Nhiệm Vụ Của Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã

     

HĐND thôn Đông Thọ tất cả 23 Ông bà đại biểu trong đó bao hàm cả Đ/c chủ tịch HĐND cùng Đ/c Phó quản trị HĐND.

Bạn đang xem: Nhiệm vụ của hội đồng nhân dân cấp xã

*Chức năng nhiệm vụ:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền lợi của Hội đồng quần chúng xã.

2. đưa ra quyết định biện pháp bảo vệ trật tự, bình an xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phi pháp luật khác, phòng, kháng quan liêu, tham nhũng vào phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo đảm an toàn tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, trường đoản cú do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp không giống của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó quản trị Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm quản trị Ủy ban nhân dân, Phó quản trị Ủy ban quần chúng và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu giá thành nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; kiểm soát và điều chỉnh dự toán túi tiền xã vào trường hợp đề xuất thiết; phê chuẩn quyết toán chi tiêu xã. Ra quyết định chủ trương đầu tư chi tiêu chương trình, dự án công trình của làng mạc trong phạm vi được phân quyền.

5. Thống kê giám sát việc theo đúng Hiến pháp và quy định ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng dân chúng xã; giám sát buổi giao lưu của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thuộc cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp cho mình; tính toán văn bạn dạng quy bất hợp pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

6. Mang phiếu tín nhiệm, bỏ thăm tín nhiệm đối với người giữ chức vụ bởi Hội đồng quần chúng xã bầu theo quy định tại Điều 88 cùng Điều 89 của qui định này.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng quần chúng. # xã và đồng ý việc đại biểu Hội đồng dân chúng xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Kho bãi bỏ 1 phần hoặc tổng thể văn bạn dạng trái luật pháp của Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban quần chúng xã.

*Phân công trọng trách của quản trị HĐND, Phó quản trị HĐND:

+ chủ tịch HĐND:

Điều hành chung các quá trình về tổ chức và buổi giao lưu của Hội đồng quần chúng xã, trực thuộc Hội đồng quần chúng. # xã. Duy trì mối liên hệ công tác thân Hội đồng dân chúng xã với trực thuộc HĐND những cấp.

- chỉ huy và quyết định dự kiến nội dung, chương trình, triệu tập các kỳ họp của Hội đồng quần chúng thị xã. Nhà tọa các kỳ họp của Hội đồng dân chúng xã, điều khiển các phiên khai mạc, chất vấn, thông qua nghị quyết với bế mạc kỳ họp. Ký xác nhận nghị quyết kỳ họp của Hội đồng quần chúng. # xã.

- lãnh đạo giải quyết các vấn đề gây ra giữa nhị kỳ họp của Hội đồng quần chúng. # xã.Chỉ đạo xây cất và công ty trì công tác đo lường của Hội đồng quần chúng. # xã, thường trực Hội đồng quần chúng xã về việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật; việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng quần chúng xã trên địa phương.

Xem thêm: Soạn Địa 7 Bài 2 : Sự Phân Bố Dân Cư, Giải Địa 7 Bài 2 Sự Phân Bố Dân Cư

- chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền địa phương; công tác làm việc tổ chức, cán bộ theo phân cấp. Lãnh đạo công tác đối ngoại của Hội đồng nhân dân, sở tại Hội đồng nhân dânxã.Chủ trì các phiên họp hay kỳ hoặc chợt xuất của thường trực Hội đồng quần chúng. # xã.

- Ký các văn bản sau: trình làng nhân sự nhằm Hội đồng dân chúng xã bầu chủ tịch Hội đồng dân chúng xã, quản trị Ủy ban dân chúng xã, Phó quản trị Hội đồng quần chúng xã, Trưởng Phó những ban của Hội đồng quần chúng xã; phê chuẩn chỉnh Nghị quyết kết quả bầu các chức danh: nhà tịch, Phó chủ tịch Hội đồng dân chúng xã, phê chuẩn chỉnh danh sách ủy viên những Ban của Hội đồng quần chúng xã; thành lập các Tổ đại biểu Hội đồng dân chúng xã và hướng dẫn và chỉ định Tổ trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Ký các nghị quyết, đưa ra quyết định của thường trực Hội đồng dân chúng xã và các văn bản quan trọng khác của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng quần chúng. # xã.

- tiến hành công tác tiếp công dân theo quy định.

- phân công nhiệm vụ cho những Phó quản trị Hội đồng quần chúng xã và các Ủy viên trực thuộc Hội đồng quần chúng xã.

- làm chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ qui định của Hội đồng nhân dân xã theo quy định.

+ Phó quản trị HĐND:

đại diện Chủ tịch Hội đồng nhân dânxã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng quần chúng xã; chỉ huy các chuyển động thường xuyên của đại biểu Hội đồng quần chúng xã chuyên trách.

- Tham gia cùng tập thể sở tại Hội đồng quần chúng xã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của sở tại Hội đồng dân chúng xã theo luật của pháp luật và quy định hoạt động của Hội đồng dân chúng xã.

- thực hiện các trách nhiệm theo sự phân công hoặc ủy quyền của chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Giúp chủ tịch Hội đồng nhân dân xã lãnh đạo, điều hành các chuyển động thường xuyên và giải quyết công việc hàng ngày của Hội đồng quần chúng. # xã, sở tại Hội đồng quần chúng xã;

- Tham gia công ty tọa các kỳ họp Hội đồng dân chúng xã, trực tiếp điều khiển một số trong những phiên họp của Hội đồng dân chúng xã theo sự cắt cử của Chủ tịch Hội đồng quần chúng. # xã. Chủ trì công tác chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng dân chúng xã; tổ chức chuyển động giám giáp của trực thuộc Hội đồng quần chúng xã.

- thay mặt đại diện Thường trực Hội đồng dân chúng xã phân công những Ban của Hội đồng quần chúng. # xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng quần chúng xã; chỉ đạo Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh nghị quyết đã được Hội đồng quần chúng xã trải qua để chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký chứng thực.

- Đôn đốc, điều hòa hoạt động vui chơi của Ban kinh tế tài chính - làng mạc hội, chỉ đạo Văn chống Hội đồng nhân dân với Ủy ban quần chúng xã. Giữ mối contact công tác với các cơ quan liêu khối ghê tế, các cơ quan thông tấn báo chí.

- chỉ đạo giám sát công tác làm việc phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí của Hội đồng dân chúng theo quy định.Giải quyết những vấn đề tạo nên giữa nhì kỳ họp của Hội đồng quần chúng xã.

Xem thêm: Giải Pháp Vấn Đề Không Sạc Được Samsung J4 Plus Sạc Không Vào Pin

- Ký những văn bản và tiến hành các nhiệm vụ khác theo sự cắt cử hoặc ủy quyền của quản trị Hội đồng quần chúng xã.