Lịch Sử 12 Bài 13

     

Bài giảng lịch sử hào hùng 12 bài bác 13: trào lưu dân tộc dân nhà ở việt nam từ năm 1925 mang đến năm 1930

Phần 1: kim chỉ nan Lịch Sử 12 bài bác 13: trào lưu dân tộc dân công ty ở vn từ năm 1925 đến năm 1930

I.

Bạn đang xem: Lịch sử 12 bài 13

Sự ra đời và buổi giao lưu của ba tổ chức triển khai cách mạng

1. Hội nước ta Cách mạng Thanh thiên.

a. Sự ra đời của Hội vn Cách mạng thanh niên.

-Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về quảng châu trung quốc (Trung Quốc) mở lớp huấn luyện cán bộ, giác ngộ một trong những thanh niên tích cực trong trái tim tâm xã, lập ra cộng sản đoàn (2 – 1925).

- tháng 6– 1925, Nguyễn Ái Quốc ra đời Hội vn Cách mạng Thanh niên.

b. Quá trình hoạt động

* thành phần hội viên: trí thức tiểu bốn sản, công nhân, nông dân,...

* Địa bàn hoạt động: Bắc Kì, Trung Kì, phái mạnh Kì với cả Hải ngoại (Xiêm).

* nền tảng gốc rễ tư tưởng chủ yếu trị: chủ nghĩa Mác – Lênin.

* hoạt động tiêu biểu:

- Nguyễn Ái Quốc tiếp tục huấn luyện, đào tạo cán bộ biện pháp mạng.

- Tuyên truyền sách vở Mác-xít:

+ Ra báo thanh niên (6 – 1925) làm ban ngành ngôn luận.

+ Đầu năm 1927, sản phẩm Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản.

*

– thời điểm cuối năm 1928, tiến hành chủ trương “vô sản hoá”.

c. Mục đích của Hội việt nam Cách mạng Thanh niên:

- sẵn sàng về bao gồm trị, tư tưởng, tổ chức cho sự thành lập của Đảng cùng sản Việt Nam.

+ sẵn sàng về tứ tưởng, chủ yếu trị: tuyên truyền lí luận bí quyết mạng giải phóng dân tộc trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

+ sẵn sàng về tổ chức: xây dựng đội ngũ cán bộ và hệ thống tổ chức, mang tới sự thành lập và hoạt động các tổ chức triển khai cộng sản, từ kia hợp độc nhất thành Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Tân Việt giải pháp mạng Đảng.

Tân Việt biện pháp mạng Đảng
Thời gian, chỗ thành lập

- tháng 7/1928.

- Huế (Việt Nam).

Thành phần hội viênTrí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu thương nước.
Chủ trương hoạt độngLãnh đạo quần chúng ở trong nước cùng liên lạc với các dân tộc bị áp bức trên thế giới để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc, thiết lập một làng mạc hội bình đẳng và bác bỏ ái
Địa bàn hoạt độngTrung Kì
Sự phân hóa- mon 9/1929, các hội viên tích cực và lành mạnh của Tân Việt đã đi theo tuyến đường cách mạng vô sản, thành lập Đông Dương cùng sản liên đoàn.

3. Việt nam Quốc dân Đảng.

a. Sự ra đời

b. Quy trình hoạt động

* yếu tắc hội viên: trí thức tiểu bốn sản, binh lính người việt nam trong quân team Pháp, bốn sản dân tộc,...

* Địa bàn hoạt động: hầu hết ở một số trong những tỉnh Bắc Kì.

* Đường lối đấu tranh:

- Lúc mới thành lập, chưa có cương lĩnh rõ ràng, chỉ nêu thông thường chung là: trước làm dân tộc cách mạng, sau làm trái đất cách mạng.

- Năm 1929, chào làng Chương trình hành động, nêu rõ hình thức “Tự do, Bình đẳng, chưng ái”. Cuộc cách mạng này sẽ ra mắt qua 4 thời kì, nhằm mục đích mục đích:

+ Đánh đuổi giặc Pháp, lật đổ ngôi vua.

+ ra đời chính bao phủ cộng hòa, thực hiện các quyền tự do dân chủ.

* cách thức đấu tranh:

- đảo chính vũ trang, nặng nề về ám sát, khủng ba cá nhân.

- hoạt động đấu tranh ưu tiền về quân sự, ít chú ý đến tuyên truyền bí quyết mạng, xây dựng cửa hàng trong quần chúng.

*

II. Đảng cộng sản nước ta ra đời

1. Sự lộ diện của những tổ chức cộng sản năm 1929

a. Hoàn cảnh: Năm 1929 phong trào công nhân và trào lưu yêu nước ở nước ta ngày càng vạc triển, kết thành làn sóng mạnh dạn mẽ.

b. Sự thành lập và hoạt động các tổ chức triển khai cộng sản:

* Đông Dương cùng sản đảng

- tháng 3/1929, một số hội viên tiên tiến của Hội nước ta cách mạng tuổi teen ở Bắc Kỳ họp tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội), lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên.

- 17/ 6/1929 đại biểu cùng sản khu vực miền bắc họp tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội ) quyết định thành lập và hoạt động Đông Dương cùng sản đảng, thông qua Tuyên ngôn, điều lệ Đảng, ra báo Búa Liềm, cử ra Ban chấp hành Trung Ương Đảng.

* An Nam cộng sản đảng

- mon 8/1929, Cán bộ tiên tiến trong Tổng cỗ và kỳ bộ vn cách mạng thanh niên ở nam giới kỳ thành lập và hoạt động An Nam cùng sản đảng, ra tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận.

* Đông Dương cộng sản liên đoàn.

- tháng 9/1929, một số trong những đảng viên tiên tiến và phát triển của Tân Việt lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.

c. Ý nghĩa

- Sự ra đời của 3 tổ chức triển khai cộng sản (1929) là 1 trong những xu vắt khách quan liêu của cuộc chuyên chở giải phóng dân tộc ở vn theo tuyến phố cách mạng vô sản.

- Ba tổ chức triển khai cộng sản ở nước ta ra đời năm1929 họat rượu cồn riêng rẽ, tranh giành tác động của nhau, đả kích lẫn nhau,làm phong trào cách mạng trong nước có nguy hại chia rẽ lớn.

2. Hội nghị ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.

a. Hoàn cảnh

- Cuối 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nước cải tiến và phát triển mạnh => Hội nước ta cách mạng giới trẻ không đủ khả năng để liên tục lãnh đạo => yên cầu phải thành lập một thiết yếu đảng của thống trị vô sản để liên tiếp lãnh đạo phong trào trở nên tân tiến đi lên.

- Ba tổ chức triển khai cộng sản ở vn ra đời năm1929 họat đụng riêng rẽ, tranh giành tác động của nhau, công kích lẫn nhau => phong trào cách mạng nội địa có nguy cơ chia rẽ lớn.

- Nguyễn Ái Quốc được tin Hội vn cách mạng giới trẻ phân liệt thành nhị Đảng cùng sản, liền rời khỏi Xiêm, sang china để thống nhất các tổ chức cộng sản.

b. Câu chữ Hội nghị.

*

Tranh minh họa họp báo hội nghị hợp nhất những tổ chức cộng sản

- Nguyễn Ái Quốc phê phán đa số quan điểm sai lạc của những tổ chức cộng sản riêng biệt lẻ.

- Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng cùng sản Việt Nam, thông qua Chính cương cứng vắn tắt, Sách lược vắn tắt, điều lệ bắt tắt của Đảng vày Nguyễn Ai Quốc sọan thảo. Đây là cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

* nội dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên:

+ Đường lối chiến lược: phương pháp mạng việt nam trải qua hai tiến độ là tiến hành “cách mạng tư sản dân quyền với thổ địa cách mạng để đi tới làng mạc hội cộng sản”.

+ trọng trách chiến lược của bí quyết mạng Việt Nam: chống đế quốc, kháng phong kiến.

+ trọng trách trực tiếp trước mắt: đánh đổ đế quốc Pháp, phong con kiến và tư sản phản biện pháp mạng, tạo nên nước Việt Nam trọn vẹn độc lập; thành lập và hoạt động chính đậy công nông binh, tổ chức quân đội công nông; trưng thu ruộng khu đất của đế quốc và lũ phản cách mạng phân tách cho nông dân nghèo,...

+ Động lực biện pháp mạng: lực lượng nòng cốt là công nhân, nông dân, ngoài ra còn có: tiểu bốn sản, trí thức; phú nông, trung, tè địa nhà và tư sản thì tận dụng hoặc trung lập.

+ Lãnh đạo bí quyết mạng: kẻ thống trị công nhân thông qua tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam.

+ khẳng định cách mạng việt nam là một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng núm giới.

→ cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cộng sản việt nam là một cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng chuẩn vấn đề dân tộc và vụ việc giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng chủ công của cương cứng lĩnh này.

⇒ Ý nghĩa: họp báo hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản mang tầm dáng của một Đại hội thành lập Đảng.

c. Ý nghĩa sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam:

- Đảng cùng sản việt nam ra đời là hiệu quả của cuộc chiến tranh dân tộc bản địa và thống trị quyết liệt của nhân dân việt nam trong mấy thập kỉ đầu của ráng kỉ XX.

- Đảng ra đời là sản phẩm của sự phối hợp giữa công ty nghĩa Mác – Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở vn trong thời đại mới.

- Đảng thành lập và hoạt động là cách ngoặt béo múp trong lịch sử hào hùng cách mạng Việt Nam, tấn công dấu xong xuôi thời kì khủng hoảng rủi ro về con đường lối lãnh đạo cách mạng.

- Đảng thành lập là sự chuẩn bị đầu tiên bao gồm tính đưa ra quyết định cho phần lớn bước cải tiến và phát triển nhảy vọt new trong lịch sử phát triển của dân tộc bản địa Việt Nam.

Phần 2: 91 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12 bài bác 13: phong trào dân tộc dân chủ ở vn từ năm 1925 cho năm 1930

A. Sự thành lập và hoạt động và hoạt động của ba tổ chức triển khai cách mạng

Câu 1:Bộ phận đa phần tham gia những lớp giảng dạy cán bộ biện pháp mạng của Nguyễn Ái Quốc ở quảng châu trung quốc từ cuối năm 1924 đến năm 1927 là

A. Công nhân

B. Nông dân

C. Tiểu tứ sản

D. Thanh niên, học tập sinh, trí thức yêu thương nước

Lời giải:

Sau lúc đến Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc vẫn mở lớp huấn luyện, huấn luyện và giảng dạy cán bộ. Đa số học viên là thanh niên, học tập sinh, trí thức việt nam yêu nước. Họ “học làm giải pháp mạng, học cách hoạt động bí mật”. Nhiều phần số học tập viên đó sau khoản thời gian học ngừng lại kín đáo về nước truyền bá giải thích giải phóng dân tộc bản địa và tổ chức nhân dân. Một trong những người được giữ hộ sang học tại ngôi trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) hoặc Trường quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 2:Sau khi tham gia những lớp huấn luyện và đào tạo đào tạo ra cán bộ do Nguyễn Ái Quốc mở tại quảng châu Trung Quốc (1924 - 1927) đa phần học viên đã

A. Sang trọng Pháp vận động trong trào lưu công nhân.

B. Tiếp tục học tập tại trường quân sự Hoàng Phố.

C. Bí mật về nước để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc.

D. Đến Liên Xô tiếp thu kiến thức tại trường Đại học Phương Đông.

Lời giải:

Sau khi tham gia những lớp đào tạo và huấn luyện đào chế tạo cán bộ do Nguyễn Ái Quốc mở tại quảng châu (Trung Quốc) (1924 - 1927) đa phần học viên đang “bí mật về nước nhằm truyền bá lí luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân”.

Đáp án nên chọn là: C

Câu 3:Cơ sở phân tử nhân đầu tiên của tổ chức vn Quốc dân Đảng là

A. Nam đồng thư xã

B. Cường học thư xã

C. Quan liêu hải tùng thư

D. Hội Phục Việt

Lời giải:

Đáp án nên chọn là: A

Câu 4:Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn và giác ngộ một số thanh niên tích cực trong thâm tâm tâm thôn để

A. Thành lập và hoạt động hội vn cách mạng giới trẻ

B. Thành lập Cộng sản Đoàn

C. Ra đời Hội liên hiệp các thuộc địa

D. Thành lập Đảng cùng sản

Lời giải:

Nguyễn Ái Quốc đã chọn lựa giác ngộ một trong những thanh niên tích cực trong lòng Tâm xóm lập ra cộng sản đoàn (2-1925).

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 5:Việt phái mạnh Quốc dân Đảng chủ trương tiến hành “cách mạng bởi sắt và máu” trên cửa hàng lấy lực lượng như thế nào làm chỗ dựa?

A. Công nhân, địa nhà và bốn sản dân tộc

B. Nông dân, người công nhân và tiểu bốn sản

C. Binh lính người việt nam trong quân nhóm Pháp

D. Tiểu tư sản trí thức và bốn sản dân tộc

Lời giải:

Việt phái nam Quốc dân đảng công ty trương triển khai “cách mạng bằng sắt và máu”, chú ý lấy binh lính người việt trong quân team Pháp có tác dụng lực lượng nhà lực

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 6:Một trong số những vai trò của Hội việt nam Cách mạng giới trẻ là

A. Truyền bá tứ tưởng dân chủ tứ sản vào Việt Nam.

B. Truyền bá tứ tưởng cách mạng vô sản vào Việt Nam.

C. Tập hợp kẻ thống trị tư sản dân tộc bản địa tham gia giải pháp mạng.

D. Tập phù hợp thanh niên, trí thức yêu nước tham gia giải pháp mạng.

Lời giải:

Hội nước ta Cách mạng giới trẻ đã truyền bá tư tưởng biện pháp mạng vô sản vào Việt Nam cụ thể đó là lí luận giải phóng dân tộc. Tiểu biểu là phong trào “vô sản hóa” đã cải thiện ý thức thiết yếu trị cho thống trị công nhân, cửa hàng cuộc đương đầu của giai cấp công nhân đi mang đến tự giác hoàn toàn.

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 7:Nguyên nhân hầu hết nào tiếp sau đây dẫn cho tới sự thành lập của nước ta Quốc dân đảng năm 1927?

A. Do sự cải cách và phát triển của trào lưu dân tộc dân chủ ở Việt Nam

B. Do tác động của công ty nghĩa Tam dân

C. Do ảnh hưởng của Hội vn cách mạng thanh niên

D. Vày sự vững mạnh của thống trị tư sản

Lời giải:

Từ giữa những năm 20 của ráng kỉ XX, trào lưu dân tộc dân nhà ở việt nam có bước cách tân và phát triển mới. Từ đó đưa ra yêu cầu phải có một nhóm chức đứng ra lãnh đạo trào lưu đấu tranh => nước ta Quốc dân đảng được thành lập và hoạt động để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đó. Mặc dù nhiên, do giai cấp tư sản còn non yếu về thiết yếu trị, nhỏ tuổi yếu về gớm tế, phân phối đó là nhà trương giới thiệu chưa cân xứng nên tiếp đến tổ chức này đã xong xuôi hoạt động cùng với việc thất bại của khởi nghĩa im Bái (1930). Thuộc đồng thời lưu lại sự thua trận của xu thế cứu nước dân chủ bốn sản sống Việt Nam.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 8:Nguyên nhân khách quan tạo cho khởi nghĩa im Bái lose là do

A. Giai cấp Tư sản dân tộc bản địa lãnh đạo

B. Tổ chức triển khai Quốc dân Đảng còn non yếu ớt

C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị cồn

D. Đế quốc Pháp còn bạo phổi

Lời giải:

Khởi nghĩa im Bái thất bại bởi nhiều vì sao (chủ quan và khách quan), vào đó nguyên nhân khách quan đặc biệt nhất là do thực dân Pháp còn mạnh.

Đáp án yêu cầu chọn là: D

Câu 9:Sự khiếu nại nào tiến công dấu xong vai trò lịch sử hào hùng của việt nam Quốc dân Đảng với bốn cách là một chính đảng trong phong trào dân tộc vn đầu nạm kỉ XX?

A. Cuộc ám sát trùm chiêu mộ phu người Pháp (1929)

B. Sự thua trận của cuộc khởi nghĩa im Bái (1930)

C. Sự lộ diện của 3 tổ chức triển khai cộng sản ở vn (1929)

D. Đảng cùng sản nước ta được thành lập

Lời giải:

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 10:Hoạt động rất nổi bật nhất của vn Quốc dân Đảng là

A. Khởi nghĩa cha Son (8-1925)

B. Khởi nghĩa lặng Bái (2-1930)

C. Tuyên truyền đi lại nhân dân phòng Pháp

D. Tập vừa lòng nhân dân tạo ra nhà nước

Lời giải:

Sau khi Pháp triển khai cuộc khủng tía trắng, những người lãnh đạo đảng đã ra quyết định dồn không còn lực lượng để thực hiện một cuộc đảo chính cuối cùng, với niềm tin “không thành công xuất sắc cũng thành nhân” đó đó là khởi nghĩa lặng Bái (2-1930). Cuộc khởi nghĩa này là vận động cuối cùng của vn Quốc dân đảng và thảm bại của nó cũng ghi lại sự xong của đảng này với tư cách là một trong những chính đảng tứ sản.

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 11:Chương trình hoạt động của Việt phái nam Quốc dân Đảng được ra mắt năm 1929 sẽ nêu hiệ tượng tư tưởng là

A.Độc lập - thoải mái

B.Tự vì chưng - đồng đẳng - chưng ái

C.Độc lập dân tộc bản địa

D.Trước làm dân tộc bản địa cách mạng sau làm thế giới cách mạng

Lời giải:

Bản chương trình hành động của việt nam Quốc dân đảng ra mắt năm 1929 đã nêu cách thức tư tưởng là: “Tự do, bình đẳng, chưng ái”.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 12:Tại sao năm 1925, Nguyễn Ái Quốc không thành lập ngay một Đảng cùng sản nhưng mà lại ra đời Hội vn Cách mạng Thanh niên?

A.Do phần đông điều kiện thành lập Đảng cộng sản ở vn chưa chín muồi

B.Do công ty nghĩa Mác- Lênin chưa được truyền bá sâu rộng ngơi nghỉ Việt Nam

C.Do phong trào yêu nước vẫn phía trong quỹ đạo của xu hướng dân chủ bốn sản

D.Do phong trào công nhân vẫn ngừng ở trình độ tự phát

Lời giải:

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về đến quảng châu (Trung Quốc). Sau khi phân tích tình hình trong nước, Nguyễn Ái Quốc cho rằng những điều kiện ra đời Đảng cộng sản ở nước ta chưa chín muồi.Vì:

- công ty nghĩa Mác- Lênin không được truyền bá sâu rộng ngơi nghỉ Việt Nam.

- phong trào yêu nước vẫn phía trong quỹ đạo của khuynh hướng dân chủ tứ sản.

- phong trào công nhân vẫn ngừng ở trình độ tự phát.

=> do đó xúc tiến hầu hết điều kiện thành lập Đảng cùng sản ở việt nam chín muồi, Nguyễn Ái Quốc đã ra đời Hội nước ta cách mạng giới trẻ => Hội vn cách mạng thanh niên là tổ chức triển khai tiền thân của Đảng cùng sản Việt Nam.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 13:Góp phần triển khai việc phối hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, xúc tiến nhanh sự thành lập và hoạt động Đảng cộng sản vn là ý nghĩa sâu sắc của

A.Phong trào chấn hưng nội hoá, diệt trừ ngoại hoá

B.Phong trào đòi tự do dân nhà của tiểu tư sản

C.Phong trào vô sản hóa

D.Phong trào công nhân

Lời giải:

Phong trào vô sản hóa đã nâng cấp ý thức thiết yếu trị cho kẻ thống trị công nhân => phong trào công nhân cách tân và phát triển mạnh mẽ, bao gồm sự liên kết giữa các trào lưu với nhau => can hệ sự thành lập và hoạt động của ba tổ chức triển khai cộng sản => hợp nhất ba tổ chức cộng sản dẫn đến sự thành lập và hoạt động của Đảng cùng sản Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 14:Phong trào “Vô sản hóa” vì Hội nước ta Cách mạng thanh niên phát động bao gồm tác động như thế nào đến phong trào công nhân?

A.Bổ sung lực lượng cho thống trị công nhân

B.Nâng cao ý thức thiết yếu trị cho giai cấp công nhân

C.Đưa phong trào công nhân trở thành phong trào tự giác

D.Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, vươn lên là nòng cốt của trào lưu yêu nước

Lời giải:

Cuối năm 1928, thực hiện chủ trương “Vô sản hóa”, những cán bộ của Hội vn Cách mạng Thanh niên đang đi vào các công ty máy, hầm mỏ, đồn điền, thuộc sinh hoạt và lao rượu cồn với người công nhân để tuyên truyền vận động phương pháp mạng, nâng cấp ý thức chủ yếu trị cho thống trị công nhân. Phong trào công nhân chính vì vậy càng trở nên tân tiến mạnh và đổi mới nòng cốt của trào lưu dân tộc vào cả nước.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 15:Một một trong những vai trò của Hội nước ta Cách mạng tuổi teen là

A.Truyền bá tư tưởng dân chủ bốn sản vào Việt Nam.

B.Truyền bá tư tưởng phương pháp mạng vô sản vào Việt Nam.

C.Tập hợp thống trị tư sản dân tộc bản địa tham gia phương pháp mạng.

D.Tập thích hợp thanh niên, trí thức yêu thương nước tham gia giải pháp mạng.

Lời giải:

Hội việt nam Cách mạng giới trẻ đã truyền bá bốn tưởng biện pháp mạng vô sản vào Việt Nam cụ thể đó là lí luận giải tỏa dân tộc. Tiểu biểu là phong trào “vô sản hóa” đã nâng cao ý thức bao gồm trị cho kẻ thống trị công nhân, liên can cuộc tranh đấu của giai cấp công nhân đi mang đến tự giác trả toàn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 16:Nguyên nhân đa phần nào tiếp sau đây dẫn cho tới sự thành lập của nước ta Quốc dân đảng năm 1927?

A.Do sự cải cách và phát triển của phong trào dân tộc dân công ty ở Việt Nam

B.Do ảnh hưởng của chủ nghĩa Tam dân

C.Do tác động của Hội việt nam cách mạng thanh niên

D.Do sự vững mạnh của thống trị tư sản

Lời giải:

Từ một trong những năm trăng tròn của rứa kỉ XX, phong trào dân tộc dân nhà ở nước ta có bước cải tiến và phát triển mới. Trường đoản cú đó đề ra yêu cầu đề xuất có một tổ chức đứng ra lãnh đạo phong trào đấu tranh => vn Quốc dân đảng được thành lập để thỏa mãn nhu cầu yêu cầu đó. Mặc dù nhiên, do kẻ thống trị tư sản còn non hèn về bao gồm trị, nhỏ yếu về gớm tế, cung cấp đó là công ty trương đưa ra chưa phù hợp nên kế tiếp tổ chức này đã xong xuôi hoạt cồn cùng với sự thất bại của khởi nghĩa lặng Bái (1930). Thuộc đồng thời lưu lại sự thua kém của khuynh hướng cứu nước dân chủ bốn sản ngơi nghỉ Việt Nam.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 17:Nguyên nhân khách hàng quan khiến cho khởi nghĩa im Bái đại bại là do

A.Giai cấp tư sản dân tộc bản địa lãnh đạo

B.Tổ chức Quốc dân Đảng còn non yếu ớt

C.Khởi nghĩa nổ ra trọn vẹn bị rượu cồn

D.Đế quốc Pháp còn mạnh mẽ

Lời giải:

Khởi nghĩa im Bái thất bại vì chưng nhiều vì sao (chủ quan cùng khách quan), vào đó nguyên nhân khách quan đặc biệt quan trọng nhất là vì thực dân Pháp còn mạnh.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 18:Sự kiện nào tiến công dấu kết thúc vai trò lịch sử của vn Quốc dân Đảng với tứ cách là một chính đảng trong trào lưu dân tộc nước ta đầu nỗ lực kỉ XX?

A.Cuộc sát hại trùm mộ phu bạn Pháp (1929)

B.Sự thua của cuộc khởi nghĩa yên ổn Bái (1930)

C.Sự xuất hiện của 3 tổ chức triển khai cộng sản ở vn (1929)

D.Đảng cộng sản vn được thành lập

Lời giải:

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 19:Hoạt động trông rất nổi bật nhất của nước ta Quốc dân Đảng là

A.Khởi nghĩa cha Son (8-1925)

B.Khởi nghĩa lặng Bái (2-1930)

C.Tuyên truyền tải nhân dân chống Pháp

D.Tập vừa lòng nhân dân xây đắp nhà nước

Lời giải:

Sau lúc Pháp thực hiện cuộc khủng cha trắng, những người dân lãnh đạo đảng đã quyết định dồn không còn lực lượng để triển khai một cuộc bạo động cuối cùng, với tinh thần “không thành công cũng thành nhân” đó đó là khởi nghĩa lặng Bái (2-1930). Cuộc khởi nghĩa này là chuyển động cuối cùng của nước ta Quốc dân đảng và thua của nó cũng lưu lại sự chấm dứt của đảng này với bốn cách là 1 chính đảng tứ sản.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 20:Đặc điểm cơ bạn dạng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam quá trình 1919-1930 là

A.Bắt đầu lâm vào hoàn cảnh cuộc khủng hoảng về đường lối đấu tranh, ách thống trị lãnh đạo bí quyết mạng Việt Nam.

B.Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo biện pháp mạng việt nam giữa 2 định hướng tư sản với vô sản.

C.Phong trào dân tộc dân chủ công khai phát triển táo tợn theo xu hướng vô sản.

D.Quá trình vận động thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam diễn ra mạnh mẽ.

Lời giải:

Đặc điểm cơ bản nhất của lịch sử hào hùng Việt Nam tiến độ 1919-1930 là cuộc chống chọi giành quyền chỉ huy duy nhất đối với cách mạng việt nam giữa 2 xu thế tư sản cùng vô sản:

- Cuộc tranh đấu theo xu thế vô sản trải qua những hoạt động vui chơi của Hội vn Cách mạng thanh niên, sự cải tiến và phát triển của phong trào công nhân đưa tới sự thành lập và hoạt động ba tổ chức cộng sản ngơi nghỉ Việt Nam.

- Cuộc chiến đấu theo xu hướng dân chủ bốn sản: tiêu biểu vượt trội là buổi giao lưu của Việt phái mạnh Quốc dân đảng.

=> Kết cục khuynh hướng vô sản thắng lợi với sự thành lập và hoạt động của Đảng cộng sản vn (1930).

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 21:Đặc điểm nhấn của trào lưu dân tộc, dân chủ việt nam (1919 - 1930) là:

A.Cuộc tranh đấu giành quyền lãnh đạo giữa định hướng cách mạng vô sản cùng dân chủ tư sản

B.Sự cách tân và phát triển của phong trào công nhân hậu tự vạc sang từ bỏ giác

C.Sự phạt triển khỏe khoắn của xu thế cách mạng dân chủ tứ sản

D.Sự biến đổi về tư tưởng của kẻ thống trị tiểu tư sản trước ảnh hưởng của công ty nghĩa Mác - Lênin

Lời giải:

- từ năm 1884, khi Pháp dứt xâm lược Việt Nam, nhân dân vn vẫn thường xuyên đấu tranh kháng Pháp bên dưới ngọn cờ phong kiến. Tuy nhiên, sau thất bại của trào lưu Cần Vương, tuyến phố cứu nước phong kiến đến đây thất bại.

- Đầu cố kỉ XX, lộ diện khuynh hướng cứu giúp nước dân chủ tứ sản tuy nhiên song tồn tại cùng huynh hướng vô sản.

+ xu hướng dân chủ bốn sản, vượt trội nhất là vn Quốc dân đảng đã thất bại cùng với sự không thành công của cuộc khởi nghĩa lặng Bái (1930).

+ xu hướng vô sản, bởi Nguyễn Ái Quốc search ra sau khoản thời gian đọc Luận cương cứng của Lê-nin về vấn đề dân tộc với thuộc địa. Đây là đường lối cân xứng với phần nhiều các tầng lớp trong thôn hội. Quần chúng đấu tranh chưa hẳn lập lại chế độ phong con kiến hay chính sách quân công ty lập hiến mà là chế độ cộng sản, sẽ là nhà nước của dân, vày dân và do dân.

Sau thua thảm của khởi nghĩa yên ổn Bái đã chứng minh sự thua của định hướng dân chủ tư sản cùng sự thắng vắt của xu thế vô sản với sự thành lập của Đảng cộng sản việt nam (1930).

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 22:Điểm khác hoàn toàn cơ bạn dạng giữa trào lưu đấu tranh theo định hướng dân chủ tư sản ở vn giai đoạn 1927 - 1930 so với quy trình tiến độ 1919 - 1926 là

A.Lực lượng tham gia

B.Tính giải pháp mạng

C.Tổ chức thiết yếu trị

D.Kết quả

Lời giải:

Điểm biệt lập cơ phiên bản giữa phong trào đấu tranh theo xu thế dân chủ bốn sản ở việt nam giai đoạn 1927 - 1930 so với quá trình 1919 - 1926 là mang ý nghĩa cách mạng. Trong tôn chỉ mục đích của vn Quốc dân Đảng công ty trương tấn công đổ thực dân Pháp để giành hòa bình dân tộc, xây dựng giang sơn theo quy mô dân chủ bốn sản. Còn ở quy trình 1919 - 1926 chỉ đương đầu đòi một trong những quyền lợi kinh tế - chính trị vào khuôn khổ cơ chế thực dân chứ không chống chọi để xóa bỏ cơ chế ấy.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 23:Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến việc thất bại của phong trào yêu nước theo xu thế dân chủ bốn sản sinh hoạt Việt Nam?

A.Do thực dân Pháp còn khỏe mạnh với vũ khí về tối tân, hiện tại đại.

B.Do giảm bớt về tổ chức triển khai lãnh đạo và đường lối đấu tranh

C.Do những hạn chế của tuyến đường cách mạng tư sản

D.Do những giảm bớt về cơ sở kinh tế tài chính - thôn hội của Việt Nam

Lời giải:

Nguyên nhân chuyên sâu dẫn tới sự thất bại của trào lưu yêu nước theo xu hướng dân chủ tứ sản ở vn là do việt nam thiếu đi một đại lý kinh tế- xã hội đủ mạnh để bí quyết mạng tư sản có thể nổ ra với giành chiến thắng lợi.

-Về ghê tế, sự du nhập không trọn vẹn của cách thức sản xuất tư bản chủ nghĩa khiến cho cơ cấu tài chính Việt Nam có sự chuyển biến nhưng chỉ mang tính chất cục bộ, còn thông dụng vẫn trong chứng trạng nghèo nàn, lạc hậu.

-Về thôn hội,giai cấp tư sản lại có quyền năng kinh tế bé dại yếu, vị thế chính trị thấp phải không thể vừa sức lãnh đạo giải pháp mạng.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 24:Nguyên nhân chính dẫn đến chiến bại của cuộc khởi nghĩa lặng Bái (2-1930) là do

A.bị động, chưa xuất hiện sự chuẩn bị chu đáo.

B.Pháp tiến hành khủng bố, bầy áp dã man

C.không có mục tiêu rõ ràng.

D.lực lượng binh lính gấp rút đầu hàng

Lời giải:

Nguyên nhân chính dẫn đẻn sự thất bại của khởi nghĩa yên Bái là nguyên nhân chủ quan, vì ở trong tình cụ bị động chưa tồn tại sự sẵn sàng chu đáo. Cuộc khởi nghĩa nổ ra chỉ là do tác động bởi chế độ khủng bố của Pháp nên những người dân lãnh đạo đã chủ trương triển khai khởi nghĩa để “không thành công cũng thành nhân” nhưng mà thôi.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 25:Hội nước ta cách mạng thanh niên và nước ta quốc dân đảng tất cả điểm gì giống nhau?

A.Đều là các tổ chức yêu thương nước phương pháp mạng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Mẫu Công Văn Giảm Giá Cho Khách Hàng Bán, Mẫu Đề Nghị Xin Giảm Giá Hàng Bán

B.Đều là các tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.

C.Đều là những tổ chức thiết yếu trị theo xu thế vô sản.

D.Đều là những tổ chức yêu nước theo định hướng tư sản.

Lời giải:

Mặc dù theo hai khuynh hướng khác nhau nhưng cả Hội nước ta Cách mạng bạn teen và việt nam Quốc dân Đảng rất nhiều là những tổ chức yêu nước cách mạng, ra đời do yêu ước từ sự trở nên tân tiến của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 26:Sự khác biệt cơ bản giữa Hội việt nam Cách mạng bạn trẻ và việt nam Quốc dân đảng là ở

A.thành phần tham gia.

B.hình thức đấu tranh.

C.khuynh hướng phương pháp mạng.

D.địa bàn hoạt động.

Lời giải:

- Hội vn Cách mạng thanh niên: định hướng vô sản.

- vn Quốc dân đảng: xu thế dân chủ tứ sản.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 27:Nguyên nhân tầm thường dẫn tới sự phân hóa của Hội việt nam cách mạng thanh niên, đưa hóa của Tân Việt biện pháp mạng Đảng và thua thảm của việt nam quốc dân Đảng là

A.Sự phát triển của phong trào dân tộc, dân công ty theo xu thế vô sản

B.Sự du nhập và tác động sâu rộng lớn của nhà nghĩa Mác- Lênin

C.Hành hễ khủng ba của thực dân Pháp

D.Sự chuyển đổi của tình trạng thế giới

Lời giải:

Sự gia nhập và tác động sâu rộng của chủ nghĩa Mác- Lênin là vì sao chung dẫn tới sự phân hóa của Hội nước ta cách mạng thanh niên, đưa hóa của Tân Việt cách mạng Đảng và đại bại của vn quốc dân Đảng.

Cụ thể:

-Đối với Hội vn Cách mạng thanh niên: công ty nghĩa Mác- Lênin được truyền bá sâu rộng vào việt nam đã thúc đẩy phong trào công nhân phát triển, đặt ra yêu cầu thành lập Đảng cùng sản. Yêu mong đó làm cho Hội nước ta cách mạng bạn trẻ có sự phân hóa.

- Đối cùng với Tân Việt bí quyết mạng đảngra đời và chuyển động trong điều kiện Hội việt nam cách mạng Thanh niên cải cách và phát triển mạnh, đề xuất chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng bí quyết mạng của Nguyễn Ái Quốc sớm tác động đến một thành phần đảng viên của Đảng => dẫn tới việc chuyển hóa của Tân Việt cách mạng đảng

- Đối với việt nam Quốc dân đảng: chủ nghĩa Mác- Lênin, giải thích giải phóng dân tộc bản địa được lan tỏa sâu rộng đã làm cho cho phong trào yêu nước ngả trường đoản cú quỹ đạo tư sản sang trọng quỹ đạo tứ sản => vn Quốc dân Đảng không hề nhận được sự cỗ vũ của quần chúng buộc phải thất bại.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 28:Ba tư tưởng sau đây được Nguyễn Ái Quốc trình bày trong thành phầm nào?

- giải pháp mạng là sự việc nghiệp của quần chúng

- giải pháp mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo

- bí quyết mạng nước ta phải đính bó, liên minh với bí quyết mạng ráng giới

A.Con long tre

B.Bản án chính sách thực dân Pháp

C.Đường kách mệnh

D.Vi hành

Lời giải:

Đường kách mệnhlà thành tựu tập vừa lòng những bài bác giảng của Nguyễn Ái Quốc một trong những năm 1924-1927 tại những lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ cách mạng sinh sống Quảng Châu. Vật phẩm được xuất bản năm 1927, đề cập đến 3 sự việc chính là:

1- cách mạng là sự việc nghiệp của quần chúng

2- giải pháp mạng yêu cầu do Đảng theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin lãnh đạo

3- bí quyết mạng việt nam phải thêm bó, liên minh với giải pháp mạng cầm giới

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 29:Tác phẩm đầu tiên vạch ra những vấn đề về chiến lược và sách lược của giải pháp mạng giải hòa dân tộc vn là

A.“Đường Kách mệnh”.

B.“Kháng chiến nhất định thắng lợi”.

C.“Vấn đề dân cày”.

D.“Bản án chính sách thực dân Pháp”.

Lời giải:

Đầu năm 1927, những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trên lớp đào tạo và huấn luyện được xuất bản thành nhà cửa “Đường Kách Mệnh”với nội dung: Đường kách mệnh ra mắt tính chất và khiếp nghiệm các cuộc giải pháp mạng Mỹ (1776), phương pháp mạng Pháp (1789), phương pháp mạng mon Mười Nga (1917) và xác định chỉ gồm Cách mạng tháng Mười Nga là triệt để. Tác phẩm biết tới đã nhận mạnh tính chất và trách nhiệm của phương pháp mạng nước ta là giải pháp mạng "giải phóng dân tộc”, lực lượng cách mạng bao gồm: sĩ, nông, công, thương, cho rằng cách mạng là "sự nghiệp của quần chúng", vì chưng vậy yêu cầu động viên, tổ chức triển khai và lãnh đạo đông đảo quần chúng "vùng lên đánh đuổi kẻ thù". Đường kách mệnh cho rằng cách mạng nước ta là một thành phần của bí quyết mạng cố giới, cần phải sự giúp đỡ quốc tế, nhưng lại không được ỷ lại mà phải "chủ động", "tự cường",được cho rằng đã xác định muốn đưa cách mạng đến chiến thắng thì "cần phải tất cả sự chỉ huy của một Đảng bí quyết mạng".

