SÁCH ĐỀ ÔN LUYỆN VÀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ TIẾNG ANH LỚP 4

     

Bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 làm cho quen với những dạng bài tập từ bỏ cơ bản tới nâng cao. Vị vậy, những bộ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này để giúp tiếp cận dần dần, từ cạnh tranh đến dễ để trẻ học tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng những concùng xem thêm 5 cỗ đề được idstore.vn soạn theo chuẩn chương trình Bộ giáo dục dưới đây!

Tổng quan lại về đề thi

Trong bộ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài tập như: Khoanh một từ khác với từ bỏ còn lại, nối câu, kết thúc bài hội thoại, áp dụng tranh nhắc nhở để xong câu, tìm cặp đôi bạn trẻ thích hợp, tiến công số khớp ứng vào hình vẽ, bố trí lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Sách đề ôn luyện và kiểm tra định kỳ tiếng anh lớp 4

Với các dạng bài bác tập, các nhỏ bé sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức khác biệt từ trường đoản cú vựng cho ngữ pháp, trường đoản cú từ đơn đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 cỗ đề thi tiếng Anh.

*

Luyện đề thi tiếp tục giúp trẻ em tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ để học tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án đúng cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice lớn meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Mèo B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vày many exercises ______ Math lessons.

A. Lớn B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào khu vực trống)

11. Vày you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Trang chủ w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ tiếng Anh với khái niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Loại giường

23. Bed

C. Mẫu bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Cây viết chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vị you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects bởi you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: bởi you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When vày you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ and on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi during Art lesson?

B: I learn to lớn (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh & his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Điều Chỉnh Tốc Độ Nhạc Miễn Phí, Tốt Nhất, Audio Speed Changer Pro

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố chị em nên lựa chọn cỗ đề tương xứng với kĩ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại vứt 1 cam kết tự để có từ hoàn chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vày you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, phụ huynh nên khuyến khích và chuẩn bị xếp thời gian nghỉ ngơi phải chăng cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice to / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác loại với phần đa từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vị you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy nhiên during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A cùng với cột B)

AB

15. What time vị you go to sleep?

16. What subjects do you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you like an orange?

20. Why vì you want to go khổng lồ the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I like English và Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When do you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to lớn meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khích lệ của bố mẹ là rượu cồn lực để con học tập và cố gắng gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vị you have Math today? No,…………

A. I am B. I do C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go to the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m lớn 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vị B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn đối thoại với tự gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: do you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Là Gì, Please Wait

Nam: (8) .................... Bởi you lượt thích it?

Alan: Because I want lớn become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want khổng lồ become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một trường đoản cú khác loại với phần đa từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Blue B. Green C. White D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ nhắn luyện tập thi tiếng Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều bố mẹ chọn idstore.vn - phần mềm học giờ đồng hồ Anh online quality cao nhằm hỗ trợ nhỏ nhắn học với thi xuất sắc hơn. Phụ huynh cùng trẻ cùng trải nghiệm ngay phần mềm idstore.vn tại trên đây với thông tin tài khoản học thử: