Ngài Pháp Sư Tịnh Không

     

Ðiểm rực rỡ của Phổ hiền hậu hạnh nguyện là vai trung phong lượng rộng lớn như lỗi không pháp giới. Do đó mười nguyện của Ngài, nguyện nào cũng thật là cứu cánh viên mãn.

Bạn đang xem: Ngài pháp sư tịnh không

Thứ nhất: LỄ KÍNH CHƯ PHẬT

Chư Phật là gì ? Trong khiếp Hoa Nghiêm, Phật dạy họ rằng: “Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí”, đây đó là chư Phật.

“Tình” là nhất thiết hữu tình chúng sanh nghĩa là toàn bộ động đồ vật

“Vô tình” là cây cỏ, khoáng chất.

vì vậy chư Phật có nghĩa là bao hàm tất cả hầu hết loài Hữu tình cùng Vô tình.

Ðem tấm lòng cung kính của họ đối với Phật chuyển sang đối với chúng sanh. Ðó là trung tâm Phổ Hiền, không giống với trọng tâm của hàng người thương tát. (Nghĩa là trọng điểm này vượt bực hơn hết Tâm của tình nhân tát).

fan học Phật so với Phật vô cùng thành kính, thực ra sự cung kính và thành khẩn này không hẳn là chân thật. Chính vì sao? khách hàng thử suy nghĩ xem, trong những khi quý vị đang nghe giảng kinh, nếu chạm chán một người nào, một bài toán nào mà lại quý vị cho là đặc biệt quan trọng hơn, thì lập tức việc nghe giảng ghê sẽ vươn lên là thứ yếu, Phật cũng không màng nữa. Cho nên mới thấy sự thành kính này không hẳn là chân thuần (hoàn toàn chân thật). Ví như lòng chí thành chí kính kia chân thuần thì câu hỏi nghe giảng khiếp thuyết pháp là việc lớn nhất trong cuộc đời của mình.

Trong khi nghe giảng Phật pháp, có fan đến nói rằng: “Ðang gồm một việc làm ăn hoàn toàn có thể kiếm lời tới bội nghĩa triệu Mỹ kim”. đảm bảo quý vị đang bỏ việc nghe pháp đi theo họ ngay. Ðiều này cho thấy thêm tấm lòng cung kính, thành khẩn của bọn họ thật không kham nổi sự thử thách và chẳng xứng đáng một đồng xu! Cũng không chân thật chút nào!

Sự kính cẩn trong hạnh nguyện Phổ Hiền new là chân thật, đối với cả chúng sanh cũng như đối với Phật không tồn tại khác.Tại sao vậy? chính vì tất cả chúng sanh vốn là Phật. Ðắc tội cùng với một bọn chúng sanh tức là đắc tội với cùng một vị Phật, là không cung kính với một vị Phật.

Ðối với người thì bắt buộc cung kính, còn so với vật như bàn ghế, súc đồ dùng thì sao? Nó cũng là bọn chúng sanh vậy. Chữ bọn chúng sanh ở đây có nghĩa là “chúng duyên hòa hợp” tạo ra thành hiện nay tượng. Vậy đối với vật buộc phải cung kính như vậy nào? có phải mỗi ngày đều lễ nó bố lạy không? ví như học Phật pháp vì vậy hóa ra như nhỏ “mọt Phật” rồi. Ðối với trang bị vật chúng ta sắp xếp đến ngăn nắp. Ðối với thú trang bị nuôi dưỡng thong dong sạch sẽ. Ðối với sách vở và giấy tờ - bọn họ cẩn thận xếp gọn trên kệ sách.

như thế gọi là cung kính so với vật. Còn hỗ trợ việc thì họ phải có trách nhiệm, cần cù hết lòng tạo nên thật tốt, điện thoại tư vấn là cung kính so với việc làm.

Ðối với người, vật, cũng như đối với bài toán làm đều bắt buộc tỏ ra thái độ bình đẳng cung kính. Ðây là đại hạnh của bồ tát Phổ Hiền. Cho nên Bồ tát tu tập lục độ vạn hạnh đến khi rộng lớn, tròn đầy thì call là Hạnh Phổ Hiền. Vì vậy Hạnh Phổ hiền khô là cách thức tu tập thù thắng, viên mãn nhất.

Thứ hai: XƯNG TÁN NHƯ LAI

chúng ta cần để ý điểm đặc biệt ở trên đây câu đầu tiên nói “Lễ kính chư Phật” câu trang bị hai lại nói “Xưng tán Như Lai”, mà Ngài không nói “Xưng tán chư Phật”? Dụng ý ở đây rất là thâm nám sâu.

trước tiên “Lễ kính chư Phật” là nói về mặt hình tướng, với tất cả nguời thiện kẻ ác, đối với tất cả chánh pháp, tà pháp hầu hết nhất mực cung kính không hề phân biệt hoặc tỏ ra bấùt kính.

sản phẩm hai “Xưng tán Như Lai” là nói tới mặt Tánh. Ở đây, điều thiện ta xưng tán, điều bất thiện ta ko xưng tán. Chỗ khác hoàn toàn giữa Lễ kính chư Phật cùng xưng tán Như Lai là như vậy. Thiện Tài đồng tử trong thời hạn mươi ba lần tham vấn đã có những điển hình như sau: Ngài đối với mỗi một vị thiện học thức đều lễ kính tán thán, duy chỉ so với ba vị, ngài lễ kính mà không tồn tại tán thán. Ba vị này là :

- trang bị nhất: chiến thắng Nhiệt Bà La Môn, một người ngoại đạo, thay mặt đại diện cho mê mệt mê. Do đó Thiện Tài tuỳ nhi chỉ cung kính cơ mà không tán thán.

- đồ vật nhì: Cam Lồ Hỏa Vương, tượng trưng mang đến sân giận Vị này vô cùng nóng tính, chỉ đắc tội với ông ta một ít liền bị trị tội - thả vào chảo dầu, bắt leo lên núi đao. Vì vậy Thiện Tài tiểu đồng ra đi vào cung kính mà không tán thán.

- thiết bị ba: vạc Tô Mật Ða, một dâm nữ, Thiện Tài tuỳ nhi vẫn cung kính mà lại không tán thán. Ba người này vượt trội cho Tham, sân, đam mê (ba thiết bị độc phiền não), Ngài cung kính cơ mà không tán thán. Vì chưng đó, Tán thán là dựa trên vượt trội tính đức, nhứt định phải là THIỆN, nhứt định là CHÁNH PHÁP new tán thán; nếu không hẳn thiện pháp, ko chánh pháp thì không tán thán, tuy thế vẫn cung kính. Chính vì cung kính là trọng tâm thanh tịnh, trung tâm bình đẳng.

Ðối cùng với tôn giáo khác chúng ta cũng cần cung kính, nếu như là chánh pháp, chánh giáo, bọn họ càng thêm tán thán. Như Thiên Chúa giáo là Chánh giáo, giúp fan sanh lên cõi Trời, mặc dù chưa đề xuất là cứu giúp cánh nhưng mà vẫn xuất sắc hơn đưa fan xuống địa ngục! bởi đó họ cần buộc phải tán thán. Rất nhiều Tà giáo dẫn dụ bạn tạo nghiệp, tạo thành tội đọa tam đồ dùng (ba đường ác). Họ tuyệt đối ko tán thán. Cho nên vì vậy điều nguyện thứ nhì so với điều nguyện thứ nhất trong thập nguyện bao gồm sự khác hoàn toàn to lớn như vậy. Không chỉ có thế trong điều nguyện thứ nhì tâm thuật của hành giả là trung tâm địa hoàn hảo thanh tịnh thỏa mãn (tròn đầy).

Thứ ba: QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Như vẫn nói: Ðiểm rực rỡ của Hạnh Nguyện Phổ hiền lành là chổ chính giữa lượng rộng lớn không gì sánh bằng. Vào Phật pháp đại thừa điện thoại tư vấn đó là khởi dụng của tánh đức tròn đầy. ý trung nhân tát tuy sẽ Kiến tánh nhưng không tròn đầy cho nên sự Khởi Dụng của Tánh đức new chỉ là một trong những phần thôi. Duy chỉ có tánh đức Phổ Hiền người tình tát mới là Khởi Dụng tròn đầy. Chính vì mỗi điều nguyện của ngài các tận hỏng không thay đổi pháp giới. Ðây là điểm khác hoàn toàn so với Lục độ người thương tát. Ðối với ngài cúng nhường nhịn một là cúng nhịn nhường tất cả, cúng nhường nhịn một vị Phật như thờ dường tất cả Phật, chưa hẳn chỉ cúng nhịn nhường riêng hầu như vị Phật sẽ thành Phật; đối với hữu tình và vô tình cũng phần đa như thế. Vì toàn bộ là một, một là tất cả. Ðây là phương pháp tu học của người tình tát cũng là cảnh giới của Hoa Nghiêm mà họ thường được nghe nói đến. Với trung khu lượng vì vậy mới hoàn toàn thoát khỏi sự phân minh và giới hạn.

Ngài Phổ Hiền thường xuyên dạy chúng ta rằng: “Trong tất cả cúng dường, cúng nhường pháp là về tối thượng”. Bởi vì chỉ bao gồm Phật pháp mới chỉ dạy dỗ phá mê khai ngộ, giúp bọn họ chứng đắc, hồi phục tự tánh tròn đầy của mình. Những việc cúng dường tía thí khác cần thiết đạt được. Trong pháp cúng nhường “Y giáo tu hành thờ dường” (y theo lời chỉ dạy mà tu đó là cúng dường) là mặt hàng đầu. Tôi xin đặc biệt nhắc quý khách đồng tu điều này, Phật pháp là thầy dạy đạo. Cho nên chúng ta nhất định bắt buộc kính thầy trọng đạo, y theo sự chỉ dạy dỗ của thầy nhưng mà tu học, chúng ta sẽ dành được công đức, tác dụng vô cùng thù chiến hạ không gì sánh bằng.

Bàn về Phật pháp, ta demo nghĩ cỗ kinh như thế nào được xếp hàng đầu? Vào đời bên Ðường, các vị cao tăng đại đức Trung quốc, Nhựt, Ðại Hàn từng đem toàn bộ những kinh khủng trong tứ mươi chín năm thuyết pháp của nuốm Tôn ra so sánh. Phần đông các ngài những nhất trí công nhận kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đứng đầu. Từ đó kinh Hoa Nghiêm được coi như như môn học đạt mức cứu cánh, viên mãn độc nhất vô nhị trải qua nhiều thế kỷ.

tiếp nối chư đại đức một đợt tiếp nhữa đem so sánh kinh Vô Lượng lâu với ghê Hoa Nghiêm, những ngài nói gớm Vô Lượng thọ là bộ kinh mặt hàng đầu. Bởi sao? Chư cổ đức nói rằng “Hoa Nghiêm, Pháp Hoa” là hai bộ kinh bự và đặc trưng duy độc nhất vô nhị được xưng là nhất thừa viên giáo trong Phật pháp Trung Hoa. Mặc dù hai cỗ kinh nầy đều là sự dẫn nhập của gớm “Vô Lượng Thọ”, bởi vì thế ghê Vô Lượng Thọ mới thật sự là bộ kinh đứng đầu trong số những bộ ghê quan trọng. Khi phát âm đến tiếng nói này của chư cổ đức, tôi cực kỳ vui mừng chính vì chính tôi cũng đều có sự cảm nhận thâm thúy như thế. Cũng chính vì tôi theo Tịnh độ tông là vì sự dẫn nhập của khiếp Hoa Nghiêm.

vào suốt thời hạn mười bảy năm qua, việc giảng kinh Hoa Nghiêm của tôi chưa từng gián đoạn. Nhưng bây chừ thì chỉ giảng phẩm Phổ hiền hậu Hạnh Nguyện. Mười bảy năm thuyết pháp đã đưa tôi từ Hoa Nghiêm tiến sâu vào Tịnh độ. Bởi vì tôi cảm giác được ý vị dẫn nhập về rất lạc hết sức sâu sắc trong mười đại nguyện sau cuối của ngài Phổ Hiền người yêu tát. Rất lạc là thắng cảnh của khiếp Vô Lượng Thọ. Tởm Vô Lượng thọ là nơi về nguồn của Hoa Nghiêm, là tinh hoa của Hoa Nghiêm. Những khẩu ca của người xưa thật không sai.

vì chưng đó, tất cả những điểm thù thắng, rực rỡ nhất cơ mà đức đam mê Ca Mâu Ni giảng vào 49 năm đang đuợc kiếm tìm thấy cùng đề bạt ra. Mặc dù nhiên, nếu chưa hẳn do vị cư sĩ lão thành Hạ Liên Cư đem năm phiên bản nguyên gốc hội tập lại thành một bản hoàn chỉnh thì chúng ta cũng ko thể đã có được pháp thù thắng, viên mãn tiện ích như vậy. Quá trình của vấn đề làm vĩ đại này chứng tỏ ngài chính là Phật - người thương tát tái sanh, tuyệt vời và hoàn hảo nhất không đề xuất là người thường có thể làm được. Thực sự đây cũng chính là tấm lòng bi mẫn của những Ngài đối với chúng sinh trong đời này với cũng bởi cơ duyên của bọn chúng sanh sẽ chín mùi, nên khiến các đại ý trung nhân tát xuống chũm để chỉnh đốn mang lại pháp môn Tịnh độ có thể hoằng dương, rộng lớn độ vô lượng chúng sanh vào chín nghìn năm thời mạt pháp.

Tôi mang đến Bắc kinh, cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ tặng tôi một tấm ảnh của thầy ông có nghĩa là cư sĩ Hạ Liên Cư. Sau khoản thời gian về Ðài Loan, tôi mang tấm hình ảnh đi phóng đại với in ra các tấm để hầu hết người chiêm ngưỡng cúng dường. Tấm hình ảnh này tuy sẽ in lại các lần, hình không được rõ lắm, tuy nhiên vẫn rất có thể từ chỗ tấm hình ảnh thấy rõ được vài ba điểm chạm màn hình không thể nghĩ về bàn: phía đằng sau Ngài là tấm bình phong, trên đỉnh đầu gồm hình Phật ngồi trên tòa sen, sẽ phóng hào quang.

chúng ta cúng nhịn nhường cư sĩ Hạ Liên Cư để thanh minh tấm lòng biết ơn vị ý trung nhân tát này, với cảm niệm ơn đức của Ngài sẽ hội tập một bộ kinh hoàn hảo giúp họ dựa vào đó mà chuyên tu với hoằng dương chánh pháp.

Trong kinh Vô Lượng thọ có toàn bộ bốn mươi tám phẩm. Vậy thì phẩm làm sao là quan trọng đặc biệt nhất? chúng ta nên không nguy hiểm tìm hiểu.

Ngài Thiện Ðạo đại sư nói: “Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Di Ðà Bổn Nguyện Hải” (Như Lai đề nghị nhiều lần thành lập và hoạt động cũng vì giảng nói hạnh nguyện bao la của Phật A Di Ðà).

Như trên, bọn họ đã nắm rõ kinh Vô Lượng thọ là bộ kinh đứng bậc nhất trong những kinh, cũng là bộ kinh chính yếu cơ mà chư Phật Như Lai dùng để làm hoằng dương độ sanh. Ngoài ra những cỗ kinh khác là bổ xung cho bộ kinh này. Trong tứ mươi tám phẩm, phẩm đồ vật sáu là đặc biệt quan trọng nhất. Phẩm này do chủ yếu Phật A Di Ðà từ bỏ nói, đức say mê Ca Mâu Ni thuật lại. Bởi thế nên nói Phật phật đạo đồng (Phật với Phật, mối đạo phần đông cùng một hướng). Thay Tôn thuật lại cũng như chính ông phật A Di Ðà nói vậy.

hiện nay chúng ta triển khai toàn thể kinh Vô Lượng Thọ. Ðức đam mê Ca Mâu Ni reviews hình ảnh của trái đất Tây phương cực lạc, ko một câu nào trái ngược với bốn mươi tám nguyện, từng câu từng chữ những tương ưng.

Trong tứ mươi tám nguyện, nguyện làm sao xếp sản phẩm nhất? Theo chư vị cao tăng đại đức từ xưa tới nay đều thừa nhận là nguyện vật dụng mười tám. Vậy nguyện máy mười tám là gì? Là “Mười niệm vãng sanh”. Dù rằng nói mười niệm, tuy nhiên nếu độc nhất tâm chỉ việc “Một niệm” cũng được vãng sanh. Vậy nên mới minh chứng cảnh giới của Phật pháp thiệt sự viên mãn, thù thắng cần yếu nghĩ bàn.

thiếu thời, lúc tôi ban đầu học Phật, trong lòng tôi có một điều thắc mắc: “Giả sử có tín đồ tạo nghiệp tội vô cùng nặng, tức khắc đề xuất đọa xuống địa ngục A Tỳ lẽ nào Phật không có chức năng cho họ mau lẹ thành Phật được ư? nếu như Phật không có công dụng này thì trí huệ năng lực của ngài còn bị giới hạn lắm. Chúng ta tán thán ngài là “vạn đức vạn năng” chẳng qua chỉ nên lời khen ngợi nhưng mà thôi sai sự thật. Trái lại nếu ngài có thể cho tất cả những người mang tội ác buộc phải đọa địa ngục rất có thể lập tức thành Phật thì trí huệ, thần thông của ngài mới thật là viên mãn và bọn họ không thể không khâm phục sát đất.

do vậy lúc tôi đọc đến tư mươi tám nguyện của Phật A Di Ðà trong gớm Vô Lượng Thọ, tâm không tin của tôi mới hoàn toàn được giải tỏa. New biết rằng trí đức của Phật trọn vẹn cứu cánh như ý không một chút thiếu sót. Ngài thực sự có chức năng khiến fan gây tội sâu dày mau chóng thành Phật, vấn đề là ở phần người ta gồm tin tốt không? Có đồng ý hay không? ví như như hoài nghi không gật đầu thì lỗi sống nơi fan tạo tội chứ không phải Phật - tình nhân tát không có đủ khả năng. Do đó việc tán thán Phật là bậc “Vạn đức vạn năng” trong tởm Vô Lượng Thọ không hề hư dối hay khoa trương. Gọi như vậy bọn họ mới thực sự nhận biết được chánh pháp vi diệu mà lại chư Phật mười phương dùng để làm độ sanh. Dựa vào pháp môn này tu học, không ai mà ko được thành tựu.

Ngài Ðế thủng thẳng dạy đệ tử có một câu A Di Ðà Phật chuyên tâm trì niệm suốt bố năm, đến lúc mãn phần vị đệ tử biết rõ ngày giờ mình ra đi và đã vãng sinh trong tứ thế đứng thẳng. Sự vãng sanh này chắc chắn là là bậc thượng phẩm thượng sanh chứ chưa hẳn tầm thường. Ông đã ra đi trong chũm đứng và đứng suốt tía ngày để chờ đón sư phụ ông cho chôn cất. Như thế mỗi câu niệm Phật của ông đều tương ưng và thành tựu như lời nguyện đồ vật mười tám của Phật A Di Ðà. Bởi vậy nếu ai tin được pháp môn này, bạn đó khăng khăng là người có rất nhiều thiện căn, các phúc đức. Nói theo ghê Vô Lượng lâu thì tín đồ này đã từng có lần cúng nhường vô lượng chư Phật Như Lai mới hoàn toàn có thể Tín - thọ - Phụng Hành, bởi vì nếu không tồn tại căn lành sâu sắc, thì dù là khuyên bảo nạm nào thì người này cũng không tin.

danh hiệu A Di Ðà bao gồm vô lượng nghĩa, dẫu vậy nghĩa rốt ráo là “Tận hỏng không trở thành pháp giới” tức là bao hàm hết vớ cả. Như vậy toàn bộ kinh Vô Lượng lâu chỉ để giải thích một thương hiệu này thôi. Giả dụ muốn làm rõ kinh Vô Lượng thọ thì Ðại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh chính là chú giải của vô Lượng lâu và cục bộ Ðại Tạng kinh là chú giải mang lại kinh Hoa Nghiêm. Quí vị nhàn hạ hiểu thấu mới thấy rõ câu danh hiệu này công đức thật sự cấp thiết nghĩ bàn!

thương hiệu này là toàn bộ Phật giáo, trùm hết hư không, trải mọi pháp giới và tất cả thâu toàn bộ các pháp. Do đó niệm một câu A Di Ðà Phật là niệm đủ tất cả. Ngày xưa, thời vua Càn Long ở trong triều đại bên Thanh, bao gồm một vị pháp môn sư lỗi lạc trong lịch sử dân tộc Phật giáo trung quốc - từ bỏ Vân tiệm Ðảnh pháp sư. Ngài có rất nhiều trứ tác, trong số ấy có bài “Kinh Vô Lượng lâu chỉ quán”. Ngài nói: “Người thế gian cầu tai qua nạn khỏi, dùng kinh, sử dụng chú hoặc dùng phương pháp sám hối đều phải có hiệu lực. Tuy vậy với người tội chướng sâu nặng thì tụng ghê bái sám không có tác dụng. Công đức của câu A Di Ðà Phật mới hoàn toàn có thể tiêu trừ nghiệp chướng với tội nạn. Khôn xiết tiếc nhiều người hoài nghi không hiểu, thường dùng công đức tụng tởm Dược Sư đến hết bịnh hoặc tụng Phổ Môn sẽ được tai qua nạn khỏi, thực tiễn công đức của câu A Di Ðà Phật quá bực hơn hầu hết thứ công đức”.

ví như vậy đức thích Ca Mâu Ni Phật vị sao không dạy bọn họ đơn giản một câu danh hiệu là đủ rồi? Ngài lại mang đủ sản phẩm công nghệ kinh, chú, sám pháp nhằm nói với chúng ta? bởi vì chúng ta ko tin, không đồng ý nên ngài phải phương tiện đi lại đem các loại hàng thượng hạng này tái chế! cũng giống như như bọn họ ở Ðài Loan đi tham quan du lịch cung Vua. Vào cung mặt hàng quý giá tuyệt nhất là những các loại đồng khí của thời mến - Châu. Tuy thế theo một số người mang đến đó là đa số thứ đồng hư, fe vụn, không yêu thích chút nào, mang đến khi bắt gặp những loại ngọc khí (đồ chế tạo của đời Minh Hán như cẩm thạch, mã não) họ trầm trồ khen ngợi. Thực tế ngọc khí làm sao bì được với đồ vật thời cổ xưa đồng khí thời yêu quý Châu. Phần nhiều thứ chúng ta cho là đồng hỏng sắt vụn đó mới thực sự là “vô giá đưa ra bảo” (bảo vật dụng vô giá). Cũng tương tự vậy, “Người đời không làm rõ được công đức của câu niệm A Di Ðà Phật, cầm Tôn bất đắc dĩ cần nói đủ đồ vật kinh để phương tiện đi lại dẫn dắt chúng sanh phía về quả đât Cực lạc”. Ngài Thiện Ðạo đại sư nói câu này thiệt không sai chút nào.

bọn họ hiểu rõ được mặt đường lối tu tập, để siêng tu, chuyên hoằng dương tịnh thổ Tông cũng là nhờ việc gia hộ của Tam Bảo, đồng thời căn nguyên của bọn chúng sanh đời này đang chín mùi. Vào năm, sáu năm qua tôi đã cố gắng tích cực tăng cường sự trình làng rộng rãi những bộ kinh Vô Lượng Thọ khác biệt với con số hơn mấy triệu quyển mang đến khắp chỗ trên toàn cố kỉnh giới, những người dân vui vẻ tin và gật đầu đồng ý hành trì theo cũng tương đối nhiều. Thấy mọi fan siêng năng thành tâm tu học tập như vậy, tôi cảm thấy an ủi vô cùng, niềm pháp hỷ tràn trề trong lòng, khiến cho tôi quên hết đông đảo sự nhọc nhằn.

nắm lại chúng ta y theo pháp môn này tu và đẩy mạnh truyền bá rộng rãi pháp môn này. Chúng ta đã tiến hành đầy đủ ý nghĩa sâu sắc câu “Quảng Tu bái Dường”, rồi vậy.

phương tiện tiếp dẫn của chư Phật-Bồ tát thật là vô lượng vô biên, đây đó là sự biểu thị của vai trung phong đại từ bỏ đại bi nơi những Ngài, nhằm rồi sau cuối đều dẫn về trái đất cực lạc của đức A Di Ðà Phật.

trong Mật tông Long Thọ bồ tát mở tháp fe ra nhìn thấy Kim Cang Tát Ðỏa Thượng sư, vị tổ đầu tiên của Mật Tông. Kim Cang Tát Ðỏa Thượng sư rước mật pháp truyền cho Long Thọ bồ tát, từ kia truyền đến nhân gian. Kim Cang Tát Ðỏa nói một cách khác là Kim Cang Thủ bồ tát, là hóa thân của bồ tát Phổ Hiền. Ngoài ra còn một vị đại đức lỗi lạc của Mật Tông là chuẩn chỉnh Ðề tình nhân tát chính là hóa thân của Quan cầm cố AÂm tình nhân tát.

trong tâm của phàm phu phân biệt bao gồm Hiển giáo, Mật giáo. Ở chư Phật-Bồ tát hòan tòan viên mãn, trường đoản cú tại, bình đẳng, không có phân biệt.

phát âm dược như vậy mới hiểu được tám vạn tứ ngàn pháp môn rất nhiều trở về một nơi! Phật vì ý muốn dẫn dắt bọn chúng sanh căn tánh không giống nhau do đó phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, bọn chúng sanh ao ước học trang bị gì những Ngài dạy thứ đó. Sau cùng khi quay trở lại nhà, phần đông người gặp gỡ được Phật A Di Ðà, bắt đầu biết thì ra tất cả đều tương đương nhau.

khi biết rõ được thực sự như vậy rồi, đối với bất cứ một tông phái, một pháp môn nào, chúng ta đều buộc phải chân thành cung kính. Chính vì phương pháp tu học tập tuy không giống nhưng mục đích hòan tòan giống như nhau.