=> chiến lược và sách lược của giải pháp mạng giải hòa dân tộc nước ta được mô tả lần đầu tiên trong chiến thắng Đường Kách Mệnh.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 30:Sự lose của cuộc khởi nghĩa lặng Bái chứng minh điều gì?

A.Giai cấp tứ sản chưa tồn tại đường lối đấu tranh đúng đắn, tổ chức triển khai lỏng lẻo, nguyên tố phức tạp.

B.Cuộc khởi nghĩa chưa tập hợp đông đảo các giai cấp, tầng phần bên trong xã hội tham gia.

C.Đường lối cứu vãn nước theo xu thế dân chủ tư sản không cân xứng với thực tế cách mạng nước ta.

D.Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào tình thế bị động, chưa tồn tại đường lối đúng đắn, thực dân Pháp còn mạnh.

Lời giải:

Cuộc khởi nghĩa im Bái doViệt nam giới Quốc dân đảnglãnh đạo - đảng theo xu thế dân chủ tư sản. Sự chiến bại của cuộc khởi nghĩa này tiến công dấu ngừng vai trò lịch sử vẻ vang của đảng này với tứ cách là một chính đảng phương pháp mạng trong trào lưu dân tộc vừa mới xuất hiện thêm đã chấm dứt. Đồng thời, cùng vật chứng đường lối cứu nước theo định hướng dân chủ tứ sản không cân xứng với trong thực tế cách mạng nước ta.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 31:Điểm nào sau đây thể hiện vn Quốc dân đảng (1927-1930) đã nhận thức đúng yêu ước khách quan lại của lịch sử vẻ vang dân tộc?

A.Chủ trương triển khai cách mạng bởi bạo lực.

B.Phát triển cơ sở đảng ở một số địa phương Bắc Kì.

C.Đề cao binh lính người việt trong quân team Pháp.

D.Kiên quyết phát rượu cồn cuộc khởi nghĩa yên Bái.

Lời giải:

Ngay trường đoản cú đầu vn Quốc dân đảng đã nhận thức đúng hiện nay khách quan liêu là phải triển khai cuộc giải pháp mạng bạo lực với thực dân Pháp thì mới có thể giành được độc lập, tự chủ. Nước ta Quốc dân đảng công ty trương thực hiện “cách mạng bằng máu với sắt” với mục tiêu đoàn kết lực lượng để tăng mạnh cách mạng dân tộc.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 32:Năm 1925, Hội nước ta Cách mạng bạn teen được ra đời với mục đích

A.Tổ chức bãi công, tiến công đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

B.Đoàn kết với những dân tộc trực thuộc địa đánh đổ đế quốc Pháp cùng phong kiến.

C.Tổ chức và chỉ đạo quần chúng chiến đấu để tấn công đuổi giặc Pháp và tay sai.

D.Tập hợp đầy đủ người vn yêu nước ở china để xuất bản lực lượng vũ trang.

Lời giải:

Tháng 6-1925, Hội vn Cách mạng giới trẻ được ra đời với mục đích tổ chức và chỉ đạo quần bọn chúng đấu tranh, đoàn kết, tranh đấu để tấn công đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp với tay sai để tự cứu lấy mình.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 33:Cuối năm 1928, Hội vn Cách mạng thanh niên bắt đầu thực hiện công ty trương

A.Đưa hội viên về nước chuyển động cách mạng.

B.Lãnh đạo phong trào công nhân.

C.Vô sản hóa.

D.Tuyên truyền lí luận nhà nghĩa Mác – Lênin

Lời giải:

Cuối năm 1928, tiến hành chủ trương “vô sản hóa”, nhiều cán cỗ của Hội nước ta Cách mạng thanh niên đang đi tới các công ty máy, xí nghiệp cùng sống với người công nhân để tuyên truyền giải pháp mạng.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 34: Hội vn cách mạng bạn teen được xem là tổ chức tiền thân của Đảng cùng Sản vn vì?

A.Góp phần sẵn sàng chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự thành lập của Đảng cộng Sản Việt Nam

B.Góp phần tạo nên khuynh phía vô sản ngày càng thắng rứa trong trào lưu dân tộc

C.Góp phần truyền cai quản nghĩa Mác-Lenin và lý luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam

D.Góp phần liên tưởng sự phát triển của trào lưu công nhân vn từ tự phát sang từ bỏ giác

Lời giải:

Hội nước ta Cách mạng thanh niên là tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản việt nam từ phần nhiều lí bởi sau:

*Về mục đích của sự thành lập(chuẩn bị về tứ tưởng)

Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động Hội nước ta Cách mạng thanh niên trong các số đó có cộng sản Đoàn có tác dụng nòng cốt để đào tạo và giảng dạy những người yêu nước vn thành hầu như cán bộ tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, bồi dưỡng rèn luyện những tình nhân nước vn thành những đồng chí cộng sản, sẵn sàng điều kiện mang lại sự thành lập chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

*Về đường lối thiết yếu trị (chuẩn bị về con đường lối bao gồm trị)

-Mục đích tôn chỉ của Hội: làm bí quyết mạng dân tộc bản địa (đánh xua thực dân Pháp và giành chủ quyền cho xứ sở, rồi sau làm bí quyết mạng nhân loại (lật đổ công ty nghĩa đế quốc và thực hiện chủ nghĩa cùng sản).

-Lực lượng giải pháp mạng: giải pháp mạng là sự nghiệp của quần chúng nhưng vị công nông có tác dụng nòng cốt.

- cách mạng phải có Đảng của công ty nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo.

-Cách mạng vào nước cần được đoàn kết với ách thống trị vô sản thế giới và là một thành phần của phương pháp mạng cụ giới.

*Về khối hệ thống tổ chức (chuẩn bị về tổ chức)

- tất cả năm cung cấp đồng thời xây dựng những tổ chức quần chúng như công hội, nông hội, hội học tập sinh, hội phụ nữ.

- trên cơ sở chuyển động đến 1929 đã làm cho cho kẻ thống trị công nhân dịp càng giác ngộ, trào lưu công nhân ngày càng cải cách và phát triển theo phía vươn lên một trào lưu tự giác; tạo nên khuynh phía vô sản càng ngày chiếm ưu nạm trong phong trào dân tộc Việt Nam góp phần dẫn tới việc phân hóa về tổ chức triển khai của Hội việt nam Cách mạng bạn trẻ hình thành phải hai tổ chức triển khai cộng sản:Đông Dương Công sản Đảng, An Nam cùng sản Đảng.Đến năm 1930 hợp duy nhất với Đông Dương cộng sản liên đoàn hình thành đề nghị Đảng cộng sản Việt Nam.

=>Như vậy, rất có thể khẳng định Hội việt nam Cách mạng thanh niên chính là tổ chức tiền thân của Đảng cùng sản vn vì đã sẵn sàng về chủ yếu trị, bốn tưởng và tổ chức triển khai cho việc thành lập và hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 35:Đâu không phải là vấn đề mới của phong trào công nhân nước ta những năm 1925-1929?

A.Sử dụng bề ngoài đấu tranh chủ yếu là bến bãi công.

B.Phong trào vượt ra khỏi phạm vi một xưởng, một địa phương.

C.Kết hợp tranh đấu đòi quyền lợi kinh tế và chủ yếu trị.

D.Hầu hết những cuộc đấu tranh đều có tổ chức hội đồng lãnh đạo.

Lời giải:

- Đáp án B, C, D: đều là điểm mới của phong trào công nhân Việt Nam một trong những năm 1925 – 1929 so với quy trình tiến độ trước.

