Thông tin: (đoạn 4) “a player is ejected after committing five personal fouls.”

III. AFTER YOU READ (sau lúc đọc)

Work in groups. Make a comparison between football & water polo, using the following suggestions. (Làm việc từng nhóm. So sánh giữa đá bóng và bóng nước, dùng những lưu ý sau.)

- place khổng lồ play (nơi để chơi)

- number of players (số rất nhiều người chơi)

- main rules (luật chính)

- length of game (thời gian chơi)

Lời giải: 

 

Football

Water polo

Place to lớn play

on a pitch or a playground

in a pool

Number of players

11

7

Main rules

- the ball is advanced with a fool;

- only the goalie can hold the ball in hands;

- a cảm biến of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul.

- major foul in the penalty area is awarded a penalty from a penally spot

- a player is ejected when be received a red card.

- minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a không lấy phí throw the foul;

- major foul is penalized by one minute in the penally box:

- a player committing five personal fouls is ejected.

Length of game

-two halves, 45 minutes each

- from 5 khổng lồ 8 minutes in length.

Hướng dẫn dịch: 

 

Bóng đá 

Bóng nước

Địa điểm chơi 

trên sảnh hoặc sân chơi

trong bể 

Số người chơi

11

7

Luật chơi chính 

- quả bóng được nâng cao với một kẻ ngốc;

- chỉ gồm mục tiêu rất có thể giữ trơn trong tay;

- Một cú va bóng trên cánh tay hoặc bàn tay được trao bằng một cú sút từ chỗ phạm lỗi.

Xem thêm: Học Ngay Cách Làm Bánh Bí Đỏ Hấp Nước Cốt Dừa, Cách Làm Món Bánh Bí Đỏ Hấp Của Hoàng Thị Tố Hà

- lỗi bao gồm trong khoanh vùng phạt được trao một cú bớt phạt xuất phát từ một vị trí hình phạt.

kimsa88
cf68