GEN A CÓ CHIỀU DÀI 153NM

     

- CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit L=N2×3,4 (Å), 1nm = 10 Å

- CT tính số liên kết hidro : H =2A + 3G

- Số nucleotit môi trường hỗ trợ cho quá trình nhân đôi n lần:Nmt=N×2n-1

Cách giải:

- tổng cộng nucleotit của gen A là N=L×2×103,4=900nucleotit

- Ta bao gồm hệ phương trình (gen A):2A+2G=9002A+3G=1169↔A=T=181G=X=269

- Cặp ren Aa nhân song 2 lần, môi trường xung quanh cung cấp

+Amt=AA+Aa×22-1=1083→Aa=180

+ Gmt=GA+Ga×22-1=1617→Ga=270

Đây là dạng bất chợt biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G - X

Chọn A


Một gen gồm 1200 cặp nuclêôtit và số nuclêôtit nhiều loại G chiếm 20% tổng cộng nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen bao gồm 200 nuclêôtit nhiều loại T với số nuclêôtit nhiều loại X chiếm phần 15% tồng số nuclêôtit của mạch. Bao gồm bao nhiêu phân phát biểu sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen bao gồm A/G = 15/26.

II.Mạch 1 của gen tất cả (T + X)/(A + G) = 19/41.

Bạn đang xem: Gen a có chiều dài 153nm

III Mạch 2 của gen có A/X = 2/3

IV.Mạch 2 của gen gồm (A + X)/(T + G) = 5/7.


Alen A có chiều lâu năm 306nm và có 2338 liên kết hidro bị đột biến thành gena.Một tế bào xoma chứa cặp alen Aa triển khai nguyên phân tiếp tục 3 lần, số nucleotit nên cho quá trình tái phiên bản của các alen nói trên là 5061 adenin cùng 7532 guanin

Cho các kết luận sau:

(1) Alen A nhiều hơn alen a 3 link hidro

(2) Alen A có chiều dài lớn hơn alen a

(3) Alen A tất cả G=X=538; A=T=362

(4) Alen a có G=X=540; A=T=360

(5) Đột đổi thay này ít ảnh hưởng tới tính trạng nhưng gen đó quy định


Một gen có tổng số 2128 liên kết hiđrô. Trên mạch của 1 gen có số nucleotit loại A thông qua số nucleotit nhiều loại T, số nhiều loại nucleotit các loại G gấp rất nhiều lần lần số nucleotit nhiều loại A, nucleotit loại X cấp 3 lần số số nucleotit các loại T. Gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

I. Số nucleotit các loại A của gene là 224 nucleotit.

II. Mạch 2 của gene cóA2+X2T2+G2=32

III. Tỉ trọng % số nucleotit mỗi một số loại của gene là %A = %T = 28,57%; %G = %X = 21,43%.

IV. Mạch 1 của gen tất cả A1G1+X1=15


Alen A tất cả chiều lâu năm 306 nm và có 2160 links hidro bị đột biến thành alen a. Một vấp ngã bào xoma cất cặp alen Aa triển khai nguyên phân 4 lần liên tiếp, số nucleotit môi trường cung ứng cho quy trình tái phiên bản các alen nói trên là 16200 nucleotit nhiều loại A với 10815 nucleotit loại G. Gồm bao nhiêu tóm lại sai?

(1) Alen A nhiều hơn thế nữa alen a 3 link hidro

(2) Alen a bao gồm chiều dài lớn hơn alen A

(3) Alen A tất cả G=X=540, A=T=360

(4) Alen A bao gồm G=X=361, A=T=540

(5) Đột biến đổi này ít tác động đến tính trạng mà gen kia quy định.


Axit amin cystein được mã hóa do 2 cỗ ba, alanin được mã hóa vị 4 bộ ba, valin được mã hóa vị 4 bộ ba. Tất cả bao nhiêu một số loại mARN khác biệt làm khuôn tổng hợp cho một đoạn polypeptit tất cả 5 axit amin, trong số ấy có 2 cystein, 2 alanin với 1 valin?


Alen B gồm 2600 liên kết hiđrô và tất cả số nuclêôtit các loại A ít hơn số nuclêôtit nhiều loại G là 200 nuclêôtit. Alen B bị đột nhiên biến điểm thành alen b. Alen b có 2601 link hiđrô. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận tiếp sau đây đúng?

I. Alen b dài ra hơn alen B.

II. Đây là dạng đột nhiên biến sửa chữa cặp A – T bằng cặp G – X.

III. Con số nuclêôtit loại X của alen b là 600.

IV. Tỉ trọng A/G của alen B là 2/3.


Một gene ở sinh đồ nhân sơ lâu năm 489,6nm và có 720 nuclêôtit loại guanin. Mạch 2 của ren có số nucleotit một số loại ađênin chiếm 30% với số nucleotit các loại guanin chiếm 10% tổng số nuclêôtit của mạch. Quy trình phiên mã của ren đã thực hiện 1152 uraxin của môi trường nội bào. Trong số phát biểu sau, có từng nào phát biểu đúng?

I. Gene có thấp hơn 150 chu kì xoắn.

II. Số nuclêôtit mỗi nhiều loại ở mạch 2 của ren nàỵ là: A = T = G = X = 360 nu.

III. Mạch I là mạch gốc, gen sẽ phiên mã 4 lần và thực hiện 1728 ađênin của môi trường thiên nhiên nội bào.

IV. MARN của ren này có thể tổng hòa hợp được chuỗi polipeptit hoàn chỉnh gồm 479 axitamin.


Một gen nhiều năm 425 nm và bao gồm tổng số nuclêôtit loại A cùng nuclêôtit loại T chiếm 40% toàn bô nuclêôtit của gen. Mạch 1 của gen có 220 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 20% tổng thể nuclêôtit của mạch. Theo lí thuyết, gồm bao nhiêu vạc biểu tiếp sau đây đúng?