- Đáp án A: hình thức đấu tranh đa phần là bãi thực không phải là điểm mới bởi thời kì trước công nhân cùng đã chiến đấu bằng vẻ ngoài bãi công.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 36:“Trước làm dân tộc cách mạng, sau làm nhân loại cách mạng” là mục tiêu đấu tranh của tổ chức

A.Đông Dương cộng sản liên đoàn

B.Việt nam giới Quốc Dân đảng

C.Đảng cộng sản Việt Nam

D.Hội nước ta cách mạng thanh niên

Lời giải:

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 37:Nguyên tắc bốn tưởng vào Chương trình hành vi của nước ta Quốc dân đảng năm 1929 là

A.Trước làm biện pháp mạng quốc gia, sau làm biện pháp mạng ráng giới

B.Độc lập dân tộc, ruộng khu đất dân cày

C.Tự do, bình đẳng, chưng ái

D.Đẩy mạnh công tác làm việc tuyên truyền thức tỉnh đảng viên

Lời giải:

Bản Chương trình hành vi của nước ta Quốc dân đảng công bố năm 1929 đang nêu nguyên lý tư tưởng: “Tự do, bình đẳng, bác bỏ ái”. Đến thời kì sau cuối là bất hợp tác với chính phủ Pháp với triều đình công ty Nguyễn; cổ động kho bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, tiến công đổ ngôi vua, tùy chỉnh dân quyền.

Đáp án phải chọn là: C

B. Đảng cộng sản vn ra đời

Câu 1:Tháng 3-1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đã ra mắt sự kiện lịch sử hào hùng gì?

A.Chi cỗ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Việt Nam

B.Đại hội lần trước tiên của Hội nước ta Cách mạng thanh niên

C.Tổ chức cùng sản trước tiên được thành lập ở Việt Nam

D.Hội nghị phù hợp nhất các tổ chức cộng sản

Lời giải:

Cuối tháng 3-1929, một trong những hội viên tiên tiến và phát triển của Hội nước ta Cách mạng bạn trẻ ở Bắc Kỳ họp trên số đơn vị 5D, phố Hàm Long (Hà Nội) đang lập ra bỏ ra bộ cộng sản trước tiên ở Việt Nam.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 2:háng 3 - 1929, tổ chức nào được ra đời tại số công ty 5D phố Hàm Long, Hà Nội?

A.Hội việt nam Cách mạng Thanh niên.

B.Chi cỗ Cộng sản đầu tiên.

C.Đông Dương cùng sản Liên Đoàn.

D.Việt phái nam Quốc dân Đảng.

Lời giải:

Tháng 3-1929, một số hội viên tiên tiến và phát triển của Hội vn Cách mạng tuổi teen đã họp trên số công ty 5D, phố Hàm Long, hà thành đã lập ra đưa ra bộ cộng sản đầu tiên với 7 thành viên.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3:Năm 1929, trong nội cỗ Hội vn Cách mạng thanh niên đã gồm sự phân hóa thành những tổ chức cộng sản nào?

A.Đông Dương cộng sản liên đoàn, An Nam cùng sản đảng

B.Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

C.Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cùng sản liên đoàn

D.Đông Dương cộng sản đảng, Tân Việt biện pháp mạng đảng

Lời giải:

Sau Đại hội lần đầu tiên của Hội vn Cách mạng thanh niên (5-1929), vào nội bộ Hội việt nam Cách mạng giới trẻ đã có sự phân hóa thành những tổ chức cùng sản là Đông Dương cộng sản đảng (6-1929), An Nam cùng sản đảng (8-1929).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 4:Đâu là ban ngành ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng?

A.Báo Thanh niên

B.Báo Đỏ

C.Báo Búa liềm

D.Báo Giải phóng

Lời giải:

Ngày 17 – 6 - 1929, đại biểu các tổ chức cửa hàng cộng sản sống Bắc Kỳ họp Đại hội tại nhà số 312, phố Khâm Thiên (Hà Nội), quyết định thành lập Đông Dương cộng sản đảng, rabáo Búa liềmlàm cơ sở ngôn luận.

Đáp án phải chọn là: C

Câu 5:Báo Đỏ là ban ngành ngôn luận của Đảng nào?

A.Việt nam giới Quốc dân đảng.

B.An Nam cùng sản đảng.

C.Đông Dương cùng sản đảng.

D.Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Lời giải:

Báo Đỏ là phòng ban ngôn luận của An Nam cộng sản đảng, thành lập vào thời điểm tháng 8-1929.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 6:Tổ chức chi phí thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là tổ chức nào?

A.Tân Việt giải pháp mạng đảng

B.Hội nước ta cách mạng Thanh niên

C.Việt nam Quốc dân đảng

D.Hội Phục Việt

Lời giải:

Do chịu ảnh hưởng của Hội việt nam cách mạng Thanh niên, xu thế cách mạng trong nội bộ Tân Việt biện pháp mạng đảng đã chiến hạ thế. Sau đó, một bộ phận đảng viên đã đưa sang vận động cho Hội nước ta cách mạng Thanh niên. Bộ phận còn lại tích cực và lành mạnh vận động thành lập một Đảng cùng sản. Đến tháng 9-1929, Đông Dương cùng sản liên đoàn được được thành lập.

=> chi phí thân của Đông Dương cộng sản liên đoàn là Tân Việt cách mạng đảng.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 7:Đông Dương cùng sản Đảng liên đoàn được thành lập và hoạt động từ

A.Một số thanh niên tích cực trong hội nước ta cách mạng thanh niên

B.Các cán bộ tiên tiến trong Tổng cỗ và Kì bộ nước ta cách mạng thanh niên ở phái nam Kì với Bắc Kì

C.Những fan giác ngộ cộng sản vào Đảng Tân Việt

D.Những bạn giác ngộ cộng sản trong việt nam quốc dân Đảng

Lời giải:

Tháng 9 – 1929, những người dân giác ngộ cùng sản vào Đảng Tân Việt tuyên cha Đông Dương cùng sản liên đoàn chấp thuận được thành lập.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 8:Tổ chức cộng sản nào ko tham dự buổi tiệc nghị hợp nhất những tổ chức cùng sản làm việc Cửu Long (Trung Quốc) đầu năm mới 1930?

A.Đông Dương cộng sản đảng

B.An Nam cùng sản đảng

C.Đông Dương cộng sản liên đoàn

D.Hội vn Cách mạng Thanh niên

Lời giải:

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 9:Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức triển khai cộng sản bao gồm sự tham gia của những tổ chức cùng sản nào?

A.Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng

B.Đông Dương cùng sản đảng, An Nam cùng sản đảng với Đông Dương cộng sản liên đoàn

C.Đông Dương cùng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

D.An Nam cùng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn

Lời giải:

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 10:Một trong số những nội dung của hội nghị hợp nhất những tổ chức cùng sản đầu năm 1930 là

A.Thành lập chiến trường thống nhất quần chúng phản đế Đông Dương.

B.Thành lập bỏ ra bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

C.Phê phán quan lại điểm sai trái của các tổ chức cộng sản riêng biệt rẽ cùng nêu chương trình Hội nghị.

D.Bầu Ban Chấp hành tw chính thức vày Trần Phú làm cho Tổng túng thư.

Lời giải:

Một một trong những nội dung của họp báo hội nghị hợp nhất những tổ chức cộng sản đầu năm mới 1930 là: Nguyễn Ái Quốc phê phán đều quan điểm sai lạc của các tổ chức cộng sản riêng rẽ rẽ với nêu chương trình của Hội nghị.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 11:Văn khiếu nại nào tiếp sau đây được Hội nghị thành lập và hoạt động Đảng cùng sản Việt Nam đầu năm 1930 thông qua?