*

Thứ tư: SÁM HỐI NGHIỆP CHƯỚNG

Nghiệp chướng, bé người ai ai cũng có. Vừa “khởi tâm động Niệm” là đã chế tạo nghiệp và sanh chướng ngại vật rồi.

Chướng là gì? Là phòng trở Bổn tánh của bọn chúng ta. Trong bổn tánh chân thực của bọn chúng ta, vốn nó tự khá đầy đủ vô lượng trí tuệ với đức năng khôn cùng. Nhưng vị sao tất cả những trí tuệ, đức năng thần thông đó, bây chừ không còn xử dụng được nữa? Vì do chướng ngại.

Chướng ngại chia thành hai một số loại chính:

- trước tiên là phiền não chướng.

- sản phẩm công nghệ hai là sở tri chướng.

Ðối với sở tri chướng chúng ta chẳng nhũng tiếc nuối rẻ ko tiêu trừ nó, mà hằng ngày còn chế tạo ra thêm những hơn.

khách hàng thử nghĩ xem, có bao giờ quý vị không chấp trước? Trong ghê Hoa Nghiêm, Phật dạy họ rằng “Tất cả chúng sanh đều sở hữu trí tuệ, đức tướng giống hệt như Lai, vì chưng vì vọng tưởng, chấp trước nhưng không thể hội chứng đắc”. Qua lời nói này Phật đã chứng tỏ tận gốc căn bệnh của họ cũng hệt như Bác sĩ vào nháy mắt đang tìm ra tại sao gây ra dịch tật:

- “Vọng Tưởng” là cội của Sở tri chướng

-“Chấp trước” là gốc của Phiền óc chướng

Cho cho nên việc tu học tập Phật pháp chẳng bao gồm gì khác, dù cho có vô lượng pháp môn, phương pháp, thủ đoạn khác nhau, chẳng qua là giúp bọn họ ÐOẠN VỌNG TƯỞNG, PHÁ CHẤP TRƯỚC, một khi sẽ phá không bẩn hai máy chướng này sẽ KIẾN TÁNH THÀNH PHẬT. Do đó “Sám hối nghiệp chướng” trong bài toán tu học là “mấu chốt” quan lại trọng. Tất cả các pháp tu học tập đều do sám ân hận nghiệp chướng.

tuy nhiên, nghiệp chướng không phải dễ cơ mà đoạn trừ được! cơ mà nếu còn nghiệp chướng thì bài toán tu học quyết định không thể thành tựu!

trong vô số nhiều pháp môn, pháp môn Tịnh độ dễ hành trì cùng có kết quả thù thắng nhất mang đến dù họ tạo những nghiệp tội sâu dầy. Thậm chí là tạo tội ngũ nghịch buộc phải đọa địa ngục A Tỳ, nghiệp chướng tuy không sám hối, tiêu trừ hết, chỉ cần phát lòng thật tình nguyện từ nay sửa đổi. Niệm hồng danh A DI ÐÀ PHẬT mong sanh Tịnh Ðộ, từng nào tội chướng cũng trở nên tiêu hết, lập tức hoàn toàn có thể thành Phật.

Ngài tự Vân Ðại Sư nói: “Một câu A DI ÐÀ PHẬT có thể tiêu trừ hết đầy đủ nghiệp chướng mà những kinh, chú không giống không tiêu nổi”. Lời này không hẳn tùy tiện nhưng nói, thực sự rõ ràng đúng mực được chứng minh trong những bộ kinh lớn.

Mấy năm vừa qua, một trong những người nêu vấn đề: “Phải tiêu trừ hết nghiệp new vãng sanh, không sạch nghiệp thì cấp thiết vãng sinh được”. Những tiếng nói như cầm gây chấn động tinh thần trong giới Phật giáo với làm hoang mang tín vai trung phong của người niệm Phật nghỉ ngơi Ðài Loan cũng giống như ở Mỹ.

Năm 1984, cư sĩ Chu Tuyên Ðức ra phi trường đón tôi, vừa chạm chán mặt ông ngay tức thì hỏi: “Thưa thầy, bây chừ có người nói rằng, tín đồ còn nghiệp thiết yếu vãng sanh, đề xuất sạch nghiệp new được vãng sanh, bởi thế đời này chúng bé niệm Phật ko được vãng sinh thì phải làm sao đây? có uổng tầm giá hoài công không?” Tôi mỉm cười trả lời ông ta rằng: “Ông à, nếu fan còn sở hữu nghiệp cơ mà không được vãng sinh thì cũng chẳng đi làm việc gì!”.

Lão cư sĩ kinh hoàng vội vàng thưa: “Vậy !vậy là sao thưa thầy?”

Tôi nói: “Nếu còn sở hữu nghiệp không được vãng sinh thì cảnh giới Tây phương cực lạc chỉ có 1 mình đức Phật A Di Ðà, ông lên đó để gia công gì!”.

Lão cư sĩ trung thực thưa: “Thưa thầy tôi vẫn chưa hiểu”.

Tôi nói: “Ông thử nghĩ xem, thế giới Tây phương cực lạc tất cả Tứ Ðộ, Tam Bối, Cửu Phẩm không?”

Lão cư sĩ nói: “Thưa có, trong gớm Phật có nói đến”

Tôi nói: “Nếu bảo không hề nghiệp new được vãng sanh vậy thì danh từ bỏ Tứ Ðộ, Tam Bối, Cửu Phẩm vì đâu mà có?”.

Vừa nghe chấm dứt ông ta liền hốt nhiên hiểu. Thiệt ra, danh từ Tứ Ðộ, Tam Bối, Cửu Phẩm là để phân cấp nghiệp chướng những hay ít. Còn có nghiệp các thì phẩm vị thấp, trái lại mang nghiệp không nhiều thì sẽ tiến hành phẩm vị cao hơn.

Tôi nói tiếp với vị cư sĩ: “Ông thử suy nghĩ xem bồ tát quan lại AÂm, ý trung nhân tát Văn Thù, người yêu tát Phổ Hiền, những ngài mọi là đẳng giác bồ tát”. Trong ghê Phật nói với chúng ta rằng “Bồ Tát Ðẳng giác” vẫn còn đấy một phẩm vô minh không phá hết, đó không hẳn là nghiệp hay sao?”

Lần nầy, lão cư sĩ mới vui vẻ cười nói: “Ồ, đó đó là nghiệp, đẳng giác nhân tình Tát vẫn còn đấy mang nghiệp vãng sanh, trường hợp nói không hề nghiệp chỉ bao gồm Phật A Di Ðà, ngoại trừ Phật ra không có ai mà không có nghiệp”.

Tôi nói: “Vậy thì ai nói rằng người còn sở hữu nghiệp không thể vãng sanh”.

Lão cư sĩ đã thật sự nắm rõ và phá lên cười dòn: “Thì ra thế giới Cực Lạc đều rất có thể mang nghiệp vãng sanh”.

Phật pháp là nói tới sự viên mãn, hằng thuận không kết oán thù với fan khác; vì vậy tôi xin bổ xung thêm một câu: “Cần nên tiêu nghiệp thì cũng ko sai, vị sao vậy? mong rằng hiện tại tiêu bớt một trong những phần nghiệp, sẽ mang ít đi một phần, lúc đến thế giới rất Lạc sẽ tiến hành dự vào sản phẩm phẩm vị cao hơn nữa người còn mang những nghiệp, đó là vấn đề rất tốt”.

Tôi cho Nữu Ước (New York) vừa xuống phi trường, lão cư sĩ Trầm Gia Trân cho đón cũng lấy vấn đề giống như như trên ra hỏi. Ðiều này minh chứng rằng không ít người dân chưa đọc thấu đáo như tôi đang giải thích. Cho nên vì vậy họ bị ảnh hưởng đến công tích niệm Phật. Một khi đã hiểu thì biện pháp nói “không mang nghiệp” tuyệt “phải sạch mát nghiệp” đều phải sở hữu ý giỏi giúp họ nhận thức rõ là phải luôn luôn “Sám hối hận nghiệp chướng”. Niệm một câu A DI Ðà PHẬT đó là chân thành sám hối vậy!.

mặc dù nhiên, trong khi niệm vai trung phong của ta cũng nên tương ưng với trung ương của Phật A Di Ðà. “Hành, Giải” của ta cũng nên tương ưng với “Hành, Giải” của Phật A Di Ðà. Vậy làm rứa nào mới rất có thể tương ưng? lúc quý vị tụng tởm Vô Lượng Thọ, quý vị bắt buộc siêng năng nỗ lực tuân theo tất cả hầu hết đạo lý, lời dạy dỗ trong kinh, được như thế gọi “tương ưng”. Như vậy, quý vị mới là bạn niệm Phật chân chính.

Niệm Phật tuyệt đối không yêu cầu là “Hữu khẩu Vô tâm” - mồm niệm Phật cơ mà lòng thì suy nghĩ vẩn vơ, niệm Phật do đó không được một chút tiện ích gì hết. Trong những khi niệm Phật, trọng tâm mình nhất định nên giống với trọng điểm của Phật, nguyện mình như là với nguyện của Phật, không một chút ít sai khác. Ðem tư mươi tám đại nguyện của ngài trở thành bổn nguyện của bao gồm mình. Như vậy mới là chân chính niệm Phật và thật sự tiêu trừ hết toàn bộ nghiệp chướng.

Thứ năm: TÙY HỶ CÔNG ÐỨC

Nguyện thứ năm “Tùy tin vui công đức” là dùng để đối trị cùng với bịnh phiền óc nặng nài của phàm phu đó là sự việc đố kỵ. Trọng điểm đố kỵ đã tạo nên và theo ta nhiều đời kiếp cho nay. Quý vị hãy xem một đứa trẻ, vừa ra đời được vài tháng hoặc một năm, khi đến nó ăn kẹo thấy lúc đứa khác được nhiều hơn, chổ chính giữa đố kỵ của nó liền biểu thị ra một bí quyết tự nhiên! trọng tâm đố kỵ là 1 chướng trinh nữ lớn đối với việc tu học. Mang đến nên, Ngài Phổ Hiền người thương Tát, mới đặc trưng đề ra nguyện “Tùy hỷ công đức” này để dạy cho việc đó ta. Họ chẳng hồ hết không đố kỵ với người khác mà lại còn yêu cầu sanh chổ chính giữa vui vẻ khi thấy, biết, dòng đẹp, cái xuất sắc của họ để hết lòng trợ giúp họ chấm dứt việc làm tốt đẹp. đơn vị Nho gồm câu: “Thành nhân bỏ ra mỹ, thành nhân đưa ra thiện”.

Nếu bọn họ không đầy đủ khả năng, quan trọng giúp đỡ, nhưng bọn họ có lòng phấn khởi ca ngợi, như thế cũng điện thoại tư vấn là tùy hỷ công đức. Trường hợp chúng ta có tài năng lại không chịu đựng giúp đỡ, mang dù không tồn tại tâm đố kỵ. Bởi thế không thể call là tùy hỷ. Cho nên trong những khi tùy tin vui không phần nhiều không mang trung khu đố kỵ ngoại giả hết lòng giúp đỡ nữa, new thật sự là tùy hỷ.

chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng lúc giúp người khác thành tựu chính là thành tựu đến mình. Chính vì công đức tùy hỷ thù chiến hạ nhất chính là Tâm rộng rãi vui vẻ, gật đầu đồng ý người không giống vượt bực rộng mình. Nền giáo dục rất lâu rồi của china đều hy vọng thế hệ sau có những thành tựu khôn cùng việt rộng mình còn nếu không thì nền giáo dục đào tạo đó coi như trọn vẹn thất bại. Khác với những người thời nay, trung khu đố kỵ, chướng ngại các và sợ người khác rộng mình nên những khi dạy thì vệt nghề hoặc cất giữ “một chiêu”, không thật tình truyền hết. Như vậy gọi là “bần pháp”. Bần pháp có khả năng sẽ bị quả báo dại dột dốt, keo dán giấy kiệt sẽ ảnh hưởng nghèo khó, hạng fan như vậy lưỡng lự những điều kinh hãi của trái báo!

Ngày xưa, ngơi nghỉ Trung quốc, dòng nón của fan làm quan tiền đội hotline là “hiền quan”, nón này là biểu pháp mang ý nghĩa sâu sắc rất rạm sâu, nó tất cả hai cấp như cầu thang, vành nón phía đằng trước thấp, vành phía đằng sau cao hơn. Phần thấp bảo hộ cho chủ yếu mình, phần cao tượng trưng đến hậu cầm (thế hệ sau), có nghĩa là người làm quan luôn luôn luôn hi vọng kẻ hậu rứa vượt bực tốt hơn mình về đức hạnh, học vấn, khả năng cho tới mọi nghỉ ngơi trong cuộc sống thường ngày đều luôn hiện đại và không xong nâng cao. Nền giáo dục và đào tạo được hotline là thành công xuất sắc là phải tiến bộ chứ chưa phải thụt lùi.

riêng biệt nón của vua chỉ có một vành bằng thẳng - đại diện cho trung ương bình đẳng. Trang phục của vua và những đại thần rất nhiều nói lên nghĩa vụ và nhiệm vụ phải làm, cũng như nhắc nhở họ từng ngày một từng phút buộc phải thận trọng, ý thức bài toán làm của mình.

Qua cho giáo dục hiện thời của chúng ta, nếu đức hạnh, học vấn, năng lượng của bọn họ không đạt đến mức độ cao, thì họ sẽ quan yếu nào độ cho cái đó sanh ở cố kỉnh hệ sau. Bởi sao thế?

quý vị xem nền giáo dục hiện thời chỉ chú ý về mặt cung cấp cho người trẻ tuổi những kỹ năng khoa học kỹ thuật với xã hội bên phía ngoài càng ngày càng tinh vi hơn.

vì chưng đó, tín đồ nào ước ao hóa độ đến họ, cần phải có trung khu thanh tịnh hơn, kiến thức cao hơn, đức hạnh thâm hậu hơn, thì mới rất có thể ứng phó với thời cơ và thời đại hiện tại, cho nên vì thế “tùy tin vui công đức” cực kỳ quan trọng.

Xem thêm: Đau Bụng Buổi Sáng Ngủ Dậy Bị Đau Bụng Dưới Ở Nữ Và Cách Xử Lý

tóm lại, đố kỵ, sảnh hận đều có tác sợ trầm trọng mang đến tự tánh của chúng ta. Cần phải nhổ tận cội rễ, phương thức dùng để nhổ tận gốc chính là “tùy tin vui công đức”.

Thứ sáu:THỈNH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Là Phật tử, bọn họ nhận sự giáo dục đào tạo của Phật với được lợi ích chân thật, vậy bọn họ phải dùng phương pháp này để báo đáp Thầy - Phật.

bọn họ cảm niệm ân nghĩa của Ngài, hằng ngày dâng hương, hoa, quả, cúng dường trước biểu tượng của Phật-Bồ Tát. Như thế, gọi là báo đáp Phật rồi phải không? Chẳng đề xuất như thế.

dưng cúng trước hình mẫu hoặc lễ bái cúng dường, những việc đó chỉ là dựa vào nghi thức nhằm nhắc nhở bọn họ luôn luôn luôn tôn kính hàm ơn và đền rồng ơn Ngài.

Sự báo bổ chân chính là làm chũm nào để tiến hành được ước vọng của Phật. Trung khu nguyện của Phật là hy vọng muốn toàn bộ chúng sanh số đông được nghe chánh pháp, y theo giáo pháp tu học, mau chóng đạt kế quả vị Phật.

Ðể tiến hành tâm nguyện của Ngài, bọn họ phải lấy vai trung phong Phật làm trung khu của mình. Như thế, new thật sự gọi là báo ân ân Phật. Mà báo bổ ân Phật một giải pháp chân chính có nghĩa là “Thỉnh gửi pháp luân”. Nói theo ngôn ngữ hiện giờ là lễ thỉnh Pháp sư, Ðại đức mang lại giảng gớm thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Sự lễ thỉnh này còn có phúc đức cực kì to lớn, bởi vì sao vậy? bởi vì làm như vậy chính là mang pháp mang đến cúng dường cho cả một khu vực. Tuy rằng việc giảng pháp do pháp sư đảm trách, cơ mà nếu không tồn tại người trợ duyên lễ thỉnh những vị Pháp sư, giảng sư thì những vị đó không thể tự động đến giảng. Bắt buộc nói phúc đức của tín đồ lễ thỉnh to lắm là vậy.

Khi nói tới tu phước, cho dù tu riêng biệt cho cá nhân hoặc vày đại bọn chúng hay vì bạn quá cụ như tổ tiên, ông bà, phụ vương mẹ, thân nhân v..v.. Công đức tụng kinh khôn xiết lớn. Nếu có thể nhân kia thuyết pháp thì công đức càng nhiều gấp bội. Việc tụng ghê giúp fan gieo trồng được một không nhiều thiện căn, cơ mà không hiểu chân thành và ý nghĩa thâm áo bên trong. Trường hợp thỉnh pháp môn sư giảng giải thì được nối liền mọi điều vào kinh. Do hiểu chân thành và ý nghĩa trong kinh mà sanh tâm mến mộ trì tụng, y giáo phụng hành. Vì thế phúc đức của việc giảng tởm so với vấn đề tụng kinh lại lớn hơn không biết từng nào lần.

hiện tại nay, pháp sư giảng kinh vô cùng ít, muốn thỉnh mời cũng ko có. Tôi nghe nhiều người dân đến đây nghe pháp nói:“Bây giờ mong mời pháp sư đến hoằng pháp thiệt là khó!”.