I. Mạch 1 của gen gồm G/X = 2/3.

II. Mạch 2 của gen có (A + X)/(T + G) = 53/72.

III. Mạch 2 của gen có G/T = 25/28.

Xem thêm: Em Hãy Tả Lại Khu Vườn Trong Một Buổi Sáng Đẹp Trời Hay Nhất

IV. Mạch 2 của gen gồm 20% số nuclêôtit loại X.


Khi nói về các vận động diễn ra trong quy trình nhân song ADN, gồm bao nhiêu phát biểu sau đâysai?

(1) trong mỗi chạc chữ Y chỉ có 1 mạch có tác dụng khuôn.

(2) trong những chạc chữ Y đều sở hữu 2 mạch làm cho khuôn.

(3) trong mỗi chạc chữ Y, ADN polimeraza chỉ tổng hòa hợp mạch bắt đầu trên mạch khuôn có chiều 5’- 3’.

(4) quy trình nhân song ADN ra mắt ở trộn S của kì trung gian của chu kì tế bào.


Một cặp alen Aa nhiều năm 0,306 micromet. Alen A tất cả 2400 link hiđrô, alen a gồm 2300 links hiđrô. Do hốt nhiên biến lệch bội đã xuất hiện thể ba (2n+1) gồm số nuclêôtit của các gen bên trên là T = 1000 cùng G = 1700. Vẻ bên ngoài gen của thể lệch bội bên trên là.


Cho những phát biểu sau về quy trình nhân đôi ADN:

(1) Enzym nối ligaza có mặt trên cả nhì mạch mới đang được tổng hợp.

(2) Enzym ADN polymeraza trượt theo hai phía ngược nhau trên cùng một khuôn.

(3) Enzym Am polymeraza luôn di chuyển theo chiều enzym cởi xoắn.

(4) Trong quy trình nhân song ADN, trên một chạc sao chép, một mạch được tổng phù hợp liên tục, một mạch được tổng thích hợp gián đoạn.Có bao nhiêu phát biểu đúng?


Một gen bao gồm 225 ađênin và 525 guanin nhân song 3 đợt tạo thành các gen con. Trong tổng số những gen con tất cả chứa 1800 ađênin với 4201 guanin. Dạng thốt nhiên biến điểm đã xẩy ra trong quy trình trên là:


Gen B bao gồm chiều lâu năm 476 nm và tất cả 3600 links hiđrô bị đột biến thành alen b. Cặp ren Bb từ nhân đôi tiếp tục hai lần tạo nên các gene con. Trong gấp đôi nhân đôi, môi trường nội bào đã cung ứng 3597 nuclêôtit nhiều loại ađênin với 4803 nuclêôtit các loại guanin. Dạng bất chợt biến đã xẩy ra với gen B là A. Mất một cặp A-T B. Thay thế sửa chữa một cặp G-X bằng cặp A-T. C. Sửa chữa thay thế một cặp A-T bởi cặp G-X D. Mất một cặp G-XGen B tất cả chiều lâu năm 476 nm và bao gồm 3600 link hiđrô bị đột trở thành alen b. Cặp ren Bb từ nhân đôi liên tục hai lần tạo nên các ren con. Trong gấp đôi nhân đôi, môi trường thiên nhiên nội bào đã cung cấp 3597 nuclêôtit loại ađênin và 4803 nuclêôtit một số loại guanin. Dạng bỗng dưng biến đã xảy ra với gene B là


Gen B tất cả 65 chu kỳ xoắn và bao gồm 1669 liên kết hiđrô, ren B bị đột trở thành alen b. Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân thông thường hai lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung ứng 1689 nuclêôtit một số loại timin và 2211 nuclêôtit nhiều loại xitôzin. Theo lí thuyết, tất cả bao nhiêu kết luận dưới đây sai?

(I) Dạng đột nhiên biến đã xảy ra với gen B là sửa chữa thay thế 1 cặp G - X bởi 1 cặp A - T.

(II) Tổng số liên kết hiđrô của ren b là 1666.

(III) Số nuclêôtit từng nhiều loại của gene b là A = T = 282, G = X = 368.

(IV) tổng số nuclêôtit của ren b là 1300 nuclêôtit.


Alen B ngơi nghỉ sinh đồ nhân sơ bị chợt biến sửa chữa một cặp nuclêôtit trọng điểm vùng mã hóa của gen sinh sản thành alen b, tạo nên codon 5’UGG3’ bên trên mARN được phiên mã trường đoản cú alen B biến chuyển codon 5’UGA3’ bên trên mARN được phiên mã tự alen b.Trong những dự đoán sau đây, gồm bao nhiêu dự đoán đúng?

1. Alen B ít hơn alen b một link hidro

2. Chuỗi polipeptit do alen B cơ chế tổng hợp khác với chuỗi polipeptit vì alen b lý lẽ tổng vừa lòng 1 axit amin

3. Đột đổi mới xảy ra có thể làm chuyển đổi chức năng của prôtêin và bao gồm thể biểu lộ ra ngay thành vẻ bên ngoài hình ở cơ thể sinh vật.

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Nêu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bánh Trôi Nước Lớp 7 Hồ Xuân Hương

4. Chuỗi polipeptit vì alen B luật pháp tổng hợp dài hơn nữa chuỗi polipeptit vày alen b phương tiện tổng hợp.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam