Phản Ứng Tráng Gương Của Este

     

Trong 4 chất trên tất cả hai chất gia nhập phản ứng tráng bạc là HCOOH cùng HCOOC2H5,nhưng đề bài hỏi với este buộc phải chỉ có etyl fomat là thâm nhập phản ứng tráng gương

*

Kiến thức mở rộng:


Mục lục ngôn từ


I. Phản ứng tráng gương là gì?


II. Phương trình tổng quát những chất tham gia phản ứng tráng gương


I. Phản ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là một phản ứng hóa học đặc trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của kim loại bạc (Ag). Hợp chất của kim loại bạc là AgNO3 với Ag2O vào môi trường NH3 viết gọn là AgNO3/NH3. Phản ứng tạo thành kim loại bạc. Cũng chính vì thế, phản ứng này mang tên gọi không giống là phản ứng tráng bạc..

Bạn đang xem: Phản ứng tráng gương của este

Phản ứng tráng gương là phản ứng được cần sử dụng để nhận biết những chất như este, andehit,… trong đó, thuốc thử cần sử dụng cho phản ứng là dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3. Nó được viết gọn là AgNO3/NH3. Hiện nay loại phản ứng này được sử dụng nhiều vào trong công nghiệp sản xuất ruột phích, gương,..

Phương trình tổng quát của phản ứng tráng gương có dạng:

R(CHO)n+ 2nAgNO3+ 3nNH3+ nH2O → R(COONH4)n+ nNH4NO3+ 2nAg

II. Phương trình tổng quát những chất tham gia phản ứng tráng gương

1. Phản ứng tráng gương của Anđehit

a. Phương trình phản ứng tổng quát

*

→ Phản ứng chứng minh anđehit tất cả tính khử cùng được dùng để nhận biết anđehit.

Riêng HCHO có phản ứng:
*

Phản ứng của HCHO tạo ra những muối vô cơ chứ không phải muối của axit hữu cơ như những anđehit khác.

b. Phương pháp giải bài tập phản ứng tráng gương anđehit

Phản ứng:

*
Dựa vào tỷ lệ số mol andehit với Ag
*

Dựa và phản ứng tráng gương:

+ 1mol anđehit đơn chức (R-CHO) mang lại 2mol Ag

+ Trường hợp đặc biệt: H-CH = O phản ứng Ag2O tạo 4mol Ag cùng %O = 53,33%

c. Chăm chú khi giải bài xích tập về phản ứng tráng gương của anđehit

- Phản ứng tổng quát ở bên trên áp dụng với anđehit không tồn tại nối tía nằm đầu mạch. Nếu gồm nối bố nằm ở đầu mạch thì H của C nối ba cũng bị chũm thế bằng Ag.

Xem thêm: Nghị Luận Xã Hội Về Môi Trường (Dàn Ý + 13 Mẫu), Nghị Luận Về Vấn Đề Môi Trường 2023

-Các đặc điểm của phản ứng tráng bạc của anđehit:

*

-Tất cả những chất vào cấu tạo gồm chứa team chức -CHO đều tất cả thể gia nhập vào phản ứng tráng bạc. Vày đó vào chương trình hóa học phổ thông, ngoại trừ anđehit các hợp chất sau cũng tất cả khả năng gia nhập phản ứng này gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR. Các chất HCHO, HCOOH, HCOONH4khi phản ứng chỉ tạo ra những chất vô cơ.

+ các tạp chức tất cả chứa đội chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

2. Phản ứng tráng gương của Axit fomic với este

Este bao gồm dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR bao gồm thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3. đun nóng, sinh ra kết tủa Ag kim loại. Một số hợp chất este mang lại phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR với muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)nR) ). Một số hợp chất ít gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một số phương trình hóa học điển hình phản ứng tráng gương của este:

Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3+ 2Ag ↓ + 2NH3+ H2O

Muối của (NH4)2CO3là muối của axit yếu, nên không bền dễ phân hủy thành NH3 theo phương trình:

HCOOH + 2OH → CO2+ 2Ag ↓ + 3NH3+ 2H2O

3. Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Phức bạc amoniac oxi hóa glucozơ tạo amoni gluconat rã vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4+ 2Ag ↓ + 3NH3+ H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ cùng saccarozơ

Fructozơ là đồng phân của glucozơ, tuy vậy fructozơ không có nhóm –CH=O đề xuất không xảy ra phản ứng tráng gương ở điềuu kiện nhiệt độ phòng. Nhưng khi đun rét trong môi trường kiềm, fructozơ chuyển thành glucozơ theo cân bằng: Fructozơ (OH–)⇔ Glucozơ. Cho nên vì vậy có phản ứng tráng gương của fructozơ.Đối với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, lúc đun rét trong môi trường axit, nó bị thủy phân tạo thành dung dịch tất cả tính khử gồm glucozơ với fructozơ. Sau đó, glucozơ sẽ tham gia phản ứng tráng gương. Phương trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ)+ H2O → C6H12O6(glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

4. Phản ứng của Ank-1-in

Nguyên tử H vào ankin–1–in này chứa liên kết ba ( ≡ ) linh động. Vị thế Ankin–1–in cũng bao gồm thể gia nhập phản ứng tráng gương. Đây là phản ứng thế nguyên tử H bằng ion kim loại Ag+ tạo ra kết tủa màu quà nhạt, sau chuyển sang màu xám. Đây cũng là phản ứng để nhận biết các ankin có liên kết ba ở đầu mạch.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Axit Panmitic Axit Stearic Và Triglixerit Y

R-C≡CH + AgNO3+ NH3→ R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu đá quý nhạt) + 2NH3+ H2O

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) phản ứng với dung dịch AgNO3trong môi trường NH3:

AgNO3+ 3NH3+ H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu xoàn nhạt) + 4NH3+ 2H2O

Các chất thường gặp là:C2H2: etin (hay còn gọi là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

Ứng dụng của phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương được sử dụng chủ yếu vào công nghiệp sản xuất gương, ruột phích bình thủy… cùng một số ứng dụng khác.