Cho M Gam Hỗn Hợp Al Và Na Vào Nước Dư

     
*

Cho m gam hỗn hợp tất cả Al và Na vào H2O dư, sau khi các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) với 1,35 g chất rắn không tan. Tính quý giá của m (biết Al là kim loại phản ứng được cùng với dd kiềm : Al + NaOH + H2O -> NaAlO2 + H2. Dd NaAlO2 có tên là Natrialuminat)


*

Gọi $n_Na = a(mol)$

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

a...........................a..........0,5a.....(mol)

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

..a...........a............................................1,5a....(mol)

Suy ra : $0,5a + 1,5a = dfrac3,3622,4 = 0,15 Rightarrow a = 0,075$

Vậy :

$m = 0,075.23 + 0,075.27 + 1,35 = 5,1(gam)$


*

Cho 9,1 gam hỗn hợp kim loại Cu với Al bội phản ứng hoàn toàn với dd HCl, chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Tính % của hỗn kim loại tổng hợp loại. Biết Cu ko phản ứng với dd HCl.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp al và na vào nước dư


Câu 4: đến a gam hỗn hợp A gồm Na với Fe vào trong 1 lượng H2O dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn người ta chiếm được 3,36 lít khí (đktc) và chất rắn không tan B. Thanh lọc lấy chất rắn B, bỏ vô dung dịch HCl dư. Thấy mở ra 4,48 lít khí (đktc)

a. Hãy giải thích các hiện tại tượng xảy ra ? Viết PTHH.

b. Tính %m mỗi chất trong tất cả hổn hợp A?


Câu hỏi:

hòa tan hết 11g láo hợp gồm 2 sắt kẽm kim loại là Al,Fe vào dd HCl, phan ứng xy ra trọn vẹn thu được dd chứa 2 muối hạt clorua và 8,96 lít H2 thoát ra ( đktc). Viết các pthh xẩy ra và cho biết m dd sau phan ứng tăng giỏi giảm từng nào g so với dd HCl ban đầu. Giải thik


cho a gam tất cả hổn hợp A có Na với Fe vào trong 1 lượng H2O dư,Sau lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn người ta nhận được 3,36 lit khí (đktc)và chât rắn không tan B. Lọc lấy hóa học ranwss B, cho vào dung dịch HCl dư, Thấy lộ diện 4,48 lít lúc (đktc),

a. Hãy phân tích và lý giải các hiện nay tượng xẩy ra ? Viết PTHH

b. Tính %m mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp A?


Cho 4,2 gam các thành phần hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại gồm Al và Ag công dụng với 200gam dd axit H2SO4, sau bội phản ứng nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc).a/ Tính thành phần % mỗi sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu?b/ Tính trọng lượng muối chế tạo thành sau phản bội ứng? 


Đốt cháy hoàn toàn 4,44g các thành phần hỗn hợp Al cùng Fe vào khí oxi. Sau bội nghịch ứng dứt thu được hóa học rắn A. Cho luồng khí H2 dư đi qua A nung nóng tính đến khi những phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 5,4g chất rắn B. Tính khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại có trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.


1- đến m(g) các thành phần hỗn hợp A gồm Ag với Al phản nghịch ứng hoàn toàn với dd HCl dư chiếm được dd X, 13,44 (l) khí Y (đktc) và 2g chất rắn Z. A/ cho biết X,Y,Z chứa chất gì ? tính m với % trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong A. B/ dùng lương hydro trên mang phản ứng vừa đủ...

Xem thêm: Which One Is Correct, 'There Are A Lot Of Things' Or 'There Is A Lot Of Things'?


Câu 8: mang lại 14,3 g hon hop 3 sắt kẽm kim loại Al, Zn,Mg vào dd HCl du. Phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, sauphản ứng chiếm được 49,8 g muối hạt clorua và V lít lúc H2 bay ra sinh hoạt đktc. Tinh quý giá V.


Cho 11g tất cả hổn hợp Al, Fe chức năng với một lượng dư dung dịch axit Clohidric. Sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được V lít H2 (đktc). Dẫn toàn cục lượng khí H2 này đi chậm rì rì qua ống sứ đựng 32g CuO nung nóng. Sau một thời gian, thấy vào ống sứ sót lại 26,88g hóa học rắn và chỉ có 80% H2 vẫn phản ứng.a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.b) Tính cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Xem thêm: Nêu Các Cơ Quan Bên Trong Của Cá Thể Hiện, Giải Vở Bài Tập Sinh Học 7


Cho 11g tất cả hổn hợp Al, Fe chức năng với một lượng dư dung dịch axit Clohidric. Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được V lít H2 (đktc). Dẫn tổng thể lượng khí H2 này đi chậm rì rì qua ống sứ đựng 32g CuO nung nóng. Sau 1 thời gian, thấy trong ống sứ còn sót lại 26,88g chất rắn và chỉ gồm 80% H2 đang phản ứng.