Những Hiểu Biết Về Đảng Cộng Sản Việt Nam

     
QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

(ĐHXIII) - Trải qua 90 năm phát hành và phạt triển, Đảng cộng sản nước ta đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Từng kỳ Đại hội Đảng là 1 mốc kế hoạch sử đặc trưng ghi nhận, đánh dấu những win lợi, thành quả của biện pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Những hiểu biết về đảng cộng sản việt nam
Hội nghị ra đời Đảng cộng sản Việt Nam

Hội nghị sẽ hợp nhất 3 tổ chức triển khai Cộng sản ở vn là Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cùng sản Đảng, Đông Dương cùng sản Liên đoàn thành một đảng nhất là Đảng cộng sản Việt Nam, với mục tiêu lãnh đạo trào lưu cách mạng việt nam tiến hành giải hòa dân tộc, giải phóng giai cấp, giải hòa xã hội, giải phóng con người, tiến lên nhà nghĩa xã hội.

Hội nghị đã đưa ra Chánh cưng cửng vắn tắt, Sách lược vắn tắt cùng Điều lệ vắn tắt, trong đó, Chánh cưng cửng vắn tắt cùng Sách lược vắn tắt làm phản ánh ngôn từ cương lĩnh thiết yếu trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hội nghị cũng ban hành Lời kêu gọi nhân thời cơ thành lập Đảng cộng sản nước ta của bạn bè Nguyễn Ái Quốc thay mặt đại diện Quốc tế cộng sản và Đảng cùng sản vn gửi mang lại công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học viên và toàn bộ đồng bào bị áp bức, bóc lột.


Đại hội I: khôi phục tổ chức, thống độc nhất vô nhị các trào lưu đấu tranh giải pháp mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Địa điểm: Ma Cao (Trung Quốc)

Số lượng đảng viên: 600

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 13

Tổng túng bấn thư do Đại hội bầu:Đồng chí Lê Hồng Phong

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 13 đồng chí

Nhiệm vụ chính: Củng cố khối hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến địa phương, từ trong nước mang đến nước ngoài.

Đại hội đã trải qua Nghị quyết chính trị của Đảng; các nghị quyết về đi lại công nhân, di chuyển nông dân, vận chuyển thanh niên, phụ nữ, binh lính, về trận mạc phản đế, về team tự vệ, về các dân tộc không nhiều người...; Điều lệ của Đảng; Điều lệ của các tổ chức quần chúng của Đảng.

Đại hội cử bạn bè Nguyễn Ái Quốc làm đại diện thay mặt của Đảng cộng sản Đông Dương bên cạnh Quốc tế cộng sản.

Tháng 7/1936, bạn hữu Hà Huy Tập được cử làm cho Tổng túng bấn thư.

Tháng 3/1938, bằng hữu Nguyễn Văn Cừ được cử làm cho Tổng túng thiếu thư.

Đại hội đại biểu lần máy I của Đảng là một sự kiện lịch sử vẻ vang quan trọng, tiến công dấu chiến thắng căn bạn dạng của trận chiến tranh giữ gìn và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ tw đến cơ sở. Đây là 1 trong những điều khiếu nại cơ phiên bản và cần thiết để Đảng bước vào trong 1 thời kỳ đấu tranh new với một đội ngũ cán cỗ đã được tôi luyện.


Đại hội II: Đưa cuộc tao loạn chống Pháp đến chiến thắng hoàn toàn

Địa điểm: làng mạc Vinh Quang, thị xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang

Số lượng đảng viên vào cả nước:766.349

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 158

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí ngôi trường Chinh

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 29

Ủy viênBộ chủ yếu trị được thai tại Đại hội: 7

Ủy viênNhiệm vụ chính: Đưa cuộc đao binh chống Pháp đến thành công hoàn toàn.


Đại hội đang tổng kết 21 năm Đảng lãnh đạo phương pháp mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 5 năm lãnh đạo chính quyền non trẻ cùng công cuộc binh đao kiến quốc.