Tôi cười nói: “Việc mời pháp sư đến hoằng pháp, giảng kinh cho quý vị nghe sẽ là chuyện nhân quả, bao gồm quả vớ phải có nhân. Quý vị không tu nhân lại ước ao hưởng quả, làm sao có chuyện dễ ợt như vậy được.”

nạm nào là tu nhân? “Tu nhân” là nên đào tạo, nuôi dưỡng Pháp sư. Phần đông vị pháp sư lớn tuổi giảng hay, ai cũng đua nhau mang đến nghe, tranh dành riêng cúng dường, còn pháp môn sư trẻ hoặc mới học giảng ko được hay thì không có bất kì ai đoái hoài tới nghe, khiến cho họ bị thối chí cùng nghĩ rằng: “Ôi! bài toán giảng kinh khó quá, không thích tập luyện nữa, chi bằng ta quay trở lại lo việc tụng kinh mang lại nhẹ nhàng.”

Làm rứa nào để đào tạo và giảng dạy Pháp sư?

Người pháp sư càng trẻ, nói ko hay bọn họ càng đề xuất đến ủng hộ, khuyến khích, cổ động mang đến họ được phấn chấn, pháp môn sư đó sẽ nghĩ rằng: “Chắc mình không tới nỗi tệ lắm, mình cũng có khả năng tập luyện tiến bộ”. Rộng nữa, bọn họ chớ đề nghị coi thường đông đảo vị pháp môn sư mới học, so với họ, chúng ta nên trân trọng cho nghe với không quăng quật sót 1 trong các buổi giảng nào. Chúng ta đến nghe thuyết pháp nhưng không tán thán. Quý vị có biết rằng đôi khi sự tán thán làm hại người hơn cả sự phỉ báng! tín đồ bị phỉ báng, mặc dù giận lắm, nhưng so với người có chí khí, càng bị chê bai chừng nào họ càng nỗ lực, tinh tấn nhằm đạt tới các thành tựu cao siêu. Phát triển thành những lời bỉ báng thành một vật dụng trợ duyên thượng thặng. Một khi được ca tụng, tán thán họ đã nghĩ: “Ồ! những người ca tụng mình quá, chắc rằng mình không tệ”, với họ đã mãn nguyện với đều gì họ dành được rồi không thèm trau dồi để tiến xa rộng nữa.

vì vậy tán thán rất giản đơn làm sợ người. Vày vậy, so với giới trẻ, với những người mới học, họ tuyệt đối tránh việc tán thán, tránh việc cúng nhường nhịn quá nhiều. Bởi vì tiền tài nhiều, danh vọng lên cao, nhanh chóng sẽ sa đọa ngay. Những pháp môn sư trẻ, phát trung tâm bồ đề xuất gia, hay bị tín đồ ca ngợi, thờ dường làm cho cho pháp môn sư trẻ đọa lạc. Bởi vậy sự đọa lạc của họ là vì tín vật dụng gây nên. Sau này, hồ hết vị pháp sư đó bị trái báo thì tất cả những tín đồ ca ngợi, cúng dường cấp thiết thoát nàn bị đọa.

Vậy so với những ai họ nên khỏe mạnh cúng dường? Ðó là hầu hết vị giảng sư, pháp môn sư “Bát phong xuy bất động” (tám luồng gió của được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui không làm họ lay động). Những người dân này dù chúng ta có tán thán bọn họ cũng ko sanh lòng vui mừng, chúng ta phỉ báng chúng ta cũng không sanh trọng điểm phiền muộn. Bởi tâm của họ luôn luôn giữ sự bằng lặng an nhiên. Những người dân như vậy mới thật sự xứng danh cho họ tán thán. Vì chưng sao? vày sự tán thán không có tác dụng hại họ, cho nên họ phải tuyên dương để cho nhiều người biết đến và tin cậy họ. Nhờ vào vậy họ hoàn toàn có thể độ được nhiều chúng sanh.

Nhân đây nói đến “cúng dường”. Thọ thừa nhận cúng dường chưa phải là chuyện 1-1 giản. Trong đạo phật thường nói: “Một hạt gạo của thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này mà không liễu đạo, đề nghị mang lông, nhóm sừng nhằm trả”.

cho nên vì vậy người ko tu làm sao dám dìm sự cúng nhường nhịn và trải nghiệm sự cúng dường? có tác dụng kiếp người, ai hoàn toàn có thể biết được phước báu của bản thân được bao nhiêu? trong cả chư Phật, nhân tình Tát cũng không thưởng thức sự cúng dường. Nhưng mà nếu có fan đến cúng dường với lòng chân thành, ao ước gieo trồng ruộng phước, đương nhiên bọn họ không thể từ bỏ chối, tuy vậy sau lúc thọ thừa nhận của thờ dường, họ nhất định phải vận chuyển sự cúng dường đó.

vào thời cận đại, Ngài Ấn quang Ðại sư là hình hình ảnh mẫu mực tốt nhất cho chúng ta. Ðệ tử quy y ngài nhiều tới nỗi thiết yếu tính đếm được. Tất cả những tài vật vày đệ tử bái dường, Ngài hồ hết đem ra ấn tống gớm sách nhằm “cúng dường” lại cho gần như người, Ngài lập ra “Sở Hoằng hóa” làm việc Tô Châu trung quốc để ấn tống cùng lưu chu kỳ hành kinh sách. Sau khoản thời gian tôi tu học Phật pháp, tôi trọn vẹn noi gương của ngài, nghĩa là có bao nhiêu tiền bái dường, tôi hồ hết đem ra in tởm sách để phân phát khắp vị trí cho gần như người.

Tôi nghĩ: “Nếu kiếp này sẽ không liễu đạo, tôi cũng không phải mang lông team sừng nhằm trả. Bởi sao thế? Vì những người nhận gớm sách trả nợ dùm mang lại tôi”.

Ðem tài vật của những người cúng nhường nhịn triển chuyển ba thí bái dường, như vậy, mẫu phước của những người cúng dường và tín đồ nhận vẫn trở nên to lớn vô lượng vô biên.

Làm như thế mới hotline là như pháp.

Nếu dùng tài đồ của người cúng dường nhằm hưởng thụ cá nhân thì hoàn hảo và tuyệt vời nhất không thể như Pháp. Cho dù dùng tài vật cúng nhường của thí công ty để xây chùa, xây đạo tràng cũng đề nghị vì mục tiêu hoằng pháp lợi sanh. Ðược vậy nên người ba thí cúng dường new thật sự bao gồm công đức. Giả dụ như làm việc trong miếu mà không tu hành, cũng chẳng hoằng pháp, ngôi chùa đó sẽ trở thành vị trí tranh chấp. Cho nên vì thế cất miếu xây đạo tràng phải đặc trưng cẩn thận!

Thầy Lý Bỉnh Nam thường nói rằng:“Khi xây chùa, mọi fan là người yêu Tát, sau khoản thời gian cất chấm dứt rồi thành La Sát!”.

vì sao? cũng chính vì tranh dành quyền lợi và nghĩa vụ - biến chất rồi! Sự phân phát tâm thuở đầu đem quăng lên tận chín tầng mây cao!

thờ dường pháp sư phải hết sức thận trọng. Phật dạy bọn chúng ta: “Tứ sự thờ dường”. Tứ sự là gì?

1 / Ẩm thực: pháp môn sư là bạn sống ở nuốm gian, cấp thiết không nạp năng lượng cơm, đến nên chúng ta cúng dường nhà hàng siêu thị cho pháp môn sư để duy trì mạng sống của họ

2 / Y phục: pháp sư cũng cần phải có áo quần để mặc. Giả dụ áo của pháp môn sư cũ rách, ta yêu cầu cúng dường mang lại họ một bộ, khi thấy còn tốt thì không cần thiết cúng dường.

3 / Y dược: Khi pháp môn sư có bịnh, chúng ta cúng nhịn nhường thuốc uống để trị bịnh đến họ.

4 / Ngọa cụ: pháp sư cũng cần có chỗ nghỉ ngơi, bọn họ cúng nhịn nhường giường, mền vân vân.

