CHO 8.16 GAM HỖN HỢP X GỒM FE FEO FE3O4 VÀ FE2O3

     

Cho 8,16 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 phản ứng không còn với dung dịch HNO3 loãng, nhận được 1,344 lít NO (đktc) cùng dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan buổi tối đa 5,04 gam Fe hiện ra khí NO. Biết trong số phản ứng, NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5. Số mol HNO3 sẽ phản ứng là

Bạn sẽ xem: đến 8.16 gam hỗn hợp x có fe feo fe3o4 cùng fe2o3

Phương pháp giải

+) Quy các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe (x mol) cùng O (y mol) => 56x + 16y = 8,16 (1)

+) Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nO + 3.nNO => 3x = 2y + 3.0,06 (2)

+) Bảo toàn e: 2.nFe = 3.nNO + nFe3+ => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12 => HNO3 gồm trong Z là 0,08 mol

=> HNO3 làm phản ứng thuở đầu = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư

Lời giải của GV idstore.vn

Quy tất cả hổn hợp X tất cả Fe (x mol) cùng O (y mol)

=> 56x + 16y = 8,16 (1)

Vì hỗn hợp Z tổng hợp Fe sinh ra khí NO => phản ứng đầu HNO3 còn dư => thu được muối Fe(III)

Bảo toàn e: 3.nFe = 2.nO + 3.nNO => 3x = 2y + 3.0,06 (2)

Từ (1), (2) => x = 0,12; y = 0,09

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Bảo toàn e: 2.nFe = 3.nNO + nFe3+ => 0,18 = 3.nHNO3 dư / 4 + 0,12 => HNO3 dư 0,08 mol

=> HNO3 phản nghịch ứng thuở đầu = 4.nNO + 2.nO + nHNO3 dư = 0,5 mol

Đáp án đề xuất chọn là: c
Bạn đang xem: Cho 8.16 gam hỗn hợp x gồm fe feo fe3o4 và fe2o3

*

+ quên tính nO sinh hoạt biểu thức cuối => chọn nhầm A


*Xem thêm: Con Người Có Tổ Có Tông, Như Cây Có Cội, Như Sông Có Nguồn, Con NgườI Có Tổ Có Tông

*

*Xem thêm: Nốt Sần Cây Họ Đậu - Top 15+ Vi Khuẩn Lấy Ở Cây Chủ Hay Nhất

*

Nung m gam bột fe trong oxi nhận được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà tan hết tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư thoát ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:

Vào ráng kỷ XVII những nhà khoa học đã lấy được một mẩu sắt nguyên hóa học từ những mảnh vỡ lẽ của thiên thạch. Sau khi đem lại phòng thể nghiệm do bảo quản không xuất sắc nên nó bị oxi trở thành m gam hóa học rắn X bao gồm Fe và các oxit của nó. Để xác định trọng lượng của mẩu sắt thì các nhà kỹ thuật đã mang lại m gam hóa học rắn X bên trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được khí NO duy nhất và dung dịch muối Y. Cô cạn hỗn hợp muối Y trọng lượng 48,4 gam chất rắn khan. Mẩu thiên thạch bằng sắt nguyên chất đó có khối lượng là:

Cho 11,36 gam lếu láo hợp có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 bội nghịch ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tốt nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau phản nghịch ứng được m gam muối hạt khan. Quý hiếm m là:

Nung 8,4 gam sắt trong ko khí, sau phản bội ứng thu được m gam X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà chảy m gam tất cả hổn hợp X bằng HNO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý hiếm m là:

Nung m gam sắt trong không khí, sau một thời hạn ta chiếm được 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam tất cả hổn hợp chất rắn X vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Giá trị m là:

Hoà tan hết m gam hỗn hợp X tất cả Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 sệt nóng chiếm được 4,48 lít khí color nâu độc nhất vô nhị (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản nghịch ứng chiếm được 145,2 gam muối khan, quý giá m là:

Hoà tan hoàn toàn 49,6 gam hh X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 bởi H2SO4 đặc, lạnh thu được hỗn hợp Y với 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần tỷ lệ về khối lượng của oxi trong hỗn hợp X và trọng lượng muối trong hỗn hợp Y lần lượt là:

Để khử trọn vẹn 3,04 gam tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 buộc phải 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan hoàn toàn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 quánh nóng thì nhận được thể tích V ml SO2 (đktc). Quý hiếm V(ml) là:

Hỗn vừa lòng X có Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4 cùng với số mol mỗi hóa học là 0,1 mol hoà tan hết vào hỗn hợp Y gồm (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi xong xuôi thoát khí NO. Thể tích hỗn hợp Cu(NO3)2 nên dùng với thể tích khí bay ra sống đktc là:

Nung x mol Fe cùng 0,15 mol Cu trong không khí một thời hạn thu được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn trên bởi H2SO4 đặc, nóng, dư thu được dung dịch Y cùng 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của x mol là

Cho 8,16 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 phản bội ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng, thu được 1,344 lít NO (đktc) với dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan buổi tối đa 5,04 gam Fe ra đời khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là thành phầm khử nhất của N+5. Số mol HNO3 sẽ phản ứng là

Hòa tan trọn vẹn 2,44 gam bột X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng, dư. Sau phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch cất 6,6 gam các thành phần hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là

Cho 52 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam dung dịch H2SO4 98% (to), bội nghịch ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất), hỗn hợp M đựng 108 gam 2 muối sunfat với 1,6 gam hóa học rắn không tan chỉ gồm 1 kim loại. Quý giá của m là

Hoà tan hết m gam hỗn hợp X có Fe, FeS, FeS2 cùng S bởi HNO3 rét dư chiếm được 9,072 lít khí màu sắc nâu nhất (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho chức năng với hỗn hợp BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 tan trong hỗn hợp NaOH dư nhận được kết tủa Z, nung Z trong không gian đến cân nặng không thay đổi được a gam hóa học rắn.

Giá trị của m cùng a theo lần lượt là:

Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên cần 2,52 lít oxi và thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Phương diện khác đến 6,48 gam X tính năng dung dịch HNO3 rét dư chiếm được V lít khí màu nâu độc nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Mang đến dung dịch Y công dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của V với m theo lần lượt là:

Hỗn phù hợp X có Fe3O4, CuO, Al, trong những số đó oxi chỉ chiếm 25% khối lượng. Mang lại 1,344 lít khí teo (đktc) trải qua m gam X (to), sau một thời gian thu được chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z gồm tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được dung dịch đựng 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của m sát nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?

Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% đối với lượng bắt buộc dùng) thu được hỗn hợp X. đến dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về quan hệ giữa a cùng b là