Do sự cải cách và phát triển và yêu cầu của việc nghiệp cách mạng và kháng chiến, Đại hội đưa ra quyết định xây dựng nghỉ ngơi mỗi nước Đông Dương một đảng cùng sản riêng. Ở Việt Nam, Đảng mang tên là Đảng Lao rượu cồn Việt Nam.

Đại hội thông qua Điều lệ của Đảng Lao cồn Việt Nam. Đảng Lao động vn là Đảng của giai cấp công nhân với của dân chúng lao cồn Việt Nam.Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm gốc rễ tư tưởng và tạo ra Đảng theo chính sách một Đảng vô sản kiểu dáng mới, lấy triệu tập dân chủ là nguyên tắc tổ chức và nghỉ ngơi căn phiên bản của Đảng; phê bình, từ bỏ phê bình là quy luật cải tiến và phát triển của Đảng; phục vụ nhân dân là mục tiêu buổi giao lưu của Đảng.Đại hội khắc ghi một mốc đặc trưng trong quá trình lãnh đạo và cứng cáp của Đảng ta, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu cấp bách của thực tiễn, chuyển cuộc tao loạn chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.


Đại hội III: thành lập chủ nghĩa làng mạc hội sinh sống miền Bắc, đương đầu thống tuyệt nhất nước nhà

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 500.000

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 525

Chủ tịch Đảng được bầu tại Đại hội: quản trị Hồ Chí Minh

Bí thư thứ nhất được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 47 uỷ viên

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 11 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: thành lập chủ nghĩa làng hội ở miền bắc bộ và đương đầu thống nhất đất nước ở miền Nam.

Đại hội vẫn tổng kết 30 năm chỉ đạo của Đảng, nêu lên những bài học có chân thành và ý nghĩa lý luận và thực tiễn của phương pháp mạng việt nam dưới sự chỉ đạo của Đảng.

Đại hội khẳng định nhiệm vụ cách social chủ nghĩa ở miền bắc là nhiệm vụ ra quyết định nhất so với sự phát triển của cục bộ cách mạng nước ta. Cách mạng miền nam có trọng trách giải phóng khu vực miền nam khỏi kẻ thống trị của đế quốc Mỹ và bè đảng tay sai, triển khai hoà bình thống độc nhất vô nhị nước nhà, dứt nhiệm vụ cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân trong cả nước. 2 trách nhiệm có phương châm chung là tiến hành hoà bình thống tốt nhất Tổ quốc, những nhằm giải quyết và xử lý mâu thuẫn phổ biến là xích míc giữa nhân dân ta cùng với đế quốc Mỹ cùng tay không nên của chúng.

Đại hội quyết nghị rước ngày 3 mon 2 dương định kỳ mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng cùng sản Việt Nam.
Đại hội IV: kết thúc sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống tốt nhất Tổ quốc, đưa toàn nước đi lên nhà nghĩa làng mạc hội

Địa điểm: thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 1.550.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.008

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 101 uỷ viên bao gồm thức, 32 ủy viên dự khuyết.

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 14 uỷ viên bao gồm thức, 3 ủy viên dự khuyết

Nhiệm vụ chính: Hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước khôi phục, cải cách và phát triển đất nước.Đại hội Đại biểu cả nước lần sản phẩm IV của Đảng cộng sản Việt Nam,Hà Nội, mon 12/1976 (Ảnh: baotanglichsu.vn)


Đại hội tổng kết những bài học kinh nghiệm lớn của cuộc đao binh chống Mỹ, cứu nước, đưa cả nước tiến lên công ty nghĩa làng mạc hội.

Đại hội xác minh nhiệm vụ, phương châm và phương án công tác Đảng trong tiến trình mới, bảo vệ cho Đảng làm cho tròn nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân toàn nước tiến hành cách social chủ nghĩa.