Thời ni có fan đem thành công hoặc đa số vật quý hiếm dâng cúng cho Pháp sư làm cho Pháp sư sinh sống thật vui mừng đến nỗi Tây phương rất Lạc cũng không thích đi nữa. Vị ở trần thế này cũng giỏi quá rồi, đến Tây phương để triển khai gì? cái tâm ý muốn thành Phật đạo, liễu sinh thoát tử rã thành mây khói. Ðiều này so với việc thành công cho pháp sư, đào tạo pháp sư thật là 1 trong những tai hại to không gì bằng!

pháp sư xuất gia tức thị “cắt ái ly gia”, không tồn tại nhà, bọn họ lại khuyến mãi ngay cho họ dòng nhà, có nghĩa là kéo chúng ta về đơn vị trở lại. Vì thế là hại bị tiêu diệt họ rồi, họ bao gồm đủ quyền lực, tài sản, nuốm là không hề ý chí của người xuất gia, chẳng không giống gì người phàm tục! ai đó đã hại họ? chính là tín đồ đã hại Pháp sư! phần đông tín đồ này không biết rằng hành vi như vậy là tiêu hủy Phật Pháp, tổn hại Tam Bảo. Mà người ta lại nghĩ về rằng mình đã tạo tương đối nhiều công đức, làm được nhiều việc tốt! Than ôi! lúc mạng chung, đọa xuống địa ngục gặp gỡ Diêm Vương, chừng này còn chối gượng nhẹ gì được nữa!

Ðứng về mặt tu phước trong đơn vị Phật, bọn họ cần phải tất cả trí tuệ chân bao gồm và vấn đề này cần phải phân tích và lý giải rõ ràng. Nhiều pháp môn sư không dám nói rõ vị sợ khi nói rõ thì Phật tử, tín thứ không cúng dường nữa. Riêng đối với tôi, tôi chỉ ao ước lên trái đất Cực Lạc sinh sống phương Tây, tôi không muốn tại đây lãnh tội, cho nên tôi hết sức sống động nói với quý khách rằng: “Tôi không sợ hãi quý vị không cúng dường mang lại tôi, không cúng dường cũng xuất sắc vì rằng tôi ko phải lo lắng đủ điều”.

chính vì vậy tôi lập “Hội Phật Ðà giáo dục đào tạo Cơ Kim” siêng in khuyến mãi kinh sách. Tôi dặn dò ông Giảng cư sĩ, phụ trách cơ quan ấn tống kinh sách, luôn luôn áp dụng một lý lẽ như sau: “Tiền cúng nhường nhịn nhiều, in sách nhiều, chi phí cúng nhịn nhường ít in sách ít, không có thì không in, vậy là tốt nhất!”.

cũng chính vì khi sự thờ dường nhiều lại phải nhọc lòng lo nghĩ hãy lựa chọn bộ sách làm sao in trước? In như vậy nào? Ngược lại, nếu không có cúng nhường nhịn thì chưa phải bận tâm, nhàn hạ biết bao! vì vậy mọi người cần phải hiểu.

Không mong cúng dường, không cầu đạo tràng, điều gì rồi cũng không cầu, chổ chính giữa sẽ thanh tịnh, đó đó là đạo tâm. Bao gồm mình tu trung khu thanh tịnh, giúp tín đồ khác tu tịnh tâm tâm. Tuyệt vời và hoàn hảo nhất xa lìa danh vọng lợi dưỡng, như vậy bắt đầu là Phật pháp chân chính.

hy vọng thành tựu cho các pháp sư trẻ, muốn lo ngại cho họ, phải chấp nhận cho chúng ta chịu đau buồn một chút. Ðừng đề nghị nói là thấy họ cực khổ ta ko đành. Nếu vì thế là hại chết họ đó!

thời gian Phật thích Ca còn tại thế, toàn bộ đệ tử của Ngài chỉ nạp năng lượng một bữa, ngủ dưới gốc cây, cuộc sống đau buồn thiếu thốn như vậy. Ví như ta quan sát thấy, thật không nhẫn tâm, rồi đem họ về nhà. Như vậy làm sao họ rất có thể thành đạo được? Trong ghê Phật dạy họ rằng: “Dĩ khổ vi sư” nghĩa là lấy loại khổ làm thầy của mình. Thông thường trong cuộc sống đau khổ, tín đồ ta mới gồm tâm đạo chân chính, mới có tâm niệm cương quyết, thừa ra khỏi trần gian này.

vì vậy khổ là tốt! bọn họ không kham nổi khổ cực, cơ mà khi thấy người khác chịu đựng âu sầu ta bắt buộc sanh lòng cung kính, không nên gây chướng ngại và cuốn hút họ trở lui. Họ phải chân thành, dựa trên thực tế mà đào tạo Pháp sư, thành tích Pháp sư. Có tác dụng được như thế chúng ta mới rất có thể mời được Pháp sư, mới có pháp sư chân chính, xuất sắc lành mang lại hoằng pháp lợi sanh.

Thứ bảy: THỈNH PHẬT TRỤ THẾ

Như nguyện lắp thêm sáu nói “Thỉnh đưa pháp luân” mục đích chính là truyền bá Phật pháp. Ðem Phật pháp phổ biến, truyền bá reviews cho phần đông người.

Trong cuộc đời của chúng ta, sự tu học hy vọng đạt đến cả thành tựu, nếu như chỉ thỉnh gửi pháp luân thì chưa đủ. Quý vị thử nghĩ, có ai mới nghe gớm một hai lần cơ mà được khai ngộ đắc quả đâu? thời điểm Phật còn tại ráng thì có. Sau thời điểm Phật diệt độ rồi không có nữa. Cho nên bọn họ cần nên “thỉnh Phật trụ thế” nghĩa là thỉnh vị thầy giỏi thường trụ, để rất có thể mỗi ngày hướng dẫn chúng ta, khiến bọn họ trường kỳ được giáo huấn, trường đoản cú đó mới đạt cho chỗ thành tựu.

khi tôi còn tới trường ở Ðài Trung, có một hôm thầy Lý Bỉnh nam hỏi chúng tôi: “Cách ngôn dĩ chí” - giống hệt như ngài Khổng Phu Tử hỏi học tập trò: “Mỗi fan tự tạo nên chí hướng, nguyện vọng của bản thân mình cho thầy nghe”.

Ngài hỏi mang lại tôi, tôi tức thời thưa rằng: “Con hy vọng sau này sẽ đi hoằng pháp lợi sanh ở mọi nơi”.

Ngài nghe dứt gật đầu với nói: “Tốt lắm, mặc dù con chỉ rất có thể thành tựu cho bao gồm mình, cấp thiết thành tựu cho người khác”.

Tôi hỏi: “Thưa thầy, bởi sao thế?”

Ngài trả lời: “Con chỉ đạt mức tới kết quả là lan truyền Phật Pháp thôi”.

Ngài nói tiếp: “Thầy sống sinh hoạt Ðài Trung hơn bố mươi năm, vì thế người thành tựu new được nhiều. Nếu ở Ðài Trung, hàng năm chỉ cho giảng một, nhì ngày sẽ không có một bạn nào chiến thắng được.”

Tôi nghe kết thúc hiểu rõ đạo lý thiệt sự là như vậy, tuy vậy trong đạo phật có nói đến duyên phận “Phật bất độ vô duyên bỏ ra nhân” nghĩa là Phật tất yêu độ người không tồn tại duyên cùng với Ngài.

Ði khắp địa điểm để tuyên dương hoằng pháp, dù duyên cạn cũng vẫn có thể độ. Còn giả dụ trụ ở một nơi để giáo hóa chúng sanh, rất cần được có duyên sâu dày lắm new độ được. Do đó bao nhiêu năm vừa qua tôi đều đi du hóa sinh hoạt nước ngoài!

Ðiều này so với tôi rất tốt. Ðiểm tốt nhất có thể là cái quan niệm có căn nhà (Chùa) hoàn toàn nguội lạnh. Mỗi ngày đi trên đây đó sinh hoạt khắp nơi (lữ quán) làm thế nào mà gồm chùa? tuy nhiên có đạo tràng, 1 năm ở không quá mười ngày, lại thường xuyên đi, tất cả chỉ là như lữ cửa hàng thôi. ý niệm “Nhà”hoàn toàn phá tan rồi, với tôi đó là điều giải thoát, muốn được như vậy chưa hẳn dễ, nay tôi đã thật sự thử nghiệm được.

Quý vị muốn thành tựu, độc nhất vô nhị định yêu cầu “Thỉnh Phật trụ thế”. Phật đang nhập khử rồi, không phân minh là người xuất gia, hoặc tại nhà cư sĩ, chỉ việc họ là tín đồ tu hành chân chính, bao gồm học, gồm đạo hạnh, có thể làm gương mẫu cho chúng ta, chỉ dạy cho họ tu học. Chúng ta đều nên thỉnh họ liên tiếp ở lại vị trí đây, làm cho vùng này được sự giáo huấn ngôi trường kỳ, như vậy mới tất cả sự thành tích chân chính. Cho nên ngoài việc mong mỏi thành tựu “thỉnh đưa pháp luân”, duy nhất định cần phát trung khu chân chính “thỉnh Phật trụ thế”. Nếu họ là fan Phật tử thuần thành, thiệt sự muốn giành được lợi lạc vào Phật pháp, bọn họ phải đứng vị trí số 1 trong việc lễ thỉnh Pháp sư, Ðại đức ở 1 chỗ với tận trung tâm tận lực cúng dường.

đa số vị Ðại đức chân chính, cuộc sống của họ rất đối kháng giản, rất đơn giản chiếu cố, đấy là đạo lý tất yếu.

Ðạo tràng là nơi đảm nhiệm đại chúng. Do đó phải trang nghiêm, nếu không người ta vẫn nghĩ: “Ðạo tràng này có thể cũng chẳng ra gì!”.

giả dụ như đạo tràng trang nghiêm xinh tươi họ đã nghĩ: “Ồ! chỗ này chắc cũng khá được lắm” và tự nhiên sanh trung khu vui vẻ cung kính.

vì chưng vì, đa phần người ta chỉ ham bằng lòng bề ngoài, ngần ngừ được nội dung bên trong. Do đó, họ cũng rất cần được làm đến hình dáng bên ngoài coi được một chút mới thu hút nhiều người tới. Tuy vậy nói bạn biết được gía trị của đồ vật không ăn nhập bề ngoài, mà lại để thu hút đại chúng, một đạo tràng chỉnh tề cũng cần thiết lắm.

tuy nhiên, đạo tràng càng trang nghiêm long lanh bao nhiêu, nơi sinh hoạt ăn ở của fan tu thì phải hết sức đơn giản. Cảnh này nếu họ đi qua Trung Hoa châu lục sẽ thấy rõ. Chùa ở trung quốc xây theo phong cách cung năng lượng điện của Vua, khôn xiết trang nghiêm. Tuy nhiên, phòng làm việc của người xuất gia thì lại rất đối kháng sơ, phòng của trụ trì cũng thế. Ðiểm này cho ta thấy bề mặt lộng lẫy nghiêm túc của đạo tràng, mục đích là để thu hút đại chúng.

chúng ta cần quan gần cạnh để hiểu, kế tiếp mới biết bắt buộc dùng thể hiện thái độ gì, phương pháp và nghi tiết nào để “thỉnh Phật trụ thế”, khiến Phật pháp thật sự tại 1 địa phương có thể xuống cội ra rễ, khai hoa, kết trái.

vào mười nguyện Phổ Hiền, bảy nguyện nghỉ ngơi trên là hạnh nguyện của ý trung nhân Tát, cha nguyện sau là hạnh hồi hướng của Bồ tát.

Thứ tám: THƯỜNG TÙY PHẬT HỌC

hay tùy Phật học là nói mang lại ta rõ: Phật là tấm gương, là điển hình, là tế bào phạm cho bọn họ học hỏi. Ni Phật không hề tại thế, bom tấn của Ngài vẫn còn, họ y theo kinh điển tu hành. Ðó là “Thường tùy Phật học, là tiêu chuẩn chỉnh tối cao cần phải có để tu học Phật pháp”.

Thứ chín:HẰNG THUẬN CHÚNG sanh

Nghĩa là với cả hữu tình bọn chúng sanh tuyệt nhất định phải thuận. “Thuận” là điều rất cạnh tranh làm, cho nên vì thế người trung hoa nói chữ “Hiếu” sau đó nói chữ “Thuận”, không thuận tức là không hiếu. Học Phật là tận đại hiếu, thuận chúng sanh, ở trong hằng thuận để cửa hàng cơ duyên, lý giải chúng sanh vứt ác có tác dụng lành, giúp họ phá mê khai ngộ. Tuyệt nhất định phải ghi nhận rõ nhân duyên thời tiết, khi nào, nên làm gì? Ðược như vậy bắt đầu gặt hái được hiệu quả lợi ích viên mãn. Do đó phải bao gồm trí tuệ, phương tiện thiện xảo mới hoàn toàn có thể hằng thuận bọn chúng sanh.

Thứ mười: PHỔ GIAI HỒI HƯỚNG

Là đem tất cả những công đức mà bọn họ tu học tập được các hồi hướng vừa đủ đến tất cả Pháp giới chúng sanh, hồi hướng bồ đề, hồi đào bới Thật tế, trải rộng trung tâm lượng của bọn họ đến tận hư không, khắp pháp giới, đó chính là chân ngã. Ðạt đến cảnh giới này mới gọi là đại viên mãn.

tóm lại, những y cứ của tĩnh thổ Tông mà bọn họ tu học chính là “Ngũ Kinh, tuyệt nhất Luận” (năm quyển kinh, một quyển luận). Năm gớm gồm: A Di Ðà, Vô Lượng Thọ, cửa hàng Vô Lượng Thọ, Phẩm Phổ Hiền nhân tình Tát trong khiếp Hoa Nghiêm, chương Ðại ráng Chí niệm Phật viên thông trong gớm Lăng Nghiêm.

tuyệt nhất luận là Vãng sinh luận của người thương Tát Thiên Thân).

Về phương pháp tu học có năm đề mục:Tam phước (ba sản phẩm phước)

1.Hiếu chăm sóc phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ trung tâm bất sát, tu mười thiện nghiệp.

2.Thọ trì tam qui, nạm túc bọn chúng giới, bất phạm uy nghi.

3.Phát người tình đề tâm, thâm tín nhân quả, hiểu tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả.

- Lục hòa

- Tam học: Giới, định, tuệ

- Lục độ

- Thập đại nguyện vương

phần đông đề mục bên trên rất đơn giản dễ dàng rõ ràng, không một chút ít phức tạp. Bọn họ trọn đời dựa theo nguyên lý này nhằm tu học, ra quyết định thành tựu, đúng thật lời cổ đức “Vạn tín đồ tu vạn người vãng sanh”.

họ có luận cứ rồi, có phương thức tu hành rồi. Nhưng trong sinh hoạt sản phẩm ngày, bọn họ dùng thái độ gì, trọng điểm thái nào khi bọn họ đối cùng với người, cùng với vật? làm theo năm đề mục trên phía trên thì nhất quyết không sai. Tiếp đến nhất trung tâm niệm Phật ước vãng sanh, không người nào mà ko thành tựu.

MƯỜI ÐIỀU TÂM NIỆM

1/ Nghĩ đến thân thể thì đừng mong không bệnh khổ, vị không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.

2/ Ở đời đừng mong không hoạn nạn, bởi không thiến nạn thì kiêu ngạo nổi dậy.

3/ cứu vãn xét vai trung phong tánh thì đừng mong không khúc mắc, do không băn khoăn thì sở học tập không thấu đáo.

4/ thi công đạo hạnh thì chớ cầu không trở nên ma chướng, vày không ma chướng thì chí nguyện ko kiên cường.

5/Việc có tác dụng đừng ao ước dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh hay kiêu ngạo.

6/ tiếp xúc đừng ước ao lợi mình, bởi vì lợi bản thân thì mất đạo nghĩa.

7/ với những người đừng hy vọng đều thuận theo ý mình, vị thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

8/ Thi ân đừng ước đền đáp, bởi cầu thường đáp là thi ân gồm mưu đồ.

9/ Thấy lợi chớ nhúng vào, vị nhúng vào thì đam mê mê nên động.

10/ Oan ức không đề xuất biện bạch, bởi biện bạch là nhân xẻ chưa xả.

Xem thêm: Bầu 6 Tháng Ăn Thơm Được Không ? Ăn Dứa Khi Mang Thai 3 Tháng Đầu Có An Toàn Không

Lời Phật dạy:

Lấy bệnh dịch khổ có tác dụng thuốc thần

Lấy hoán vị nạn làm cho giải thoát

Lấy thắc mắc làm thú vị

Lấy ma quân làm chúng ta đạo

Lấy trở ngại làm thích thú

Lấy kẻ bạc bẽo làm người trợ giúp

Lấy kẻ phòng đối làm chỗ giao du

Coi thi ân như đôi dép bỏ

Lấy xả lợi có tác dụng vinh hoa

Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.

Thế nên, sống trong chướng ngại vật mà vượt qua tất cả. Ðức Thế tôn được giác ngộ chủ yếu trong rất nhiều sự chướng ngại. Ương Quật hành hung, Ðề Bà khuấy phá, nhưng mà Ðức Phật giáo hóa cho thành đạo tất cả. Bởi vậy há không phải sự tác nghịch là sự trợ giúp cho ta ?

thời buổi này những fan học Ðạo, trước nhất không dấn mình vào phần lớn sự trở ngại, nên những khi trở ngại ngùng xáp cho tới thì chẳng thể nào đối phó. Chánh Pháp chí thượng vì vậy nhưng mất tất cả đáng tiếc đáng hận biết ngần như thế nào ?