A.Đề cương văn hóa Việt Nam.

B.Luận cương bao gồm trị.

C.Báo cáo bao gồm trị.

D.Chính cưng cửng vắn tắt.

Lời giải:

Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, … của đảng do Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo. Đây đó là Cương lĩnh chủ yếu trị trước tiên của Đảng.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 12:Cương lĩnh chủ yếu trị đầu tiên của Đảng cùng sản việt nam (1930) đã khẳng định đường lối kế hoạch của giải pháp mạng nước ta là

A.Tiến hành biện pháp mạng tư sản dân quyền với thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới xã hội cùng sản.

B.Tiến hành cách mạng bốn sản dân quyền, tiếp nối tiến trực tiếp lên con đường TBCN.

C.Xây dựng tổ chức chính quyền công nông binh, tiến lên gây ra chủ nghĩa thôn hội.

D.Đánh đổ đế quốc và phong kiến khiến cho Việt Nam trọn vẹn độc lập.

Lời giải:

Cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam xác minh đường lối kế hoạch của giải pháp mạng nước ta là thực hiện cách mạng tư sản dân quyền với thổ địa biện pháp mạng nhằm đi tới thôn hội cùng sản.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 13:Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên sản phẩm đầu?

A.Chính cương cứng vắn tắt, Sách lược vắn tắt vị Hội nghị thành lập Đảng thông qua.

B.Luận cương chủ yếu trị tháng 10-1930.

C.Thư của tw gửi cho những cấp đảng cỗ (12 - 1930).

D.Nghị quyết Đại hội lần đầu tiên của Đảng (3 - 1935).

Lời giải:

Hội nghị thành lập đảng đầu năm mới 1930 đã trải qua chính cương văn tắt, sách lược văn tắt, … (Cương lĩnh bao gồm trị thứ nhất của đảng). Trong cưng cửng lĩnh đặt ra nhiệm vụ của bí quyết mạng vn là kháng đế quốc với phong kiến. Trong đó, trách nhiệm chống đế quốc vẫn là hàng đầu, nếu tất cả điều kiện thuận tiện thì vào chừng mực nhất quyết sẽ xử lý luôn nhiệm vụ chống phong kiến.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 14:Trong cưng cửng lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng cộng sản nước ta (1930) đặt ra nhiệm vụ thành lập chính phủ

A.Nhân dân

B.Công- nông

C.Công- nông- binh

D.Dân công ty cộng hòa

Lời giải:

Cương lĩnh bao gồm trị đầu tiên của Đảng đang nhấn mạnh: trọng trách của cuộc biện pháp mạng là tiến công đổ đế quốc Pháp, bọn phong kiến và tứ sản phản phương pháp mạng tạo nên nước vn được chủ quyền tự do;lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ công- nông- binh…

Đáp án nên chọn là: C

Câu 15:Cương lĩnh thiết yếu trị (2-1930) của Đảng cộng sản vn xác định kẻ thống trị lãnh đạo biện pháp mạng là

A.Nông dân.

B.Tư sản dân tộc.

C.Công nhân.

D.Tiểu tư sản trí thức

Lời giải:

Đảng cùng sản việt nam – đội đón đầu của thống trị vô sản (công nhân)– sẽ giữ vai trò lãnh đạo giải pháp mạng.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 16:Tư tưởng cốt lõi bộc lộ trong cương lĩnh chính trị trước tiên của Đảng cùng sản việt nam (đầu năm 1930) là

A.Tự vì và dân chủ

B.Độc lập cùng tự do

C.Ruộng đất dân cày

D.Đoàn kết với phương pháp mạng thế giới

Lời giải:

Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng cộng sản việt nam (đầu năm 1930) vị Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo là một trong cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vụ việc giai cấp. Độc lập tự do thoải mái là tứ tưởng chủ công của cương cứng lĩnh.

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 17:Nhân tố mang tính tất yếu đuối đầu tiên chuẩn bị cho những thành công về sau của bí quyết mạng việt nam là

A.Sự lãnh đạo đúng mực của Đảng cộng sản Việt Nam.

B.Tinh thần đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân.

C.Sự phạt triển mạnh mẽ của nước nhà về kinh tế, thiết yếu trị.

D.Sự hỗ trợ của các lực lượng dân chủ núm giới.

Lời giải:

Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu thứ nhất có đặc điểm quyết định cho đầy đủ bước cải cách và phát triển nhảy vọt bắt đầu trong lịch sử phát triển của dân tộc bản địa Việt Nam.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 18:Hạn chế bự nhất của những tổ chức cộng sản xuất hiện năm 1929 là

A.Sự đối lập về ý thức hệ

B.Hoạt cồn riêng rẽ, tranh giành tác động với nhau

C.Còn thiếu đường lối tranh đấu đúng đắn

D.Thiếu một bộ chỉ đạo thống nhất

Lời giải:

Sau lúc ra đời, các tổ chức cộng sản đã hối hả phát triển cơ sở trong vô số nhiều địa phương cùng trực tiếp chỉ huy quần chúng đấu tranh. Tuy nhiên, các tổ chức đó đều hoạt động riêng rẽ, tranh giành tác động của nhau, thậm chí còn công kích lẫn nhau làm cho phong trào cách mạng trong cả nước có nguy cơ tiềm ẩn bị chia rẽ lớn. Đây là hạn chế lớn số 1 trong hoạt động vui chơi của các tổ chức cộng sản năm 1929.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 19:Đến tháng 9-1929, buổi giao lưu của Hội nước ta Cách mạng bạn teen ở nước ta có sự biến hóa như cố gắng nào?

A.Phân liệt thành hai đội để ra đời các tổ chức cộng sản.

B.Thành lập một Đảng cộng sản làm việc Việt Nam.

C.Tiếp tục thực hiện phong trào vô sản hoá.

D.Tiếp tục xây cất và trở nên tân tiến lực lượng giải pháp mạng.

Lời giải:

Tháng 6-1929, đại biểu tổ chức triển khai cơ sở Bắc Kì quyết định thành lập và hoạt động Đông Dương cộng sản đảng.

Tháng 8-1929, những cán cỗ lãnh đạo tiên tiến và phát triển của Tổng cỗ và Kì bộ việt nam Cách mạng giới trẻ ở nam giới Kì quyết định ra đời An Nam cùng sản đảng.

Xem thêm: Bà Bầu Có Ăn Được Na Không, Bầu 3 Tháng Đầu Có Được Ăn Na Không

=> cho đến tháng 9-1929,Hội vn Cách mạngThanh niênđã phân liệt thành hai team để thành lập các tổ chức triển khai cộng sản.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 20:Tại sao nói sự thành lập của ba tổ chức triển khai cộng sản là 1 xu cụ khách quan tiền của cuộc tải giải phóng dân tộc?

A.Do yêu thương cầu bắt buộc phải giải quyết và xử lý cuộc khủng hoảng rủi ro về con đường lối

B.Do sự cải tiến và phát triển của phong trào dân tộc dân chủ cần có tổ chức lãnh đạo

C.Do sự cách tân và phát triển của trào lưu cách mạng thay giới

D.Do sự chỉ huy của thế giới Cộng sản

Lời giải:

Cuối trong thời hạn 20 của vắt kỉ XX, trào lưu đấu tranh của công nhân, nông dân, tiểu tứ sản và những tầng lớp dân chúng yêu nước không giống phát triển, kết thành một làn sóng dân tộc, dân chủ ngày càng lan rộng. Sự phát triển đó đề ra yêu cầu yêu cầu có một nhóm chức mới thay thế cho Hội việt nam Cách mạng bạn teen để tiếp tục lãnh đạo quần chúng đấu tranh