Đại hội ra quyết định đổi tên Đảng Lao động vn thành Đảng cộng sản vn và trải qua Điều lệ mới có 11 chương và 59 điều, để lại chuyên dụng cho Tổng túng bấn thư thay chức túng bấn thư vật dụng nhất, hình thức nhiệm kỳ của Ban Chấp hành tw là 5 năm.(Ảnh: Báo Nhân dân)


Ðại hội V: tất cả vì Tổ quốc làng hội công ty nghĩa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng Đảng viên trong cả nước: 1.727.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.033

Tổng túng thiếu thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Lê Duẩn

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 116 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phát hành chủ nghĩa xóm hội trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đại hội dìm định, tổ quốc đứng trước những khó khăn lớn về kinh tế và buôn bản hội mà một phần nguyên nhân là do khuyết điểm, sai trái của các cơ quan Đảng với Nhà nước về chỉ huy và quản lí lý. Bởi đó, Đảng yêu cầu lãnh đạo nhân dân tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng thành công chủ nghĩa buôn bản hội và sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, đảm bảo an toàn vững kiên cố Tổ quốc nước ta xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm: Tùy Đường Diễn Nghĩa ( Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa, Vtv1, Phim Tùy Đường Diễn Nghĩa Thuyết Minh

Đại hội thông qua những trọng trách văn hoá, buôn bản hội; bức tốc nhà nước làng hội chủ nghĩa, phân phát động phong trào cách mạng của quần chúng; chính sách đối ngoại; nhiệm vụ nâng cao sức chiến tranh của Đảng.Đại hội đánh dấu một bước biến đổi mới về việc lãnh đạo của Đảng trên tuyến đường đấu tranh “Tất cả vày Tổ quốc làng hội công ty nghĩa, vì niềm hạnh phúc của nhân dân”.


Đại hội VI: thủ xướng và chỉ đạo sự nghiệp thay đổi đất nước

Địa điểm: thành phố hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.109.613

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.129

Tổng bí thư được bầu tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Linh

Ban Chấp hành trung ương được thai tại Đại hội: 124 uỷ viên

Bộ chính trị được thai tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: thực hiện đổi mới tổ quốc (khởi xướng đưa giang sơn tiến hành công cuộc đổi mới)

Đại hội VI khẳng định quyết tâm thay đổi công tác lãnh đạo của Đảng theo ý thức cách mạng cùng khoa học. Đại hội đã đưa ra cách nhìn mới về tôn tạo XHCN, vào đó, đề xuất xây dựng dục tình sản xuất mới trên cả ba mặt xây dựng cơ chế công hữu về tư liệu sản xuất, chế độ quản lý và cơ chế phân phối XHCN.

Nâng cao năng lượng và sức chiến tranh của Đảng, Đại hội VI của Đảng dìm mạnh: Đảng phải đổi mới về các mặt: đổi mới tư duy, trước hết là tư duy khiếp tế; đổi mới tổ chức; thay đổi đội ngũ cán bộ; thay đổi phong biện pháp lãnh đạo cùng công tác.Nâng cao chất lượng đảng viên và sức mạnh chiến đấu của tổ chức triển khai cơ sở, bức tốc đoàn kết tốt nhất trí trong Đảng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cơ bản, vừa cần kíp của công tác làm việc xây dựng Đảng.


Đại hội VII: Đổi bắt đầu toàn diện, đồng bộ, đưa non sông tiến lên theo con đường XHCN

Địa điểm: hà nội thủ đô Hà Nội

Số lượng đảng viên trong cả nước: 2.155.022

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 1.176

Tổng bí thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành tw Đảng được bầu tại Đại hội: 146 uỷ viên

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 13 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: liên tục thực hiện trách nhiệm đưa đất nước đi theo tuyến đường đổi mới.Đại hội khẳng định: Đổi mới toàn diện, đồng bộ, gồm nguyên tắc và có bước tiến vững chắc, kia là nhiệm vụ của cuộc sống, là quy trình không thể hòn đảo ngược.

Với nhiệm vụ “Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa non sông đi theo tuyến phố đổi mới”, Đại hội VII lần trước tiên thông qua cưng cửng lĩnh xây dựng non sông trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Đại hội một lần nữa xác minh Đảng cùng sản việt nam là đội đón đầu của thống trị công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành tiện ích của giai cấp công nhân, dân chúng lao đụng và của cả dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng hcm làm căn nguyên tư tưởng, phương châm cho hành động, lấy triệu tập dân nhà làm nguyên tắc tổ chức cơ bản.


Đại hội VIII: liên tục đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước

Địa điểm: hà nội thủ đô Hà Nội

Số lượng Đảng viên vào cả nước: 2.130.000

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.198 đại biểu

Tổng túng thiếu thư được thai tại Đại hội: Đồng chí Đỗ Mười

Ban Chấp hành tw bầu tại Đại hội: 170 uỷ viên

Bộ chủ yếu trị bầu tại Đại hội: 19 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: tiến hành đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, tân tiến hoá, quá độ lên công ty nghĩa làng hội và bảo đảm an toàn Tổ quốc xóm hội công ty nghĩa.

Đại hội khẳng định: việt nam đã ra khỏi khủng hoảng rủi ro kinh tế-xã hội, nhưng một trong những mặt còn không vững chắc. Đại hội đã chỉ dẫn các lý thuyết phát triển các nghành nghề chủ yếu vào thời kỳ tăng nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá khu đất nước.

Đại hội VIII ghi lại bước ngoặt chuyển nước nhà ta thanh lịch thời kỳ mới - thời kỳ tăng mạnh công nghiệp hoá, tiến bộ hoá; vì phương châm dân giàu, nước mạnh, xóm hội công bằng, văn minh, vững bước tiến lên công ty nghĩa xóm hội.Hội nghị Ban Chấp hành trung ương lần thứ tứ (khoá VIII, tháng 12/1997) bầu bè bạn Lê Khả Phiêu làm Tổng bí thư Đảng cùng sản Việt Nam.Đại hội IX: phát huy sức khỏe toàn dân tộc, tăng mạnh công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 2.479.719

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội: 1.168

Tổng bí thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNông Đức Mạnh

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 150 uỷ viên

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 15 uỷ viên

Nhiệm vụ chính: phạt huy sức mạnh toàn dân tộc, thường xuyên đổi mới, tăng nhanh công nghiệp hóa, tân tiến hóa, phát hành và bảo đảm Tổ quốc nước ta xã hội công ty nghĩa.

Đại hội chỉ rõ quy mô tổng quát của thời kỳ quá đáng lên CNXH ở việt nam là vạc triển kinh tế hàng hóa các thành phần, quản lý và vận hành theo cơ chế thị phần có sự cai quản của bên nước, theo lý thuyết XHCN.

Đại hội xác minh phải coi trọng tạo Đảng trong sạch, vững vàng mạnh. Đó là trách nhiệm then chốt, là yếu ớt tố quyết định sự lâu dài và cải tiến và phát triển của Đảng ta, là nhân tố đảm bảo thắng lợi của việc nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa, hội nhập khu vực và ráng giới, chế tạo và bảo đảm an toàn vững dĩ nhiên Tổ quốc.Đại hội X: huy động và sử dụng giỏi mọi nguồn lực, mau chóng đưa nước nhà ra khỏi tình trạng kém phát triển

Địa điểm: hà thành Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,1 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội:1.176

Tổng túng bấn thư được bầu tại Đại hội: Đồng chíNông Đức Mạnh

Ban Chấp hành trung ương Đảng được thai tại Đại hội: 160 uỷ viên bao gồm thức, 21 ủy viên dự khuyết

Bộ thiết yếu trị được thai tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Nâng cao năng lực lãnh đạo cùng sức chiến tranh của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc thay đổi mới, nhanh chóng đưa non sông ra khỏi triệu chứng kém phạt triển.

Đại hội reviews sau hai mươi năm đổi mới, nước nhà ta đạt đông đảo thành tựu to mập và có ý nghĩa sâu sắc lịch sử; mặt khác nêu nhảy năm bài học kinh nghiệm lớn.

Đại hội quyết định kim chỉ nam tổng quát 5 năm tới là cải thiện năng lực lãnh đạo và sức võ thuật của Đảng, phạt huy sức khỏe toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn vẹn công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi mối cung cấp lực đến công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước; cải tiến và phát triển văn hóa; thực hiện tân tiến và công bằng xã hội; bức tốc quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực và lành mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục ổn định chính trị-xã hội; sớm đưa tổ quốc ra khỏi triệu chứng kém phân phát triển; tạo nền tảng để cho năm 2020 việt nam cơ phiên bản trở thành một nước công nghiệp theo phía hiện đại.


Đại hội XI: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đẩy mạnh trọn vẹn công cuộc đổi mới đất nước

Địa điểm: tp. Hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 3,6 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội:1.377

Tổng túng thư được bầu tại Đại hội: Đồng chíNguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành tw Đảng được thai tại Đại hội: 175 uỷ viên bao gồm thức, 25 ủy viên dự khuyết.

Bộ chính trị được bầu tại Đại hội: 14 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Nâng cao năng lực lãnh đạo cùng sức hành động của Đảng, phân phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh trọn vẹn công cuộc đổi mới, tạo căn cơ để cho năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội có trách nhiệm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đề cao ý thức tự phê bình nghiêm túc, nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, trọn vẹn những thành tựu và yếu kém, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc triển khai Nghị quyết Đại hội X.

Đại hội đã bàn bạc sôi nổi, dân nhà và độc nhất vô nhị trí thông qua các văn kiện khôn xiết quan trọng, có chân thành và ý nghĩa chiến lược, lâu hơn đối với sự cải cách và phát triển của giang sơn ta: cưng cửng lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá đáng lên nhà nghĩa buôn bản hội (bổ sung, trở nên tân tiến năm 2011), chiến lược phát triển kinh tế - xóm hội 2011 - 2020, phương hướng, trọng trách năm 2011 - năm ngoái và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).


Đại hội XII: Đẩy bạo dạn công cuộc thay đổi mới, sớm đưa giang sơn cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

Địa điểm: tp hà nội Hà Nội

Số lượng đảng viên vào cả nước: 4,5 triệu

Số lượng đại biểu tham gia Đại hội:1.510

Tổng túng bấn thư được thai tại Đại hội: Đồng chíNguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành trung ương Đảng được bầu tại Đại hội: 180 uỷ viên chính thức, đôi mươi ủy viên dự khuyết.

Bộ thiết yếu trị được bầu tại Đại hội: 18 uỷ viên.

Nhiệm vụ chính:Đẩy mạnh dạn công cuộc thay đổi mới; cố gắng sớm đưa việt nam cơ phiên bản trở thành nước công nghiệp theo phía hiện đại.Đại hội đánh giá cả tựu và giảm bớt sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước.

Đại hội đã đưa ra các trách nhiệm trọng tâm trong 5 năm tiếp theo, công ty yếu tập trung vào kinh tế, xây cất Đảng, nâng cấp chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, kiên quyết bảo đảm vững dĩ nhiên độc lập, nhà quyền, thống độc nhất và toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc.

Xem thêm: Sỉ Lẻ Ngực Giả Silicon Cho Người Đoạn Nhũ Đủ Size, Sỉ Lẻ Ngực Silicon

Đại hội này cũng chính là lần đầu tiên Đảng triển khai Đề án quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban túng bấn thư, những chức danh lãnh đạo chủ quản của Đảng, bên nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Theo đó công tác sẵn sàng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ thiết yếu trị, Ban túng thiếu thư và các chức danh lãnh đạo cốt yếu của Đảng, công ty nước nhiệm kỳ 2016-2021 được triển khai theo một các bước chặt chẽ, bài bản, khoa học, thận trọng và thực thụ phát huy dân chủ, cầm lại kỷ cương, tạo được sự thống nhất cao của các đại biểu dự Đại hội.